Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o

Zverejnené 27.8.2019 14:32:36

 

Diagnostické centrum
Tak ešte raz, pekne od začiatku a jazykom zrozumiteľným pre všetkých. Do spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. /ďalej len NsP/ v roku 2009 vstúpil súkromný investor. NsP do tohto času, keď bola v 100 % vlastníctve mesta mala dlh vyše 200 000 eur. Súkromný investor sa zaviazal tento celý dlh vyplatiť. Až potom mohla spoločnosť žiadať o eurofondy, ktoré aj dostala na vybudovanie diagnostického centra. Pre informáciu, spoločnosť NsP má dvoch spoločníkov, a to: Mesto Hlohovec – 49 % podiel a súkromný investor - 51 % podiel. Ako každá nová, mladá začínajúca spoločnosť, aj NsP od začiatku produkovala dlh každý mesiac jej prevádzky. Dôvodom bolo, že jediné príjmy tejto spoločnosti boli príjmy od zdravotných poisťovní. Keďže zdravotné poisťovne nezazmluvnili všetky výkony, mesačné výdavky na chod spoločnosti boli vyššie ako príjmy. A takto sa od počiatku tvoril dlh a z mesiaca na mesiac sa zvyšoval /podotýkam, že presne takto isto je to aj v novovzniknutej Mestskej poliklinike Hlohovec, s.r.o., ďalej len MPHC /. Spoločnosť NsP musela 5 rokov prevádzkovať Diagnostické centrum, nesmela prepustiť ani jedného zamestnanca, inak by musela vrátiť dotácie z eurofondov – takmer dva milióny eur. Čiže bolo potrebné „dotovať“ spoločnosť NsP pôžičkami. Aj napriek tejto ťažkej situácii sa spoločnosť snažila splniť plán rozvoja zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec a v hlavnej budove polikliniky preinvestovala takmer 500 000 eur. Vybudovala tam laboratória, Liečebňu pre dlhodobo chorých /ďalej len LDCH/, parčík s bezbariérovým prístupom pre pacientov, kancelárske priestory, ambulanciu pre pohotovostnú službu, internetové a telefónne rozvody a novú kanalizačnú prípojku pre hlavnú budovu Polikliniky. Nakoľko do budovy Polikliniky by bolo potrebné investovať nemalé prostriedky do rekonštrukcie, na čom sa mesto Hlohovec nechcelo podieľať, budova sa vrátila vlastníkovi, čiže mestu Hlohovec. Po vrátení budovy späť mestu, spoločnosť NsP žiadala mesto o preplatenie investícií realizovaných v budove Polikliniky formou vzájomného zápočtu, čo primátor Kollár zamietol a bráni sa akokoľvek vysporiadať tieto vynaložené investície v budove Polikliniky s NsP. V roku 2015, na valnom zhromaždení /ďalej len VZ/ spoločnosti NsP, sám primátor Kollár navrhol rozšírenie LDCH, čím by sa naštartoval ozdravný proces spoločnosti a tento návrh bol odsúhlasený VZ. Na tomto VZ si spoločníci navzájom rozdelili úlohy. Spoločnosť NsP mala prerokovať rozšírenie LDCH so zdravotnými poisťovňami a zabezpečiť zazmluvnenie rozšírenia LDCH a taktiež navrhnúť zapracovanie pripomienok dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie. Primátor mesta dostal úlohu predložiť do MsZ financovanie rozšírenia. Zo strany NsP boli všetky úlohy splnené, primátor Kollár predložil do MsZ návrh na financovanie rozšírenia LDCH v hodnote 150 000 eur, ktorý aj zastupiteľstvo schválilo. Tieto finančné prostriedky na rozšírenie LDCH vychádzali z výšky preinvestovaných prostriedkov, ktoré väčšinový vlastník preinvestoval pri budovaní priestorov LDCH v budove Polikliniky /súčasné LDCH/, čo predstavovalo 165 000 eur. Bytové hospodárstvo predložilo primátorovi a zastupiteľstvu odhad potrebnej investície vo výške cca 400 000 eur, na základe čoho primátor Kollár rozšírenie LDCH zastavil. Rada by som vedela, z akej súťaže vyšla táto suma a aké podklady boli predložené predkladateľom, koľko bolo predložených ponúk, či obsahovali rozpočtovú časť projektu a prečo neboli nikdy zverejnené. Väčšinový vlastník na valných zhromaždeniach spoločnosti NsP upozornil primátora Kollára, že ak sa nezrealizuje rozšírenie LDCH, spoločnosť NsP bude nútená zatvoriť toto oddelenie LDCH. Vzhľadom k tomu, že sa rozšírenie stále odkladalo a bolo zo strany mesta negované, navrhol väčšinový vlastník zatvorenie oddelenia LDCH, aby sa neprehlbovala strata, ktorú toto oddelenie produkovalo. Reakciu pána primátora pozná celé Slovensko, nakoľko sa nezabudol posťažovať v celoslovenských médiách, že väčšinový vlastník sa mu vyhráža zatvorením oddelenia LDCH. Zabudol však povedať, že na vykrytie každomesačnej straty tohto oddelenia sa nechcel podieľať, a jeho návrh na rozšírenie a ozdravenie ekonomiky tohto oddelenia taktiež nechcel realizovať. Vykrytie celej straty z prevádzky LDCH zostalo len na väčšinovom spoločníkovi, čo predstavovalo mesačne cca 15 000 eur. Tak prišlo nakoniec v lete 2018 k zatvoreniu oddelenia, pričom sa primátor Kollár tváril, že ho nikto na zatvorenie neupozornil. Upozorňujem, ale na článok vo Fraštackých novinách z apríla 2018, kde sa primátor Kollár sťažuje, že sa mu väčšinový vlastník vyhráža zatvorením oddelenia LDCH. Takto vznikali väčšie a väčšie nezhody medzi spoločníkmi, čo viedlo k myšlienke odpredaja obchodného podielu. Primátor síce avizoval predloženie ponuky na odkúpenie väčšinového obchodného podielu, ale dodnes nebol z jeho strany oslovený väčšinový vlastník a aj napriek výzvam, dodnes neposlal ani žiadnu ponuku. Mesto Hlohovec, ako 49 % spoločník, všetky návratné finančné pôžičky, ktoré od roku 2009 až do roku 2018 do NsP poskytol, si v lete minulého roku súdnou cestou prostredníctvom Platobných rozkazov splatných do 15 dní od doručenia, vyžiadal vrátiť. NsP nemala a nemá finančné prostriedky na vrátenie finančných výpomocí mestu, tak si musela zobrať pôžičku, aby mohla svojmu 49 % spoločníkovi – mestu Hlohovec pôžičky vrátiť. Je pre mňa nepochopiteľné toto správanie mesta a hlavne súčasného primátora voči vlastnej spoločnosti. Jedinú dotáciu do zdravotníctva do roku 2018, mesto Hlohovec poskytovalo vo výške 13 500 eur ročne pre spoločnosť NsP na vykrytie straty na prevádzku pohotovosti pre dospelých, ale LEN za občanov mesta Hlohovec. Za pacientov, ktorí využili služby pohotovosti a neboli občanmi mesta Hlohovec /okolité obce a ostatní/ musel väčšiu časť straty dofinancovávať väčšinový spoločník. Spoločnosť NsP za celých 10 rokov prevádzky NEDOSTALA žiadnu inú dotáciu od mesta. Z celkových príjmov spoločnosti NsP bola väčšina finančných prostriedkov zaplatená mestu Hlohovec a mestským spoločnostiam ako Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. a Vodárenské a technické služby Hlohovec, s.r.o. Dlh spoločnosti tvoria pôžičky väčšinového spoločníka, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie každodenného chodu spoločnosti. A väčšinovému spoločníkovi nebolo do dnešného dňa vrátené ani 1 euro z poskytnutých pôžičiek. Mňa by veľmi zaujímalo, prečo primátor Kollár rokuje o odpredaji novovzniknutej MPHC, keď verejne vyhlasoval na mestských zastupiteľstvách, že to je „zlatá baňa“? Upozorňujem na skutočnosť, že novovzniknutá MPHC za necelý rok svojej prevádzky vyčerpala všetky dotácie z mesta, čo predstavuje cca 230 000 eur. V súčasnosti vyčerpali aj 50 000 eur kontokorentný úver. Podľa oficiálnych informácii zo stránky MPHC nemajú uhradené faktúry od mesiaca apríl 2019. A každý mesiac vytvára táto novovzniknutá MPHC väčšiu a väčšiu stratu, pričom majú zamestnanci nižšie platy ako mali v NsP a pohotovosť je po novom financovaná tak, že vytvára zisk /v minulosti bolo potrebné jej prevádzku dofinancovávať cca 3 000 – 4 000 eur mesačne/. Nábehová krivka, o ktorej primátor Kollár tak rád hovorí sa môže uplatňovať v bežných obchodných spoločnostiach, ale nie v zdravotníctve, kde ste závislí na príjmoch zo zdravotných poisťovní, ktoré neviete ovplyvniť. Poisťovne Vám zaplatia iba zazmluvnený limit a výkony navyše neuhradia. Skúste si teda spočítať do akej straty by sa za 10 rokov prevádzky dostala MPHC, a to nemusela prerábať žiadne priestory, tieto im už prerobila NsP. Čo sa týka posledného zastupiteľstva, ako som povedala v mojom príspevku, jedná sa o obnovu hardweru a softweru serveru, ktorý zabezpečuje archiváciu snímok a dát a ich prenos k lekárom. Jestvujúce zariadenie funguje pod systémom Windows, ktorý už nemá podporu a taktiež čo sa týka hardwerovej časti, sú komponenty zastaralé, už sa nevyrábajú a nie je ich možné v prípade poruchy nahradiť . Samozrejme, že spoločnosť NsP má poistnú zmluvu, ale na obnovu zastaralej techniky sa žiadna poistka nevzťahuje. Čiže celé tie roky „fungovania“ Diagnostického centra a Liečebne pre dlhodobo chorých vykrýval prevádzkové straty formou pôžičiek do spoločnosti NsP 51 % spoločník. A teraz si urobte obraz Vážení spoluobčania!

Hodnotenie (+33%): Nesúhlasím Súhlasím