Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

12. marec 2013

Verejné rokovania sú ľudoprázdne. Prečo?

Zlé načasovanie alebo ignorácia? Účasť Hlohovčanov na mestských zasadnutiach je žalostná.

Verejné rokovania sú ľudoprázdne. Prečo?

Rokovania mestského zastupiteľstva zívajú prázdnotou. Až na pár stálic a stavy vážneho ohrozenia tam väčšina Hlohovčanov nezavíta. Zasadnutia sa už roky konajú vo štvrtok od rána s priestorom pre občianske vystúpenia o 13-tej hodine. Niektorí tvrdia, že by prišli, ale v tom čase sú ešte v práci alebo v škole. Kde sa teda skrýva kameň úrazu? Je to skutočne nevhodné načasovanie, či len nezáujem o veci verejné?

Určený čas je nespravodlivý
Podobnú otázku si zrejme položila i Viera Bardiovská, ktorá rovnako ako Michal Hauliš, Ľudovít Brezovský či v minulosti i Karol Foltánek, na rokovaniach pravidelne vystupuje. A keďže tu sa okruh skalných uzatvára, Hlohovčanka vyzvala predstavenstvo mesta, aby zasadnutia presunulo. „Určený čas je voči občanom nespravodlivý,“ tvrdí v žiadosti.

Občania sú len na obtiaž
A nie je sama. Rovnakú iniciatívu ešte za predošlého vedenia prejavil aj Oliver Pestún. Poslaneckí kolegovia ho však nepodporili. Ľudia majú na vec vlastný názor. „Občania sú na obtiaž a len im prekážajú v kšeftoch,“ napísal prispievateľ diskusného fóra. „Ešte by ich prišlo o desať viac a čo by potom od strachu robili? Zvolili ste si ich, tak sa pozerajte ako vás majú v paži,“ pridal sa ďalší.

Primátor chce o termíne rokovať
Mestská rada sa podnetom zaoberala pred dvomi rokmi. Bezvýsledne. Poslanci argumentovali tým, že dávnejšie sa už rokovania konali i neskôr a lepšia účasť verejnosti sa nedostavila. V minulosti zasadaciu sálu v kultúrnom dome zaplnil iba problém obchodného centra Billa na Dilongovej, zrušenie školy na Nerudovej či nedávno prenájom športovej haly. Podľa ostatného stanoviska prednostky Evy Lukáčovej, primátor rešpektuje spôsob rokovaní schválený začiatkom volebného obdobia. „Preto i v tomto prípade chce o termíne zasadnutí najskôr rokovať s členmi mestskej rady, resp. i s poslancami mestského zastupiteľstva,“ dodala.

O ústretovosti poslancov voči spomínanej zmene sme sa presvedčili sami. Využili sme na to ich oficiálne zriadené e-mailové adresy. Odpovedali piati. Silvia Rybnikárová, Oliver Pestún, Miloslav Drgoň, Patrik Voltmann a Miroslav Bobák. Ostatní sa neunúvali. Všetci, ktorí zareagovali sa zhodli, že so zmenou termínu problém nemajú.

„Ak ma voliči oslovia s touto požiadavkou, tak ju ochotne prednesiem,“ uviedol Voltmann. Drgoň taktiež podmienil svoju podporu uistením sa spoločenskej potreby. Pestúnov postoj je zrejmý už z predošlého obdobia a Bobák neváha predložiť návrh už na najbližšom zasadnutí. Šulekovská poslankyňa vyjadrila obavu, či neúčasť občanov nespočíva v strate záujmu o veci verejné.

Myslím, že je záujem
„Myslím, že po prepuknutí problémov ako skládka, poliklinika, zlý stav vozoviek a potrubí je veľký záujem zúčastňovať sa týchto stretnutí,“ vyjadril sa v diskusnom fóre Andrej. Na základe rozhovorov s ostatnými potvrdil, že ak by sa zasadnutia konali v inom čase, ľudia by na ne chodili. Pri spore o športovú halu sa rokovacia sála zaplnila prívržencami hádzanej. Je preto nesporné, že aj tlak verejnosti zohráva nemalú rolu.

Naopak, občianski aktivisti proti rozšíreniu skládky až takú podporu na verejných zasadnutiach od Hlohovčanov necítia. A to i napriek silným argumentom, masívnej kampani a hlavne podstatou motivovanou tým najdôležitejším, a síce ochranou ľudského zdravia.

Pre porovnanie, v Šali, Piešťanoch, Trnave či Galante začínajú rokovania mestského zastupiteľstva popoludní. „Vystúpenia verejnosti máme o 17-tej hodine. Účasť závisí od programu. Ak sa rokuje napríklad o zrušení školy, prídu aj tridsiati. Inokedy sú v sále traja,“ uviedol viceprimátor Šale Jozef Mečiar. Ako vyplynulo z nášho malého prieskumu, je pravdou, že záujem miestnych ani tam neláme rekordy.

Samospráva sa však nemôže vyhovárať, že ani pri zmene termínu by ľudia na zasadnutia nechodili. Jej povinnosťou je vytvoriť také podmienky, aby účasť čo najširšiemu okruhu verejnosti umožnila.  Diskusia k článku (30)Diskusia k článku (30 komentárov) »

30 komentárov


 1. gravatar
  pou

  Aj by som prišla, keby viem nájsť termíny rokovaní.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Slováci vžda boli holubičí národ,prebrali sa iba vtedy,keď niečo začali iní.Myslím že nič nezorganizovali sami.No a keďže Hlohovčania sú tiež Slováci,čo sa dá očakávať?Ale argumenty,že iný čas pre občanov už bol a neprišli,neobstojí.Zmente čas vyhradený pre občanov,až potom sa dá argumentovať.Skôr si myslím že to obťažuje mnohých poslancov, veď kto to kedy videl,aby sedeli na zasadnutí do večerných hodín,keď mnohí dávajú svojim znudeným výzorom najavo svoj prístup k rokovaniam a čakajú kedy padne.Neviem prečo potom kandidujú.Jedná sa hlavne o tých prestárlych ,ktorí podľa môjho názoru tam nemajú čo robiť / už ani mysel nie je najlepšia,nápady žiadne,iba jeden streštelý,ktorý vie zachrániť školstvo v Hlohovci tak,že navrhuje zobrať ZŠ a venovať ju cirkvi / bývalý komunista ,člen ĽM - ľudové milície/.Čo mu za to sľúbili ?,že môže byť do smrti riaditeľom Stred.odbor.učilišťa ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie pod č. 612/2002 Z. z.) §12 Rokovanie obecného zastupiteľstva (4) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. (5) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Komentár: K ustanoveniu § 12 ods. 4: V čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa konštatuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí aj priamo. Podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. V súlade s § 3 ods. 2 písm. c/ zákona o obecnom zriadení obyvateľ obce má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a prípadne aj vyjadrovať na nich svoj názor a podľa § 12 ods. 1 cit. zákona návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň 3 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Zo zhora citovaných noriem vyplýva, ako zákonodarca právne výz- namným spôsobom zabezpečil verejnosť rokovaní obecného zastupiteľstva. Jedinou výnimkou z verejnosti zasadnutí obecného zastupiteľstva je to, ak sa preskúmavajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme podľa osobitných predpisov. K ustanoveniu § 12 ods. 5: Právna úprava rozlišuje možnosť udeliť slovo a povinnosť udeliť slovo. MOŽNOSŤ UDELIŤ SLOVO. Udeliť slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva v rámci prejednávania jednotlivých bodov programu možno ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Možnosť je teda naviazaná na prerokúvanie jednotlivých bodov programu (s výnimkou bodu “Pripomienky a dotazy obyvateľov") a na to, aby slovo bolo udelené tomu, kto má na území obce trvalý pobyt. Túto možnosť udeliť slovo treba odlišovať od možnosti obyvateľa obce vyjadrovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva svoj názor. Vyjadrenie názoru treba viazať na samostatný bod rokovania programu obecného zastupiteľstva - “pripomienky a dotazy obyvateľov obce”. V praxi to potom znamená možnosť udeliť slovo obyvateľovi obce počas rokovania obecného zastupiteľstva s výnimkou samostatného bodu “Pripomienky a dotazy obyvateľov obce”, kde predsedajúci rokovania je povinný umožniť obyvateľovi obce vyjadriť svoj názor. POVINNOSŤ UDELIŤ SLOVO. Ten, kto vedie rokovanie obecného zastupiteľstva je povinný udeliť vždy slovo: - poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky - bližšie pozri čl. 73 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky - zástupcovi vlády Slovenskej republiky - bližšie pozri čl. 109 až 123 Ústavy Slovenskej republiky, - zástupcovi štátneho úradu - sem musíme zahrnúť všetky orgány štátnej moci aj orgány štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy).

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zásade verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to však neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, alebo ak je predmetom rokovania nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

   Príspevok je reakciou na "Úprava vystupovania "

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar
   oko

   Znamená to, že na avizované mimoriadne MSZ zasadnutie k poliklinike ma nepustia? Ba dokonca budú tajiť jeho termín?

   Príspevok je reakciou na "Úprava vystupovania "

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    V pozvánke vyslovene primátor pozýva poslancov a poslankyne. O verejnosti sa tam nič nepíše http://www.hlohovec.sk/zasadnutia-z-msz-zapisnica-dochadzka-uznesenia-hlasovanie-interpelacie-.phtml?id_menu=30761&module_action__69530__id_zas=12212&module_action__69530__id_type=1#m_69530. Nepoznám však právny dôvod, prečo by nemohla byť prítomná aj verejnosť. Ide predsa aj o verejné prostriedky, pretože NsP HC má dlh aj voči mestu Hlohovec (príloha pozvánky http://www.hlohovec.sk/zasadnutia-z-msz-zapisnica-dochadzka-uznesenia-hlasovanie-interpelacie-.phtml?id_menu=30761&module_action__69530__id_zas=12212&module_action__69530__id_type=9#m_69530) a navyše má zastupiteľstvo rozhodnúť vo veci odpustenia nájomného spoločnosti NsP HC voči mestu za r. 2012, čo sú ďalšie verejné prostriedky, pretože ide o zisk z verejného majetku, ktorým sú pozemky, na ktorých sa poliklinka nachádza. Neviem prečo mesto nepozvalo aj svojich občanov. Rokovania štátnych či samosprávnych orgánov sa niekedy dávajú do menších priestorov, aby sa tam nedostala verejnosť, len médiá. Mestská zasadačka nie je veľmi rozsiahla. Ak prídu občania, ktorých zaujíma stav polikliniky, keďže tam mnohí majú svojich lekárov, nechajú ich snáď vyviesť políciou?

    Príspevok je reakciou na "oko"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  V prvom rade, občania nemajú správne informácie, všetko sa zahmlieva a funguje šuškanda. V druhom rade majú strach. ešte sme nezabudli na dobu ŠTB a tu každý každého pozná. Do tretice, hlohovskí prisťahovalci tu bývajú 30 rokov a nepoznajú Hlohovec. Sú osoby, ktoré bývajú na Podzámskej a v živote neboli na Urbánku. Potomkovia týchto prisťahovalcov majú úplne iné starosti, tá prvá je potajomky vyvenčiť psa aby nikto nevidel, že neupratali hovienko. Po štvrté je to trvalá ľahostajnosť, obyvatelia panelákov nie sú schopní odpratať sneh z chodníka, šmýkajú sa a čakajú na mestské služby hoci ich vo vchode býva 40 rodín. Na Novej štvrti si pred domom odhrnie sneh každý a neraz sú to aj 80 ročné babky.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Vôbec sa nečudujem, že ľudia stratili záujem o tzv. verejné otázky. Čo je verejné? Veď podstatné, finančné tranzakcie sa riešia mimo občanov, keď majú záujem bližšie sa informovať prečo, ako, kto .. odrazu je to interná záležitosť, alebo obchodné tajomstvo, schovávajú sa za ochranu údajov ... Zabudli, že voliči majú tiež určitú mozgovú kapacitu a s priemernou inteligenciou si vydedukujú, kto s kým a asi za čo... a tak ich utajené informácie sa dozviete cez Trnavu alebo Bratislavu, kde si ich tajní agenti pustia samochválu o svojej šikovnosti na bubon. Vôbec to nie je nezáujem o verejné veci, je to veľké a hlboké znechutenie o prelievaní, rozkrádaní a vysmievaní sa do očí svojim voličom. Je mi z Vás totálne nanič, nemám rada horory, nie som masochista, nemám záujem o Vašu pretvárku, keď sa prezentujete. Myslím tých pár kusov, ktorí tam sedia so záujmom niečo riešiť, že som neurazila. Tých mi je úprimne ľúto, že musia v tejto partii sedieť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Keby bolo na mestskom zastupiteľstve viac ľudí, nemali by to také jednoduché. Netvrdím, že by sa nevynašli, ale aspoň by sme im to skomplikovali. Podpora ľudí "za chrbtom" by určite prospela aj tým pár jednotlivcom, ktorým na meste naozaj záleží. Vždy sa bavím na tom, keď vidím väčšinou starších ľudí v telke hovoriť, že ísť voliť je povinnosť. Ísť voliť je predovšetkým právo. Pokým toto ľudia nepochopia, nikdy nebudú správne rozhodovať. Koľkí by sa vzdali svojho práva ísť si vybrať na poštu peniaze, keby im ich niekto poslal? Rovnako máme právo zasahovať do samosprávy aj počas volebného obdobia. Prečo sa ho vzdať? Je veľmi dôležité prejaviť svoj nesúhlas s vedením. Každý z nás prispieva daňami a poplatkami na chod mesta, preto máme právo vyjadrovať sa a kontrolovať, ako sa s nimi nakladá. Dobrovoľne sa toho vzdávame väčšinou z pohodlnosti a alibizmu, že aj tak nič nedokážeme zmeniť. Nie je to pravda. Máme dosť práv a aj keď je niekedy veľmi ťažké a zdĺhavé sa ich domôcť, je to jediná cesta ako niečo zmeniť. Čím viac ľudí preukáže záujem o samosprávu, tým ťažšie bude pre nich robiť niečo poza chrbty. Účasť na zastupiteľstve je to najmenej, čo môže každý urobiť pre svoje mesto. Nie každý je rečník a dokáže sa postaviť pred mikrofón. Stačí, keď zatlieska z najvyššieho radu v tej chvíli, keď sa rozhoduje o správnej veci. Je totak veľa?

   Príspevok je reakciou na "Ingrid"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Zasadnutie 21.03.2013 o13 .00 hodine na MsÚ je verejné, prejednáva sa len jeden bod - NsP, čiže občan má právo zúčastniť sa zasadnutia, ale občan nemá právo vystúpiť. Potvrdil hlavný kontrolór a pani prednostka mesta HC.Teraz už záleží len na občanov mesta HC.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Byť v tejto dobe Hlohovčanom je za trest. Už len preto,že v ňom bývajú také esá ako Ty.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.