Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

21. marec 2010

O prémie úradníci neprišli

Vedúci zamestnanci si polepšili. Mestská kasa je ľahšia o 13-tisíc eur.

Mestá hľadajú spôsoby ako sa vyrovnať s dopadmi hospodárskej krízy. Niektoré siahli aj na odmeny zamestnancov magistrátu. V Hlohovci dostalo prémie osem vedúcich pracovníkov radnice. Polepšil si aj riaditeľ kultúrneho centra. 

Kríza zmarila odmeny mnohým mestským úradníkom. Pre nepopulárne opatrenia sa pre pokles príjmu z podielových daní rozhodli v Púchove. Bez prémií ostali aj zamestnanci magistrátu v Lučenci, Trnave či Nitre. Okrem stopnutia investičných plánov, mestá stále hľadajú možnosti ako ušetriť. Oficiálna webová stránka Prievidze momentálne informuje o skrátení pracovného týždňa zamestnancov radnice na štyri dni. V Tornali a Leviciach dokonca časť úradníkov prepustili.   

Hospodárska kríza neobišla ani Hlohovec. V porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje rozdiel na zisku z podielových daní desať percent. Rozmenené na drobné to znamená o 447 490 eur menej do mestskej pokladnice, čo je na staré peniaze takmer trinásť a pol milióna korún. Úbytok sa snažilo mesto čiastočne zahojiť balíčkom úsporných opatrení. Poslanci rozhodli, že radnica sa uskromní vo výdavkoch na propagačné materiály, služobné cesty, energie a kancelárske potreby. Ušetriť sa malo aj na osvetlení mesta.

Zamestnanci hlohovského magistrátu o svoje bonusy k platom za minulý rok neprišli. Odmeny v celkovej sume vyše 12-tisíc eur (365 549,- Sk) si rozdelilo osem úradníkov vo vedúcich funkciách. Aj keď sa na prémiách rozdalo približne o tisíc eur menej ako v predchádzajúcom období, každý z nich si v priemere polepšil o viac ako 1 500 eur (45 694,- Sk). Odmeny pribudli aj na účet riaditeľa kultúrneho centra. Vedenie mesta ocenilo celoročnú snahu Jaromíra Kratochvíla na 865 eur (vyše 26-tisíc Sk).

Odmeny poskytnuté vedúcim zamestnancom MsÚ:

Prednostka MsÚ Ing. Eva Lukáčová – počas roka koordinovala činnosť právneho oddelenia z dôvodu neobsadenia pracovnej pozície vedúci právneho oddelenia a počas časti roka neobsadenia pracovnej pozície právnik. Zabezpečovala externé právne stanoviská k súdnym sporom, resp. zložitým právnym prípadom. Riadila činnosť volebného štábu pri zabezpečovaní volieb prezidenta SR, volieb do EÚ a do samosprávnych krajov. Zabezpečovala organizáciu prác pri spracovávaní archívnych dokumentov a príprave Registratúrneho poriadku a koordináciu prípravy prác spojených s využitím dotácie poskytnutej na rekonštrukciu športovej haly v súčinnosti s firmou Maynet, s. r. o. Zabezpečovala riadenie procesu prípravy protikrízových opatrení, najmä viazanie výdavkov a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.

Vedúci oddelenia hospodárskej činnosti Ing. Miroslav Hudec - zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre potreby oddelenia HČ bez nároku na mzdové ohodnotenie. Poskytoval súčinnosť pri vybavovaní podmienok pre stanovenie skúšobnej prevádzky pre dažďovú kanalizáciu v priemyselnom parku na Obvodnom úrade ŽP Hlohovec z hľadiska plnenia podmienok stanovených IŽP Nitra. Aktívnym prístupom zabezpečil koordináciu prác medzi správnym orgánom a dodávateľom pri budovaní svetelnej signalizácie. Zabezpečoval realizáciu opatrení na úsporu el. energie na osvetlenie mesta, pripravoval návrhy na uloženie nádob TKO a ich oplotenie na sídliskách, aktívne pristupoval k riešeniu problémov  pri budovaní bezdrôtového rozhlasu a softvérovom spracovaní hrobových miest v rámci digitalizácie cintorínov.

Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Ing. Ján Husár - zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre potreby odd. VaŽP, prípadne i iných oddelení v prípade neprítomnosti vodiča vozidla MsÚ, resp. jeho obsadenosti na iný účel. Organizoval a zabezpečoval podujatia v rámci schvaľovacieho procesu zmien územného plánu a podieľal sa na príprave územnoplánovacej dokumentácie. Zabezpečoval realizáciu úloh vyplývajúcich z operatívneho riešenia problémov spojených s budovaním IS v lokalite IBV Timravy a práce na budovaní urnovej steny podľa požiadaviek dodávateľov i po pracovnej dobe bez čerpania náhradného voľna. Metodicky usmerňoval zamestnancov MsÚ pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní.

Vedúca oddelenia vnútornej správy Ing. Zuzana Nosková - zabezpečovala činnosti spojené s prípravou a vyúčtovaním volieb z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnankyne, ktorá mala tieto činnosti v pracovnej náplni. V súlade s potrebami činnosti systému MAJETOK zabezpečovala podklady k elektronickej verzii majetku a odpisov. Zabezpečila prípravu právnej normy platnej na území mesta a internej právnej normy, ktoré bolo nutné spracovať z dôvodu závažných zmien vyplývajúcich zo zmeny zákona o majetku obcí. V druhom polroku 2009 boli zabezpečené všetky práce spojené s predajom pozemkov v IBV Timravy podľa rozhodnutí MsZ (verejné súťaže, komunikácia a obhliadky so záujemcami o pozemky, vytýčenie hraníc pozemkov a náležitosti spojené s požiadavkami KN).

Vedúca finančného oddelenia Ing. Zuzana Pacherová -  vypracovala polročnú monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu na 1. polrok 2009 a pripravila návrh rozpočtu na r. 2010 – 2012 v podmienkach krízového vývoja ekonomiky SR. V súčinnosti s odd. SV analyzovala situáciu v školských zariadeniach v súvislosti s prípravou rozpočtu na r. 2010 – 2012 s prihliadnutím na novú právnu úpravu financovania. Organizovala prípravu podkladov pre zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá bude v podmienkach samosprávy spracovaná za r. 2009 po prvýkrát. Práca je náročná predovšetkým z dôvodu analýzy účtovných procesov vo všetkých účtovných jednotkách konsolidovaného celku.

Vedúca oddelenia regionálneho rozvoja JUDr. Kornélia Žáková - spracovala podklady, zabezpečovala zúčtovanie, prípravy monitorovacích správ a žiadostí o platbu v rámci projektu v realizácii ( I. ZŠ Hlohovec). Zabezpečovala koordináciu prác na projektoch v rámci výziev TTSK a získanie prostriedkov na ich realizáciu a koordináciu prác v rámci výziev rezortov SR (MŠ SR, MK SR). Podieľala sa na získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu II ZŠ Koperníkova Hlohovec. Zúčastňovala sa aktivít a rokovaní v orgánoch OZ PIOPH za mesto Hlohovec i mimo pracovnej doby. Zabezpečovala implementáciu úloh v rámci regionálnej politiky rozvojovej agentúry Hlohovec.

Vedúca oddelenia spoločenských vecí Ing. Mária Janičková - zabezpečila prípravu štatútu pre denné centrum BEREKSEK. Podieľala sa na organizácii občianskych aktov, najmä pohrebov, na ktorých aktívne pôsobila, pričom príhovory si pripravovala počas osobného voľna. Pripravovala podklady k stanoveniu platov riaditeľov škôl v zmysle novej právnej úpravy. Nad rámec svojich pracovných povinností zabezpečovala konzultácie a poradenstvo s opatrovníkmi, ktorí majú zverených občanov po zbavení právnej spôsobilosti a pomoc pri riešení ich finančných a majetkových problémov.

Bc. Miroslava Oravcová poverená zastupovaním vedúceho právneho oddelenia – okrem povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne v rámci zastupovania vedúceho oddelenia právneho zabezpečovala metodické usmerňovanie občanov v rámci aktivačných prác, nákup pracovných pomôcok a občerstvenia, spracovanie dochádzky a predkladanie vyúčtovania a dokladov pre ÚPSVaR. Zastupovala chýbajúcich zamestnancov v rámci oddelenia, t. j. na úseku matriky (overovanie podpisov), evidencie obyvateľov, registratúry a archívu). Metodicky usmerňuje práce spojené s aplikáciou modulu spisov pre príručné registratúry. Vykonala kontrolu písomností MsÚ za r. 2006, 2007 a 2008, ktoré boli odovzdané na archiváciu, nad rámec svojich pracovných povinností pripravila Registratúrny poriadok MsÚ, ktorý vstúpil do platnosti od 01. 01. 2010.

Riaditeľ MsKC Jaromír Kratochvíl – vykonával svoju činnosť často i po pracovnej dobe, vo večerných hodinách i počas víkendov. Odmena bola poskytnutá za aktivitu a snahu pozdvihnúť kultúru v meste, za osobný čas venovaný organizácii celomestských podujatí (Michalský jarmok, Deň kvetov), ale i ďalších podujatí v oblasti kultúry a vzdelávania (deň zdravia, hlohovský tanečný večer, promenádne koncerty). Podieľal sa na organizácii mnohých podujatí v súčinnosti so školami, združeniami  s podnikateľskými subjektmi.

Galéria k článku
Diskusia k článku (25)


Podobné témy
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Milan Domaracký si počas éry v bytovom podniku pekne prilepšil. Za posledné tri roky vo funkcii dostal na odmenách vyše 13-tisíc eur!

Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Na prémiách za uplynulý rok rozdal mestský úrad takmer 50-tisíc eur. Prilepšili si všetci zamestnanci okrem jedného.


Diskusia k článku (25 komentárov) »

25 komentárov


 1. gravatar

  Co k tomu dodat?? Tomuto sa hovori verejny vysmech obcanom HC.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar
  Aka

  Mohol by nám primátor vysvetliť za čo dostáva vedúca oddelenia regionálneho rozvoja plat, keď za svoju náplň práce dostáva odmeny?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  činnosť vedúcich zamestnancov MsÚ je vedenie referentského vozidla - to je vždy uvádzané na prvom mieste! To platí aj pre pána primátora - to ešte chýba do hodnotenia zvýšenia platov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar
  HC

  Nehnevajte sa, ale toto je výsmech všetkým občanom mesta. Aby vedúci zamestnanci dostávali odmeny za šoférovanie auta? Ak už potrebuje primátor rozdať odmeny za každú cenu, mohol si vybrať aj lepšie dôvody. Ale asi nebolo z čoho vyberať, že?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Viac ako verejný výsmech. Napr. Kratochvíl - 'pracuje vo večerných hodinách po pracovnej dobe' - veď to je jasné ako facka, veď žiadny kultúrny program nebude cez jeho pracovnú dobu. A to dobre vedel už keď sa hrabal robiť riaditeľa. A tak podobne je to aj s ostatnými. Takú odmenu si vôbec nezaslúžil. Hlavne nie za tú kultúru, ktorá je na takej úrovni. Veď to je hanba.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Všetci sme mali možnosť vidieť ako sa robia výberové konania na vedúcich zamestnancov mestského úradu. Primátor si prizve ďalších členov do výberovej komisie, poruší pracovný poriadok a ešte všetkých presvedčí, že je to kvôli objektivite. Potom vám už stačí iba vodičák a máte dôvod na odmeny. Asi si z nás robí srandu a ešte chce, aby sme ho volili. Môže zabudnúť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar
  HC

  myslím ze ten kto písal tento článok je dost neinformovaný a pre mna nejasným úcelom napísal náplne práce vsetkých vedúcich pracovníkov v dost neúctivom poradí. Prémie ktoré sa podľa článku rozdávali, sa uz dávno rozdali takze to vobec nie je aktuálne a pracovať s ludmi v HC je samo o sebe dost náročné takze niekedy je odmena na správnom mieste.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Všetky informácie týkajúce sa odmien vedúcim zamestnancom MsÚ Hlohovec sme získali na základe žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Konkrétne údaje o dôvodoch pridelenia odmien boli zverejnené v nezmenenej podobe a poradí, v akom ich sprístupnil úrad dňa 1.2.2010.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Ing. Evička L: a) zabezpečovala externé právne stanoviská k súdnym sporom - MsÚ platil externej právnej spoločnosti (zaujímavá by bola suma) b) riadila činnosť volebného štábu pri zabezpečovaní volieb - väčšinou však ide o platenú funkciu (+'odmena'?) c) zabezpečovala organizáciu prác pri spracovávaní archívnych dokumentov - to nie je automatické??? d) koordináciu prípravy prác spojených s využitím dotácie poskytnutej na rekonštrukciu športovej haly - to nie je náplňou práce prednostu??? Tak ako aj riadenie procesu prípravy protikrízových opatrení. Cítim sa ako Alenka v ríši Fraštáckej...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Ing. Miroslav H.: a) zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre potreby oddelenia HČ bez nároku na mzdové ohodnotenie..... To nemá zmysel ani ďalej rozoberať....akože no comment..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar
  ko

  ani by som sa nečudoval tomu, že by to v praxi znamenalo to, že mali k dispozícii služobné vozidlo, na ktorom sa zadarmo vozili, ktoré využívali aj na súkromné účely, do ktorého im mesto tankovalo pohonné hmoty a keď bolo náhodou občas treba, tak boli takí láskaví a požičali ho oddeleniu HČ a za to dostali potom odmenu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Býva dobrým zvykom, že keď dostanú odmeny šéfovia, ujde sa aj ich nižšie podriadeným (minimálne preto, aby držali ústa a nehovorili o praktikách na oddelení). Koľko z rozpočtu mesta putovalo na odmeny nižším úradníkom? Možno dobrá otázka aj na redakciu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Možno by mohla redakcia poprosiť mesto: koľko, kedy , komu a hlavne za čo rozdalo mesto (povedzme za posledný rok). Ďakujeme.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Rovnakú otázku sme položili už minulý rok, pýtali sme sa aj na odmeny riaditeľov spoločností, ktorých zakladateľom je Mesto Hlohovec. Napriek skutočnosti, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám (§9 ods. 3) nariaďuje sprístupniť na žiadosť údaje o vedúcich zamestnancoch, akými sú mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti, ak sú uhrádzané z verejného rozpočtu, MsÚ aj riaditelia odmietli tieto údaje zverejniť s odvolaním sa na zákon o ochrane osobných údajov. Predpokladáme, že v ich postoji k transparentnému informovaniu občanov sa odvtedy veľa nezmenilo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar
  HC

  nechápem o čom sú tieto dotazy...ako keby si pracovníci na úrade nezaslúzižli odmeny už len preto že musia pracovať s ľudmi, čo je veľmi ťažké, najmä s tými v HC a že musia čítať takéto závistlivé reči...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Ak si sa našiel na tom zozname, tak je jasné že nechápeš o čom sú takéto dotazy. Politici stále vykrikujú o hospodrskej kríze, len úradníkov v Hlohovci sa nejako nedotkla. Povedz mi, kto to má dnes ľahké? Každý súkromník aj domácnosť si dvakrát rozmyslím pokiaľ minie peniaze, iba tu sa šafári kríza nekríza. A ešte mi vysvetli, ako musia robiť vedúci úradníci s ľuďmi??? Na to predsa majú podriadených a okrem toho to majú v náplni práce. Odmeny majú byť za niečo úplne iné a odôvodnené. Chudáčikovia si musia prečítať takéto reči a tak sa im za to všetci poskladáme na odmeny? Každému je jasné, že keby jeden nedostal, tak sa tam navzájom zožerú. Preto musí dostať každý, ale tieto dôvody sú výsmechom do tváre. Mal by sa na to pozrieť hlavný kontrolór veď dokedy si z nás budú robiť srandu?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar
  HC

  milý laco... nie ja nie som na zozname. Kríza sa nedotkla viacerých ľudí nie len ludí na úrade, ak to takto vnímas. Teba sa asi dotkla ked píses takéto neprajné reci. Na úrade skoro vsetci pracujú s ľuďmi. a ľudia sa 'skladajú' skôr na úplne iné hlúposti. ...vidím ze najviac to vadí tebe....viac ako tým čo robia na úrade....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Ale veď tu vôbec nejde o to, že niekto niekomu nedopraje, závidí, alebo že práca s ľuďmi je náročná. Keď sa raz ten koláč, z ktorého možno ukrajovať 'vďaka' kríze zmenšil, čo nakoniec priznalo aj mesto tým, že prijalo šetriace opatrenia, myslím, že taký luxus ako odmeny naozaj nie je na mieste. Ak by súkromník zarobil menej ako bežne zarábal predtým, myslíš, že by jeho zamestnanci dostali niečo navyše? Ale ako sa hovorí, z cudzieho krv netečie...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar
  ira

  Len je potrebné vedúcich zamestnancov na MsÚ poľutovať - ako ťažko pracujú a s občanmi mesta! Keď sa tam hlásili, vedeli čo budú robiť a nikto ich tam netlačil. To nie je o závisti, ale o Tvojej neznalosti, pretože nevieš čo v skutočnosti robia a čo by mali robiť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Dnes, v mimoriadnom spravodajstve HcTv, vystupi primator mesta Hlohovec s jasnym posolstvom informovat obcanov o vsetkych svojich rozhodnutiach a rozhodnutiach podriadenych. Ucel kazdeho minuteho eura bude zverejneny na obecnej tabuli a internete. Dalej oznami, ze zasadnutia mestskeho zastupitelstva sa presuvaju na poobednajsie hodiny, aby kazdy obyvatel mohol slobodne vyjadrit svoj nazor a primator sa ho zaviaze trpezlivo vypocut. Hlohovecka televizia po prvy krat odvysiela kriticky prispevok s nazvom: Zasluzene odmeny? Vsetci zamestnaci osobne predstupia pred kameru a zdovodnia, preco si myslia, ze ich odmeny boli zasluzene. K tomuto ucelu bude zriadena linka, kde budu moct divaci hlasovat, ci sa uradnik obhajil. Na konci kazdeho vstupu sa budu moct klast otazky a nikto ich nebude cenzurovat. Hovorkyna a riaditel zostanu doma. Poslanci mestskeho zastupitelstva vyjdu do ulic svojich obvodov a az do odvolania budu spisovat pripomienky obyvatelov. Mesto sa vsetky pripomienky zaviaze splnit a primator bude zvoleny opat.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  no to snad je prvý apríl...!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  Lobby, ktorá za ním stála, ho nepodporí. Mŕtvy muž.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Tvrdenie redakcie nie je pravdivé. Ja som predsa výšku svojho platu zverejnil. To, že som bol jediný neznamená, že som nikto. Informujte ludí uplne a pravdivo, na to majú tiež právo a vy povinnost, ktorú vám ukladá ten istý vami citovaný zákon.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Informácia, ktorú spomínate, bola reakciou na podnet čitateľa, ktorý prišiel s návrhom zverejniť odmeny zamestnancov MsÚ za minulý rok. Rozsah odpovede v diskusii nemôže pokryť celú problematiku, preto bol od začiatku prelinkovaný pôvodný článok, kde je uvedené, že ste ako jediný informácie o odmenách poskytli. Súčasná otázka smerovala k aktivite za obdobie, kedy ste už vo funkcii riaditeľa nepôsobili. Ešte k zákonu 211/2000 - redakcia nie je povinnou osobou v zmysle tohto zákona, napriek tomu všetky získané informácie boli v článku zverejnené.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar
  ABC

  Pán riaditeľ MUDr. J.Vrábel, Vy ste dostával odmenu? A za čo? Za to v akom stave zostala poliklinika po Vašom odchode? S tým by som sa veľmi nechválil. Veď hrozilo, že ju úplne zatvoria keby ste tam ešte chvíľu zostal.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.