Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. jún 2013

Bytové reaguje na nespokojnosť stanoviskom

Hlohovčania sa búria proti vysokým nedoplatkom. Bytové hospodárstvo prišlo s oficiálnym vyjadrením.

Bytové reaguje na nespokojnosť stanoviskom

Vyúčtovanie Bytového hospodárstva v Hlohovci za uplynulý rok vyvolalo vlnu nepokoja a množstvo otázok. Mnohí Hlohovčania ostali nepríjemne zaskočení vysokými nedoplatkami. V súvislosti so spotrebou, obyvatelia poukazovali na nezrovnalosti v porovnaní s predošlým obdobím.

Po prvotnej medializácii problému sme konateľovi podniku Petrovi Ulíkovi ponúkli i ďalší priestor v Magazíne. Malo ísť o formu on-line dialógu s čitateľmi, ktorí by mohli klásť kompetentnému otázky. Šéf bytového túto možnosť odmietol. „My sme v ničom nepochybili, za tým si stojím,“ vyjadril sa na margo vyúčtovania.

Zároveň informoval, že spoločnosť vydá k problému oficiálne stanovisko. Vyjadrenie sa na webstránke podniku objavilo v priebehu dnešného dňa. V stanovisku konateľ, okrem iného, uvádza i fakt, že od roku 2012 platia nové pravidlá v kalkulácii cien tepla. Nespokojným odporúča i možnosť osobného stretnutia.

Stanovisko spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o k vyúčtovaniu nákladov spojených s bývaním za rok 2012.

Vyúčtovanie dodávky tepla na vykurovanie, na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), vodného a stočného a ostatných služieb spojených s užívaním bytu za rok 2012 je vykonané v zmysle vyhlášky 630/2005 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a so Zmluvou o výkone správy.

Cena tepla za rok 2012 sa riadi Vyhláškou č. 219/2011 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6.júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Rozhodnutím úradu je stanovená maximálna cena tepla, ktorá sa nesmie prekročiť a regulovaný subjekt fakturuje jednotlivým odberateľom nasledovne:

a. skutočnú variabilnú zložku ceny tepla pre domácnosti vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

b. skutočnú fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste, pričom určený objem fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným ziskom je pre regulovaný subjekt záväzný a nemôže byť prekročený.

V zmysle uvedenej vyhlášky bol po skončení regulačného roku prerozdelený objem fixných nákladov v zmysle par.2 bodu 13 podľa skutočne dodaného množstva tepla na odbernom mieste, resp. skutočný regulačný príkon, ktorý bol nižší ako dohodnutý.

Pomer medzi dohodnutým regulačným príkonom a skutočným regulačným príkonom je za rok 2012 – 1,1744523 (koeficient prepočtu fixnej zložky). Uvedeným koeficientom treba prenásobiť skutočný regulačný príkon alebo cenu. Skutočná cena fixnej zložky za rok 2012 je 236,9065 € bez DPH, čiže nižšia ako maximálna cena schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (schválená cena fixnej zložky za rok 2012 je 238,1114 € bez DPH). Vo Vašom vyúčtovaní služieb spojených s bývaním máte uvedenú prepočítanú cenu povýšenú o DPH a koeficient prepočtu (236,9065x1,1744523x1,2), t.j. spolu 333,8825 € s DPH.

Od roku 2012 platia nové pravidlá v kalkulácii cien tepla, ktoré určil svojou vyhláškou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V roku 2011 sa skončilo 3- ročné regulačné obdobie
a od roku 2012 nastupuje nové 5- ročné regulačné obdobie, pri ktorom sa pri kalkulácii cien tepla neberie do úvahy priemerný regulačný príkon za predchádzajúce 3 roky, ale regulačný
príkon z roku t-2, t.j. z roku 2010 pre rok 2012.

Ceny tepla na vykurovanie a prípravu TÚV pre konečných spotrebiteľov sú ovplyvnené cenami vstupov (plyn, fixná a variabilná zložka nakupovaného tepla z Jaslovských Bohuníc, elektrická energia, vodné a stočné, technologická voda, revízie, opravy, odpisy majetku). Všetky náklady, ktoré vstupujú do cien tepla, sú oprávnenými nákladmi, ktoré musia byť zdokladované a presná metodika tvorby cien je určená v horeuvedenej vyhláške.

Ďakujeme za pochopenie. V prípade nejasností je možné dohodnúť osobné stretnutie za účelom podrobnejšieho vysvetlenia.

S pozdravom

Ing. Peter Ulík
konateľ spoločnosti

V Hlohovci dna 5.6.2013.

Vybavuje: Ing. Križanová, 033/7301534, e-mail: [email protected]

Podobné témy
Až 90% domácností dostane naspäť preplatok
Až 90% domácností dostane naspäť preplatok
Vyplynulo to z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov za rok 2014, ktoré v uplynulých dňoch doručilo do hlohovských domácností Bytové hospodárstvo.

Vyúčtovanie sa vlastníkom bytov nepozdáva
Vyúčtovanie sa vlastníkom bytov nepozdáva
Viacerí obyvatelia sú nemilo prekvapení. Vyúčtovanie bytového podniku sa im zdá privysoké.

Mestský strašiak dostane novú fasádu
Mestský strašiak dostane novú fasádu
Dom služieb čaká rekonštrukcia. Podnikateľom hrozil poplatok za reklamné stojany, ktorý mohol dosiahnuť i desiatky eur.

Poplatná kontrola alebo zlodejina?
Poplatná kontrola alebo zlodejina?
Kontrola v slobodárni odhalila pochybné praktiky. Milan Domaracký hovorí o tendenčnosti, Oliver Pestún o zlodejine.

Šéf bytového podniku prišiel o miesto
Šéf bytového podniku prišiel o miesto
Odvolanie Milana Domarackého prebehlo bez diskusie. Primátor rozpravu nepripustil.