Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. január 2012

Úradníci dostali štedrú nádielku

Na odmenách rozdala radnica vyše 50-tisíc eur. Prémie vedúcich stúpli oproti vlaňajšku o 70 percent.

Úradníci dostali štedrú nádielku

„Nič dobré nás nečaká.“ Týmito slovami uzavrel primátor Peter Dvoran schvaľovanie rozpočtu. Prvý muž mesta tak reagoval na ekonomickú krízu, ktorá o sebe dala v uplynulom roku opäť vedieť. Analytici dokonca hrozia hospodárskym prepadom podobným stavu spred troch rokov. Mnohé mestá preto nielen zvýšili dane, ale priškrtili aj niektoré výdavky. Hlohovec nie je výnimkou.

Napriek tomu, že národ dopláca na neustále zdražovanie základných potrieb, zdá sa, že za dverami radnice vládne atmosféra pokoja a hojnosti. Dôkazom toho sú aj prémie, na ktoré si za uplynulý rok prišli tunajší úradníci. Ich celková výška predstavuje 50 224 eur. Z pridelenej čiastky zhruba 13 600 eur pripadlo vedúcim zamestnancom. Primátor bol v tomto prípade ešte štedrejší ako jeho predchodca Ján Dlhopolček. V porovnaní s vlaňajškom išlo takmer o 70-percentný nárast. Mierne si prilepšil aj riaditeľ kultúrneho centra Jaromír Kratochvíl.

Zaujímali sme sa aj o odmeny riaditeľov obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto. Rovnako ako po minulé roky, ani tentoraz sme sa požadovaných informácií nedočkali. Napriek tomu, že ide o firmy, z ktorých mnohé fungujú aj vďaka mestskej pokladnici, ich vedenie tieto údaje svorne tají. Výnimkou sa stal svojho času iba bývalý riaditeľ nemocnice Jozef Vrábel, ktorý výšku odmeny sprístupnil. Na rozdiel od neho, jeho nástupca Štefan Masaryk Koóš na naše otázky nereaguje vôbec.

Ukážkovým príkladom je Hlohovská televízia, ktorej hospodárenie sa pravidelne pohybuje v červených číslach. Pred troma rokmi vďaka výročnej správe vyšlo najavo, že aj napriek strate vyplatila zamestnancom prémie presahujúce 200-tisíc korún, čím vysoko prekročila plán odmien. O nelichotivom stave v lokálnom médiu svedčí aj dodatočné navýšenie minuloročného rozpočtu, ako aj viac prostriedkov pridelených na tento rok. Či stratu pocítil na výplatnej páske aj riaditeľ Ján Libant, sme sa, rovnako ako v prípade šéfov ostatných podnikov, nedozvedeli.

V súvislosti s nepriaznivými ekonomickými prognózami ale nemožno opomenúť niektoré investície, ktoré v danej situácii vyznievajú tak trochu paradoxne. Na jednej strane mesto ukrojí zo skromných výdavkov na kultúrne akcie či nepripustí 3-centový ústupok pri zvyšovaní dane. Na strane druhej za výzdobu vianočného stromčeka zaplatí sumu, ktorá zdvihne zo stoličiek celé Slovensko či nakúpi predražené monitory s uhlopriečkou bežného televízora, čo zarazilo nejedného z našich čitateľov.

Zdôvodnenie udelenia odmien vedúcim zamestnancom MsÚ Hlohovec:

Ing. Ján Husár – ved. odd. VaŽP
Zabezpečoval prevádzku referentského vozidla v rámci odd. VažP, v prípade potrieb i pre iné oddelenia. Metodicky usmerňoval zamestnancov ostatných oddelení a pomáhal pri príprave podkladov pri organizácii verejného obstarávania a zúčastňoval sa vyhodnocovania a výberu víťazov súťaží na dodanie tovarov a prác. Metodicky usmerňoval výber dodávateľa stavebných úprav hygienických zariadení v III. ZŠ a zabezpečoval práce spojené s preberaním prác a odstraňovaním závad. Iniciatívne pristupoval k organizácii prác pri realizácii protipovodňových opatrení, k realizácii projektu kanalizácie v m. č. Šulekovo, zabezpečoval proces výber dodávateľa a realizáciu stavebných prác v ZUŠ.

Ing. Zuzana Nosková – ved. VS
Z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí pripravila aplikáciu tejto právnej normy do praxe spracovaním dodatku č. 1 k VZN o zmluvných prevodoch majetku mesta. Nové ustanovenia zákona o cestovných náhradách aplikovala v smernici o autoprevádzke na MsÚ v Hlohovci. Z hľadiska vlastníctva pozemkov pripravovala podklady k projektu protipovodňových opatrení, na základe ktorého boli mestu poskytnuté prostriedky na realizáciu uvedených aktivít. Vynaložila značné úsilie na rokovanie so zástupcami SPF pri vysporiadaní vlastníctva pozemkov na realizáciu investičných aktivít (parkovisko pri ED, bežecká dráha v areáli III. ZŠ). Venovala pozornosť preštudovaniu problematiky z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí a konzultovala nejednoznačné prípady s externými odborníkmi a metodikmi.

Ing. Zuzana Pacherová – ved. FO
Zabezpečila všetky činnosti spojené s usmerňovaním a riadením procesu vyhodnotenia a zúčtovania roka 2010, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky. Usmerňovala všetky subjekty napojené na rozpočet mesta pri procese konsolidácie. V náročnom období nejasných východísk pre tvorbu VZN (vrátenie novely zákona o miestnych daniach prezidentom SR do NR SR) pripravila s úsekom miestnych daní návrh sadzieb dane z nehnuteľností, ktorému predchádzali analýzy jednotlivých sadzieb a porovnanie s ďalšími mestami. V zložitej situácii znižovania podielových daní zabezpečovala riadenie procesu tvorby rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtovým procesom a jeho predloženie na rokovanie mestských orgánov. Zodpovedá za celú agendu rozpočtu ako garant modulu a zodpovedá za výstupy i po sumarizácii so Spoločným obecným úradom a to vrátane všetkých zriadených RO. Vzhľadom na rozsah prác tieto zabezpečovala i počas osobného voľna. Zabezpečila ukončenie procesu inventarizácie majetku mesta za rok 2010 vrátane majetku prenajatého a zvereného do správy PO. Spracovala daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2010.

Ing. Mária Janičková – ved. odd. SV
Zabezpečovala zasadnutia Mestskej školskej rady a viedla jej agendu, zúčastňovala sa tiež zasadnutí ďalších rád škôl. Podieľala sa na organizácii občianskych obradov, najmä pohrebov a celomestských kultúrnych podujatí (Deň učiteľov, Novoročné stretnutie primátora, Vianočná kvapka krvi). Spolupracovala so zariadeniami pre seniorov, najmä pri umiestňovaní občanov potrebujúcich starostlivosť, ako i s dennými centrami. Riešila problémy bezdomovcov, sociálne odkázaných a zdravotne postihnutých občanov. Iniciatívne pristupovala k zabezpečovaniu podujatí v rámci družobných aktivít mesta (organizačné zabezpečenie pobytu súboru z Hraníc). Pripravovala podklady pre stanovenie pohyblivej zložky mzdy riaditeľov škôl v zmysle príslušnej právnej normy.

Ing. Miroslav Hudec – ved. odd. HČ
Vyvinul aktivity zamerané na riešenie protipovodňových opatrení v Šumperskom jarku, zabezpečil kontakt s Ing. Kravčíkom a prípravu projektu. Iniciatívne pristupoval k rokovaniam so SAD a. s. a odstráneniu kovových konštrukcií na autobusovej stanici. Pripravil podmienky pre realizáciu elektronických aukcií na výber dodávateľa el. energie na osvetlenie mesta, kde bola dosiahnutá úspora na r. 2012 oproti r. 2011 a tiež na výber dodávateľa na zabezpečenie separovaného zberu. Organizoval zabezpečenie zberných nádob, oplotenie kontajnerovísk a budovanie spevnených plôch pod kontajnery. Iniciatívne pristupoval k oprave vežových hodín a k riešeniu zmeny organizácie MHD.

Ing. Štefan Herceg – ved. OI
Zabezpečoval práce spojené s riešením elektronického publikovania zmlúv, objednávok a faktúr priamo z informačného systému e-GOV. Na základe požiadavky poslancov MsZ pripravil e-mailové adresy na doméne hlohovec.sk. Z dôvodu presťahovania SOÚ doriešil metodicky i technicky vzdialený prístup SOÚ do ISS mesta. Zabezpečoval práce pri nasadzovaní Portálu ISS – GISAM – KATASTRÁLNA MAPA a komplexne redizajn webového sídla. Doriešil internetové pripojenie v zasadačke MsÚ, nasadenie softvéru na cintoríne a nového kopírovacieho stroja BH 360 s OCR modulom. V 2. polroku 2011 zabezpečoval predovšetkým zmeny v „Bezpečnostnom poplachovom systéme.“ Pokračoval v činnostiach zameraných na zvýšenie transparentnosti webového sídla mesta, predovšetkým zverejňovaním materiálov na rokovanie MsZ na stránke mesta a vytvorením novej kategórie „AKO VYBAVIŤ“ na webovom sídle. Vytvoril podklady pre definovanie technických požiadaviek na elektronický hlasovací systém a zabezpečil po technickej stránke jeho inštaláciu a odskúšanie na rokovaní MsZ. Spracoval analýzu požiadaviek jednotlivých oddelení na odstránenie vytváraných duplicít údajov o FO a PO v ISS. Pripravil preškolenie zamestnancov MsÚ a MsP v oblasti spracovania údajov o FO a PO tak, aby nevznikali duplicitné údaje.

JUDr. Kornélia Žáková – ved. odd. RR
Aktívne pristupovala k analýze výziev vyhlásených Ústrednými orgánmi verejnej správy, TTSK a ďalšími subjektmi. V koordinácii s odd. HČ a VažP sa podieľala na spracovaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov v rámci projektu protipovodňových opatrení, ktoré boli realizované v Šumperskom jarku. Po schválení projektu sa podieľala na riešení finančných a personálnych náležitostí. Koordinovala finančné zúčtovanie projektov pri ich implementácii (kanalizácia v m. č. Šulekovo, II. ZŠ, VI. ZŠ). Spolupracovala pri tvorbe publikácie Sprievodca trhom práce s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec. Pripravovala aktivity s Regionálnou rozvojovou agentúrou Hlohovec, zúčastňovala sa rokovaní správnej rady a implementovala úlohy vyplývajúce z tejto činnosti. Koordinovala činnosti v rámci implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, najmä z hľadiska predfinancovania a kontroly. Zabezpečila spracovanie projektu, na základe ktorého boli poskytnuté prostriedky na pokračovanie reštauračných prác v ED.

Mgr. Ivan Taliga – ved. PO
Zabezpečoval koordináciu s ÚPSVaR Piešťany pri organizovaní aktivačných prác, vyhodnotenie a predkladanie dokladov na vyúčtovanie a refundáciu nákladov mesta. V rámci projektu protipovodňových opatrení zabezpečoval výber 10 nezamestnaných na výkon prác, koordinoval činnosti vyplývajúce z pozície zamestnávateľa Mesta Hlohovec voči týmto pracovníkom a podklady na refundáciu miezd a ďalších osobných nákladov v rámci projektu protipovodňových opatrení. Značné úsilie vynaložil ako garant sčítania obyvateľov, domov a bytov pre mesto Hlohovec. Organizačne zabezpečoval súčinnosť s ObÚ Trnava, usmerňovanie sčítacích komisárov a riešenie ďalších povinností vyplývajúcich zo sčítania pre obce.

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ
Prednostka Msú počas roka 2011 venovala zvýšenú pozornosť koordinácii činností MsÚ tak, aby dodržiavaním rozpočtovej disciplíny a zásad hospodárnosti nebola ohrozená likvidita mesta a jeho povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. Zabezpečovala výkon činností spočívajúcich v podávaní informácií, predkladala stanoviská mesta, vybavovala agendu vzťahu s printovými a audiovizuálnymi komunikačnými prostriedkami. Vzhľadom na rozsah písomností zabezpečovala podpisovanie výziev v daňovom a poplatkovom konaní a agendy pokladní vo svojom voľnom čase. Mimo pracovnej doby vykonávala v daňovom konaní podpisovanie platobných výmerov dane z nehnuteľností, čo pri 16 800 ks predstavuje niekoľko desiatok hodín tejto činnosti v osobnom voľne. Koordinovala činnosť oddelení pri príprave spracovania agend zverejňovania faktúr a objednávok, exekúcií a odstraňovania duplicitného spracovania údajov o PO a FO. S hlavným kontrolórom mesta riešila problematiku zneužívania verejných zdrojov a následný spôsob úhrady škody. Pre potreby prokuratúry pripravovala podklady pre vykonanie kontrol dodržiavania zákonnosti v meste Hlohovec. Koordinovala aktivity zamerané na zabezpečenie hlasovacieho zariadenia pre potrebu rokovaní MsZ. Organizovala rokovania so zameraním na prípravu knihy o meste, brožúr a ďalších aktivít v rámci príprav na 900. výročie o prvej písomnej zmienke o meste. Zabezpečila analýzu preneseného výkonu štátnej správy pre potrebu MV SR. Počas výkonu kontrol vykonávaných kontrolnými orgánmi zabezpečovala požiadavky kontrolných orgánov, predkladala opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a spracovávala správy o plnení opatrení.

Jaromír Kratochvíl – riaditeľ MsKC
Aktívne sa podieľal na organizovaní programov, vystúpení, koncertov, ktoré sa uskutočňovali počas víkendov. Úspešne organizoval „Kultúrne leto“ v Hlohovci, tiež sa organizačne zapájal do všetkých aktivít poriadaných MsKC. Činnosť MsKC je vo väčšine prípadov prispôsobená občanom tak, aby sa kultúrnych akcií mohli zúčastňovať, teda v popoludňajších a večerných hodinách, preto obetoval svoj osobný čas a aktívne sa snažil pozdvihnúť kultúru v Hlohovci.
Diskusia k článku (22)


Podobné témy
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Milan Domaracký si počas éry v bytovom podniku pekne prilepšil. Za posledné tri roky vo funkcii dostal na odmenách vyše 13-tisíc eur!

Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Na prémiách za uplynulý rok rozdal mestský úrad takmer 50-tisíc eur. Prilepšili si všetci zamestnanci okrem jedného.


Diskusia k článku (22 komentárov) »

22 komentárov


 1. gravatar

  50 000 EUR na odmenách???? To ste sa už naozaj zbláznili? A za čo ste to dostali? Cesty vyzerajú ako po vojne, nikde sa nič nerobí, kultúra nulová, na úrade sa kradne........ Ja asi žijem v inom meste potom.....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy... Keď som si čítal zdôvodnenie pridelenia odmien, tak sú to podľa mňa až na malé výnimky všetko bežné pracovné činnosti za ktoré títo ľudia dostávajú plat. To sa stalo tradíciou, že musia dostať odmeny aj keď je všade kríza? Tak nech nám aspoň neklamú, že prečo zvyšujú dane! Dostanú menej peňazí od štátu, ale aby mali na odmeny tak zvýšia dane.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Teraz uz mozete nadavat vsetci co ste volili tohto neschopneho primatora, co ten uz dokaze schvalit to je sila.Jak keby veducim uradnikom a im podriadenim nestali platy ktore dostavaju a urcite niesu male...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  také odmeny za to ze si robí robotu za ktorú je platený no naparadu nepozna niekto cestu k tomu valovu aj ja sa chcem nazrat tento dvoran je inak pazravy

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  ta lukacova asi v robote aj spáva koľko riadkov jej venovali alebo si tu chválu za co schrastla odmeny písala sama pekne

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar
  sit

  minule som cihal primatora jak debatoval so sobotovicom starym a bolo to ako cvicena opicka a trener..asii tak nejako..toto mi podpis, toto podpis, ked nepodpises zabudni na toto a na toto.. ake je to krasne..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  ale chýba mi tu ešte, kto koľko dostal, veď už za čo je tam napísané, ide predsa o verejné peniaze

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  co ste si zvolili to mate banda jedna liiina......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  to uz je co toto ? chcelo by to nejaku navstevu na zasadnuti,nech sa dohodne vacsia skupina obcanov,zobrat starsiu zeleninu a dat im najavo ze su tu aj obcania.Nam zvysia dane a oni si zvysia odmeny.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  A nam kto da odmenu ja musim zit zo minimalnej mzdi

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  hambite sa poslanci a este sa tim chvalte hamba

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Treba mestu krytú plaváreň, kryté klzisko a podobné nezmysly? Ak ľudia vydržali doteraz bez toho, tak ešte pár desiatok rokov vydržia. Že sa viac ľudí z HC odsťahovalo ako prisťahovalo, takže každoročne klesá počet obyvateľov HC, to tiež pánom nevadí? Zvýšia sa všetky možné dane a nejako sa to dorovná. Hlavne, aby sa mali páni pri koryte dobre. Na mestský úrad asi ešte nedorazila správa, že v roku 1989 nastala zmena režimu. Keď čítam tie dôvody, za čo tí ľudia dostali odmeny, tak keby som sa živil ako súkromník a bol by som aj zamestnávateľ, veľmi rýchlo by som ukončil svoju živnosť. Veď to sú ich normálne pracovné povinnosti a nie robota naviac.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  a to na toto ste zvysili poplatky za odvoz za smeti a dane?nemohli ste tie peniaze minut napr na klzisko?to ako za co ste si tie odmeny rozdelili? bozie mlyny melu pomali ale isto....aby ste tie peniaze nepouzili na nieco co vam prinecie len plac.........zelam dlhy zivot vasim blizkym,darmozraci

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  aaa tak už vieme prečo zdviha dan z nehnutelnosti.....aby sme zaplatili ich pazrave vrecka.....fakt neskutocne...kde su na toto nejake konroly?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Co ste čakali, že si znížia platy lebo je kríza, ved mi to nejako zaplatíme. Oni si vždy nájdu sposob jak tunelovať verejné financie. Všetci majú pár rokov do dochodku, tak sa musia este zabezpečiť. Ved to sa tak robí vo vláde, to všetko je v poriadku to možeme. Tak je to na Slovensku ! Ak to by to chcel zmeniť toho označia za blazna a vyštvú ho.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.