Hlohovec - Sila spolupráce

Hlohovec - Sila spolupráce

Zverejnené 12.2.2019 9:35:15

 

Poplatok za rozvoj
Vážení občania, prinášame Vám prehľad toho, ako boli použité peniaze, ktoré platia občania a firmy ako poplatok za rozvoj. Vďaka našej vytrvalej práci sme dokázali presvedčiť vedenie mesta, že tieto peniaze treba použiť tam odkiaľ prišli. Preto sme radi, že v Šulekove sa dostala rozpočtu aj rekonštrukcia Šulekovej ulice. Strastiplná cesta za obnovou Šulekovej ulice začala ešte v r.2015, kedy sa vtedy začínajúci primátor Miroslav Kollár spolu s Oliverom Pestúnom a Helenou Kolníkovou dohodli na rekonštrukcii Šulekovej ulice. Na jar 2016 bola hotová projektová dokumentácia a a boli vyčíslené finančné prostriedky v sume 550 000 €, ktoré aj boli zaradené do rozpočtu na rok 2016. Avšak p.primátor sa rozhodol všetko zmeniť a dal vypracovať mladým architektom novú koncepciu rozvoja Šulekova. Týmto sa všetko pozastavilo a až na jar 2018 sme dočkali aspoň rekonštrukcie centra Šulekova, aj keď úplne inak, ako bol pôvodný návrh. Získali sme prestavbu časti obce, ktorá patrila medzi najmenej problematické, najmenej poškodené. Máme zúženú vozovku a rozšírené chodníky. (ale to už je iná téma). Do volieb v r.2018 vstupoval terajší primátor s programom pre Šulekovo – zrekonštruovať Šulekovu ulicu - 2. etapa, teda časť od už zrekonštruovaného centra po futbalové ihrisko a 3.etapa, ktorá spočíva v rekonštrukcii od centra po starú školu. Hoci obe etapy mali byť hotové už v 1.volebnom období terajšieho primátora, ani na r.2019 sa rekonštrukcia Šulekovej ulice do návrhu rozpočtu nedostala. Dokonca v rozpočte chýbala akákoľvek rekonštrukcia cesty v celom meste. Pri jednaniach s primátorom sme trvali na dokončení rekonštrukcie celej Šulekovej ulice. Spočiatku bezúspešne, no na naše prekvapenie v poslednom návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý primátor zverejnil 29.1.2019 bola do návrhu zaradená i 2.etapa rekonštrukcie v sume 290 000 € a taktiež položka na projektovú dokumentáciu tretej etapy v sume 14 000 €. Odpoveď sa ponúkla sama s príchodom vyžiadaných informácií o výške vybratých poplatkov za rozvoj v roku 2018. Kataster Hlohovec - Šulekovo Predpis poplatku za rozvoj 2018 - 19 978 € - 697 242 € Úhrada poplatku za rozvoj 2018 - 13 893 € - 516 804 € (+ 163 345 € uhradených v roku 2019) Zákon o miestnom poplatku za rozvoj jasne uvádza, že výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej poplatok za rozvoj vybrala, zároveň však ponúka možnosť, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti obce. Z vybratých poplatkov za rok 2018 bolo preinvestovaných 160 538 €. Ostatné prostriedky boli presunuté do rezervného fondu mesta. Plánované investičné akcie z poplatku za rozvoj, ktorý bude vyrubený a vybratý v roku 2019: Kamery pre MsP - 14 500 € Dopadová plocha ihrisko Manckovičova - 10 000 € Výstavba klasických kontajnerovísk - 8 000 € PD výstavba kontajnerovísk - 5 000 € PD rozšírenie zberného dvora – Šulekovo - 5 000 € Spolufinancovanie projektu MJ - 27 900 € PD CIZS Poliklinika - 27 960 € Spolufinancovanie projektu CIZS poliklinika - 35 000 € Komunitné centrum - 11 793 € spolufin.IROP projekt Revit. vnútrobloku ulíc Podzámska – Michalská - 25 372 € Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo II etapa 290 000 € PD rekonštrukcia ul. Holubyho - 14 000 € PD pozdĺžne státie ul. Dilonga – Fraštacká - 9 000 € PD úprava križovatky Zábranie – Hviezdoslavova - M. R. Štefánika - 5 000 € PD úprava prieťahu II/513 a II/507 - 20 000 € PD úprava križovatky Nitrianska – Šafárikova – Bernolákova - 15 000 € Vybudovanie bezbariérového prístupu z Nábrežia na kúpalisko - 33 196 € Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre – participatívny rozpočet - 21 000 € Nasvietenie Zámku II. etapa - 129 333 € PD rekonštrukcia amfiteáter II. etapa - 10 000 € PD rekonštrukcia fontány v Zámockej záhrade - 1 000 € Rekonštrukcia fontány v Zámockej záhrade - 9 374 € PD výstavba dvoch tried v MŠ A. Felcána - 15 000 € Rekonštrukcia ZŠ - jedáleň a výdajňa stravy - 40 000 € Cirkevná ZŠ rekonštrukcia okien - 109 854 € Hoci nie všetky plánované investičné akcie sú v súlade so zákonom (napr. nasvietenie zámku, rekonštrukcia amfiteátra apod.), ich konečné použitie podľa zákona bude predmetom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím