Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

17. október 2012

Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc

Mesto odpísalo nevymožiteľné pohľadávky. Dôvodom sa stal zánik dlhujúcich firiem a ich vymazanie z obchodného registra.

Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc

Hospodárenie mesta je pre mnohých Hlohovčanov jednou veľkou záhadou. Na jednej strane sú tu astronomické nedoplatky, ktoré vo verejnej kase chýbajú. Na strane druhej sa samospráva zviditeľňuje predraženými nákupmi a podporou pochybných projektov.

Ku koncu minulého roka mesto evidovalo takmer 3 tisíc neplatičov s celkovým dlhom presahujúcim 630-tisíc eur. Tabuľa hanby, ktorú mesto zaviedlo od mája na svojej internetovej stránke, príliš nezabrala. „Po zverejnení dlžníkov na webovom sídle bola uhradená čiastka 38 114,75 eur,“ informovala prednostka Eva Lukáčová. Uvedená suma predstavuje vyplatenie miestnych daní a poplatkov od 220 dlžníkov. Zvyšné peniaze však stále vo verejnej pokladnici chýbajú.

Dlh na jedného Hlohovčana činí 9,52 eur

Mesto zároveň spláca dlhodobý úver Prima banke, ktorý bol použitý na opravu Ulice Osloboditeľov a miestnej časti Šulekovo. „K 1. októbru tohto roka predstavuje nesplatená istina 211 571,96 eur,“ uviedla prednostka, pričom dlh na jedného obyvateľa činí 9,52 eur. V rámci projektu rekonštrukcie ZŠ Podzámska si taktiež zobralo prekleňovací krátkodobý úver vo VÚB vo výške 458 934,95 eur. Tieto prostriedky budú mestu splatené v plnej výške ihneď po vysporiadaní záväzku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  

Na septembrovom rokovaní poslanci rozhodli o upustení vymáhania dlhov v celkovej výške 135 120,97 eur. išlo o odpísanie pohľadávok z dôvodu zrušenia spoločností a ich vymazania z obchodného registra. K takémuto kroku možno pristúpiť pri nevymožiteľnosti a premlčaní pohľadávky. Taktiež, ak by vymáhanie malo nepriaznivý dopad na sociálne pomery dlžníka a ak je zrejmé, že ďalšie nárokovanie na splatenie dlhu by bolo neúspešné a nehospodárne. 

Snahou mesta je vybranie každého nedoplatku

Vymáhanie dlhov je časovo i finančne náročné a pri opakovaných výzvach náklady ešte stúpajú. „Snahou mesta ako správcu daní je samozrejme vybranie každého nedoplatku,“ uvádza v návrhovej správe vedúca finančného oddelenia Zuzana Pacherová. Podľa kompetentných, v dotknutých prípadoch nebolo reálne vymôcť dlžoby žiadnym právnym prostriedkom. Preto ich prehodnotili a od vymáhania upustili.

Kúpili o 56 percent drahšie

Hlohovčanom sa však gazdovanie mesta nepáči a opakovane poukazujú na rôzne predražené investície. Medzi verejnosťou zarezonovala najmä výzdoba vianočného stromčeka za 11,5 tisíc eur. Údiv vyvolal aj nákup 10 monitorov pre úradníkov magistrátu za takmer 4 tisíc eur. „Bežne sa tento typ dá kúpiť za 254 eur, takže každý kus kúpili o 56 percent drahšie,“ uvádza čitateľ diskusného fóra.

Obyvatelia opakovane kritizujú aj nemalé výdavky za rôzne audity, plány a generely, ktoré často končia v zásuvkách a výstupy z nich sa nerealizujú. Hranice Hlohovca ďaleko prekonali i pochybenia okolo 220-tisícového projektu za európske peniaze na podporu cestovného ruchu. O najväčší rozruch sa postarala najmä zmluva na vytvorenie webstránky, pôvodne stanovená na 33 tisíc eur. 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – nedoplatky dane z nehnuteľností – právnické osoby:

1. spoločnosť BORSA, a.s. IČO: 35 733 527, Prievozská 18, 821 54 Bratislava
Nedoplatok: 1 353,11 €

Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, č.k. 31K/13/2008 zo dňa 09.10.2008,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2008 súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť BORSA, a.s. so sídlom Prievozská 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 733 527 sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 13.01.2008. Ex offo výmaz dňa: 13.01.2008

2. GORDON SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 34 132 376, Kapitulská 26, 917 00 Trnava
Nedoplatok: 33 209,02 €

Na základe Uznesenia Krajského súdu v Bratislave, č.k. 9K 102/01 zo dňa 25.06.2011 právoplatného dňa 18.07.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti GORDON SLOVAKIA, s.r.o., Kapitulská 26, 917 00 Trnava, IČO 34 132 376. za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Malich, advokát, so sídlom Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava. Ex offo výmaz dňa: 12.03.2008

3. GRADIENT. IČO 11 755 512, M. R. Štefánika 39, 920 01 Hlohovec
Nedoplatok: 1 611,46 €

Subjekt bol podnikajúcou osobou v zmysle Zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a bol zapísaný do Obchodného registra; vymazaný z OR ex offo dňa 25.06.2011. Zbierka listín vedená v OR neobsahuje listiny dokladujúce právne skutočnosti vedúce k výmazu subjektu. Ex offo výmaz dňa: 25. 6. 2011

4. IBERA s.r.o., IČO 30 774 497, Stolárska 37, 831 06 Bratislava
Nedoplatok: 6 099,01 €

Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38 K 89/95 zo dňa 18.12.1998 v konkurznej veci úpadcu IBERA, spol. s r.o. Stolárska 37, 831 06 Bratislava, IČO 30 774 497 bol JUDr. Milan Hanzel, CSc., advokát so sídlom Páričkova 24, Bratislava zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty, na základe jeho žiadosti a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Ziman, advokát so sídlom Páričkova 24, 821 08 Bratislava. Ex offo výmaz dňa: 26. 4. 2005

5. Ignis s.r.o., IČO 31 435 980, Jarmočná 4, 920 01 Hlohovec
Nedoplatok: 14 327,25 €

Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26. 10. 2006, č. k. 2K 66/04-781, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 12. 2006 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, čím bola obchodná spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená. Funkcie správcu konkurznej podstaty bol zbavený PaeDr. Svätoslav Monsberg, Nezábudkova 8, 917 02 Trnava. Ex offo výmaz dňa: 10. 10. 2007

6. KASO s.r.o., IČO 31 409 954, Hviezdoslavova 25, 920 01 Hlohovec
Nedoplatok: 5 082,61 €

Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1K 245/98 zo dňa 07.01.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2002, súd zrušil konkurz (vo veci úpadcu KASO, s.r.o., Hlohovec) vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave dňa 25.11.1998 pod č. k. 1K 245/98-42. V zmysle § 68 ods. 3 písm d) zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, sa spoločnosť zrušuje

7. Mäsoprodukt Terezov,akciová spoločnosť, IČO 31 417 043, Terezov 920 03 Hlohovec
Nedoplatok: 13 033,85 €

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou pred ŠN Bratislava 1 dňa 19.6.1992 pod č. j. N 251/92, Nz 234/92 podľa § 766 ods. 1, § 69 ods. 2 Obch. zák. prevodom Spoločného podniku pre chov ošípaných so sídlom Hlohovci - Terezov, ktorý podľa rozhodnutia Správnej rady z 19.6.1992 zanikol bez likvidácie. Stary spis: Sa 89. Ex offo výmaz dňa: 1. 9. 2005

8. MIDAFRA, s.r.o., IČO 31 356 826, Svoradova 7, 831 05 Bratislava
Nedoplatok: 3 973,21 €

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 171/97-219 zo dňa 15.10.2001 právoplatné dňa 5.12.2001, ktorým súd zrušil konkurz na majetok dlžníka vyhlásený uznesením č.k. 6K 171/97-56 zo dňa 15.7.1999 po splnení rozvrhového uznesenia, a ktorým zbavil Ing. Juraja Heizera funkcie správcu konkurznej podstaty. Ex offo výmaz dňa 29. 4. 2010

9. MIEROVAN & PANORAMA EAST – WEST s.r.o., IČO 17 309 760, Kukučínova 7, 040 01 Košice
Nedoplatok: 52 917,97 €

Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 15/98-381 zo dňa 18.01.2008 zrušil konkurz vo veci úpadcu MIEROVAN & PANORAMA EAST - WEST spol. s r.o., že nie sú predpoklady pre konkurz a zbavil JUDr. Soňu Géciovú funkcie správcu konkurznej podstaty. Ex offo výmaz dňa: 8. 12. 2009


Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – ostatné pohľadávky:

SLOVAK – KERAMIK, spol. s r. o., IČO: 31 444 911, Svätopeterská 17,
920 01 Hlohovec
Nedoplatok: 3 513,48 €

Nedoplatok vznikol nezaplatením nájomného stanoveného nájomnou zmluvou uzavretou medzi Mestom Hlohovec a SLOVAK – KERAMIK, spol. s r. o. zo dňa 29.11.1993 v znení jej štyroch dodatkov (dodatok č. 1 zo dňa 01.04.1997, dodatok č. 2 zo dňa 01.03.1999, dodatok č. 3 zo dňa 26.10.1999 a dodatok č. 4 zo dňa 22.05.2000).

Mesto Hlohovec si pohľadávku vymáhalo súdnou cestou podaním žaloby o zaplatenie nájomného s príslušenstvom zo dňa 28.05.2001 na Okresnom súde v Trnave.

Okresný súd v Trnave rozsudkom zo dňa 31.08.2004 uložil spoločnosti SLOVAK – KERAMIK, spol. s r. o. povinnosť zaplatiť sumu 105.847,- Sk so 17,6% úrokom z omeškania od 1.1.2000 do zaplatenie a trovy konania v sume 5.290,-Sk. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňom 03.11.2004 a vykonateľnosť dňom 07.11.2004.

Vzhľadom na to, že spoločnosť dlh dobrovoľne nesplnila, Mesto Hlohovec podalo návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom Exekútorského úradu JUDr. Pavla Halása dňa 22.02.2008.
Podľa posledného stanoviska súdneho exekútora, spoločnosť nemá majetok a z toho dôvodu navrhuje exekúciu zastaviť, keďže majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.
Spoločnosť bola dňa 05.08.2011 ex offo vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Trnava.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že dané pohľadávky mesta nie je reálne vymôcť žiadnym právnym prostriedkom, resp. subjekty boli vymazané ex offo z Obchodného registra. Navrhujeme preto MsZ, aby rozhodlo o upustení od vymáhania týchto pohľadávok a následnom odpísaní z účtovnej evidencie Mesta Hlohovec.

Celková výška týchto pohľadávok je nasledovná:
- pohľadávky – nedoplatky dane z nehnuteľností 131 607,49 €
- ostatné pohľadávky 3 513,48 €
Diskusia k článku (0)


Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Primátor Peter Dvoran spôsobil pri hlasovaní zmätok. Poslanec Patrik Voltmann odišiel na protest z rokovania.

Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Menej pre športovcov i na údržbu zelene. Ako bude gazdovať mesto tento rok?

Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Návrh rozpočtu si vyslúžil kritiku. Poslancom chýbali priority, koncepcia a investície.

Rozhodnuté. Hlohovčanom stúpnu dane
Rozhodnuté. Hlohovčanom stúpnu dane
Ľudia budú mať opäť hlbšie do vrecka. Návrh na zvýšenie poslanci schválili.


Diskusia k článku (0 komentárov) »

0 komentárov


    Do diskusie zatiaľ nebol vložený žiadny komentár


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.