Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

11. máj 2008

Otázniky nad zámkom

Mnohým občanom nie je ľahostajná otázka predaja zámku v Hlohovci.

Táto architektonická dominanta je totiž symbolom mesta, na ktorý by mohol byť každý lokálpatriot právom hrdý. Informácia o predaji historického objektu, aj vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti (Aristokratické združenie Slovenska), preto vyvolala značný záujem verejnosti. Hodnota pamiatky s Empírovým divadlom a priľahlým parkom bola odhadcom stanovená na sumu 67 miliónov korún. Štát v zastúpení Ministerstva kultúry SR záujem o kúpu pamiatky neprejavil. Vlastník objektu, Mesto Hlohovec, mohol teda pristúpiť k rokovaniam o predaji objektu s ďalšími záujemcami. Ako prioritnú podmienku si Mesto stanovilo spoluvlastníctvo objektu, ktorý by slúžil aj širokej verejnosti. V zámku by sa mali nachádzať reprezentačné priestory radnice, na prízemie by sa presťahovalo Vlastivedné múzeum a verejnosti by sa sprístupnila aj zámocká kaplnka. Do médií prenikla informácia o deviatich potenciálnych investoroch a plánoch využitia objektu na hotelové účely. Jediný zverejnený údaj týkajúci sa konkretizovania možných záujemcov hovoril o francúzskej spoločnosti, ktorá má ambície premeniť zámok a jeho okolie na „slovenský Versailles“.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 14. februára tohto roku predniesol poslanec Ing. Peter Frydecký návrh na predloženie materiálu do najbližšieho rokovania MsZ, ktorý by obsahoval údaje o záujemcoch o kúpu zámku v Hlohovci. Vystúpenie mestského poslanca bolo motivované samotnými občanmi, dožadujúcimi sa týchto informácií. Primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček na prednesený návrh reagoval argumentáciou, že zo strategických a komerčných dôvodov nie je vhodné zverejňovať konkrétnych záujemcov. Pre doplnenie, na septembrovom zasadnutí MsZ (6.9.2007) primátor považoval zverejnenie potenciálnych investorov za predčasné, vzhľadom na to, že mesto v tom čase ešte nepoznalo postoj štátu k celej záležitosti.

S otázkou smerujúcou na zverejnenie konkrétnych záujemcov o kúpu zámku sme sa obrátili aj na Mestský úrad v Hlohovci. Prednostka úradu Ing. Eva Lukáčová nás informovala, že primátor mesta ako štatutárny orgán rokujúci so záujemcami o kúpu zámku na svojom stanovisku, prednesenom na februárovom zasadnutí MsZ, zotrváva naďalej. „Informácie o potenciálnych obchodných partneroch, z dôvodu ochrany obchodného tajomstva a na základe požiadavky záujemcov o kúpu o zachovanie obchodného tajomstva, nie je možné sprístupniť,“ uviedla ďalej Eva Lukáčová.

Podmienky mesta už nie sú definované tak jednoznačne ako počas rokovania o ďalšom využití zámku v septembri minulého roku. Prednostka v svojej odpovedi uvádza, že tieto otázky naďalej zostávajú predmetom rokovaní. Do programu Mestského zastupiteľstva sa záležitosť dostane, keď záujemcovia o kúpu zámku v Hlohovci predložia svoje konečné ponuky. O celej veci budú rozhodovať poslanci, ktorým doteraz primátor mesta neprezradil, s kým vlastne rokovania o predaji pamiatky prebiehajú. Ešte predtým sa bude záležitosťou zaoberať Komisia ekonomická a prevodov majetku a Mestská rada. O stanovisko sme požiadali aj vedúcu sekretariátu – hovorkyňu. Do dnešného dňa sme od Evy Uhrákovej nedostali žiadnu odpoveď.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v § 10 jasne definuje, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie, ktorá sa týka používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom obce. Mená konkrétnych záujemcov o kúpu majetku mesta by preto mali byť verejne prístupné od samého začiatku takýchto závažných investičných plánov. Mestu zjavne nerobí problém verejne uvádzať mená uchádzačov (v minulosti s informáciami osobného charakteru) pri určovaní poradovníka o pridelenie bytu, ktorý je taktiež jeho majetkom. Keď však mesto uvažuje o predaji zámku, ktorý sa dotýka života všetkých občanov, mená záujemcov sú zrazu predmetom obchodného tajomstva.

Vzhľadom na to, že ide o nakladanie s majetkom mesta, mal by byť takýto proces po celý čas dostatočne transparentný. Nie je. Občan by mal mať od samého začiatku rokovaní k dispozícii  informácie o všetkých potenciálnych záujemcoch a ich investičných plánoch. Nemá. Na priame otázky poslancov, ktorí zastupujú záujmy občanov mesta, by mal primátor dávať aj priame odpovede. Nedáva. A v neposlednom rade, obyvatelia Hlohovca by nemali pri otázke turistov, či sa im oplatí navštíviť tunajší zámok, iba roztržito klopiť zrak. Žiaľ, doteraz ho stále iba klopia.


Video zo zámku v Hlohovci
Pre prehrávanie videa potrebujete vyššiu verziu Flash Player