Oliver Pestún

Oliver Pestún

Zverejnené 12.5.2017 23:38:44

 

kto rozhoduje o nás
Mesto, zámok, plánovanie, rozpočet,názor a fakty: Za nie celé štyri mesiace od poslednej oficiálnej správy mesta Hlohovec, ktorá hovorí o rekonštrukcii zámku v horizonte niekoľkých rokov mesta sa na stôl pred nás poslancov dostáva návrh na zmenu rozpočtu a zaradenie pol milióna € na financovanie rekonštrukcie zámku, pričom v rozpočte schválenom MsZ na rok 2017 v tejto položke svieti nula a je pre nás záväzný. Kto to navrhol dať do rozpočtu, občania? poslanci? úradníci? primátor? viceprimátor? Kto má takú moc , aby rozhodoval o takých veľkých peniazoch a určoval priority tohto mesta bez diskusie občanov? Kto takto pracuje pri plánovaní a nerešpektuje rozpočet? Kto nás klame a zavádza, keď hovorí o zámku ako priorite? Ešte stále verím v zdravý rozum a dúfam, že poslanci ktorí zastupujú občanov a vedia o ich požiadavkách najviac si uvedomia čo sú najväčšie boláčky tohto mesta a kde nás tlačí topánka. Zámok to určite nie je. Čo hovoria oficiálna dokumenty: 11.12.2014 MsZ uznesenie 98/ 3. schvaľuje financovanie projektu/ projektu „Zámok v Hlohovci (hrad) – rekonštrukcia – 1.etapa“, / vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 124 500,- €. / celková suma projektu 2,5mil.€/ - neúspešné 17.9.2015 – MsZ , TTBN, s. r. o. súkromná spoločnosť chce kúpiť hlohovský zámok a investovať 20 mil. € - neúspešné 10.12.2015 MsZ Programový rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 :názov programu: Rekonštrukcia Zámok Hlohovec - strecha/Bastión a kanaliz. príp./skleníky a hradby rok 2016 : 390tis.€, návrh rozpočtu na rok 2017 : 60tis€, návrh rozpočtu na rok 2018 : 100tis€ / - rozpočet bol schválený 15.12.2016 MsZ: Programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 : názov programu : Rekonštrukcia Zámok na rok 2017 : 0€, 2018: 80tis.€, 2019 : 0€/ , iné programy týkajúce sa zámku: rok 2017: PD rekonštrukcia - Zámok - dopracovanie PD na základe výskumov 10tis.€, Rekonštrukcia Zámok – Bastion 50tis.€ , Rekonštrukcia Zámok - prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie 54,8tis.€, Rekonštrukcia Zámok – prípojka NN 23tis.€, Rekonštrukcia Zámok – vodovodná prípojka 46tis.€, spolu: 183,8tis.€ : rozpočet bol schválený Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Hlohovec na r. 2017 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie r. 2018 a 2019 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 12.1.2017 Zdroj mesto Hlohovec: Pokračovať tiež budeme v rekonštrukcii Zámku Hlohovec – po dokončení opravy strechy nasleduje vybudovanie kanalizačnej prípojky a ostatných prípojok – vodovodnej a elektrickej. Zároveň dopracúvame projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu časti zámku tak, aby sa v horizonte najbližších rokov mohol stať dominantou mesta a turistickým lákadlom pre návštevníkov Hlohovca. 9.5. 2017 MsR : Návrh na úpravu rozpočtu 2017 : Rekonštrukcia Zámku 1. NP 410 900 €, Rekonštrukcia Zámku 3. NP v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ – spolufinancovanie z vlastných zdrojov 45 411 €, - Zámok – expertízne posudzovanie a inžiniersko-technická pomoc 50 000 €, - spolu :506 311€

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím