Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

17. október 2014

Voda naša každodenná

Aktívny občan už dva roky poukazuje na vážny problém v Hlohovci.

Voda naša každodenná

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom výživy ľudstva, súčasťou biosféry, dôležitou priemyselnou a energetickou surovinou, súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby. Plní tiež kultúrnu a estetickú funkciu a je podmienkou  čistoty, hygieny a zdravia ľudí. Voda sa stala „ropou“ 21. storočia, stane sa predmetom sporov medzi národmi a príčinou vojen.

Otázkou súvisiacou so zásobovaním obyvateľov Hlohovca pitnou vodou sa zaoberám skoro 2 roky. Svoje úsilie som zameral najprv na inštitúcie a odborníkov v tejto oblasti.

Pri osobných stretnutiach vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva a potom na akademickej pôde som zbieral názory a riešenia na nepriaznivý vývoj v oblasti zásobovania pitnou vodou v našom meste. Iróniu snaženia bolo to, že skutoční odborníci mi boli ochotní bezplatne a inokedy za kyticu kvetov poskytnúť cenné informácie (ako laikovi) v tejto oblasti. Mestská organizácia na moju žiadosť o poskytnutie   relevantných štatistických údajov, mi zaslala list advokátskej kancelárie, že nehospodári s verejnými prostriedkami a z toho dôvodu sa na ňu „Infozákon“ nevzťahuje. Obdobné vysvetlenie mi bolo zaslané aj právnym oddelením mesta. Pritom účelom môjho snaženia nebolo získať údaje pre vypracovanie diplomovej práce na Univerzite 3. veku.

Bolo mi smutno z toho, keď primátor mesta v Hlohoveckej televízii vyslovil uznanie „občanovi“ mesta za iniciatívu, ale ako funkcionár mesta a v prípade  VaTS  s.ro.  (mestská organizácia) aj v pozícii valnej hromady spoločnosti s. r.o. nebol ochotný primäť konateľa, aby mnou požadované údaje boli poskytnuté v čase pred oficiálnou uzávierkou. (Požadované údaje je možné zistiť po 31.3, keď zo zákona ich organizácie musia zverejniť.) Pritom nešlo o utajované údaje.

Ale teraz k predmetu veci. Podľa zákona o obecnom zriadení (§ 4 ods.3 pís. g zákona) Obec zabezpečuje obyvateľstvo pitnou vodou. V roku 2003 vtedajším vedením mesta bola zriadená VaTS s.r.o.  so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta. Do jej správy a užívania boli odovzdané rozvodné siete pitnej vody a kanalizačná sieť (hodnota majetku k 31.12.2013 bola 11 162 tis. Eur) za účelom plnenia úloh v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, čo je možné overiť na webovej stránke VaTS  s.r.o. v predmete podnikania kde sa uvádza:

 • Bod 1. Odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody
 • Bod 2. Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V – II

Z pohľadu Obch. zákonníka VaTS s.r.o. má samostatnú právnu subjektivitu, ale bola zriadená na plnenie úloh ktoré vyplývajú zo zákona jej zriaďovateľovi.

A aká je skutočná situácia v zásobovaní pitnou vodou? Pokiaľ mám informácie, tak v zásobovaní ako takom nie sú vážne problémy. Podľa konštatácie z výročných správ sa zvyšuje výskyt porúch a ako príčina sa uvádza „opotrebené rozvody“ (rozumej staré, z rokov 50–tých).
Ale pri plnení úloh zásobovaním pitnou vodou musíme brať do úvahy aj ekonomickú stránku. A tá je alarmujúca.

V roku  2005 bol nákup vody 1 510 673 metrov kubických, predaj odoberateľom t.j. obyvateľstvu a organizáciám bol 1 215 833 metrov kubických Rozdiel medzi nákupom a predajom činil 294 840 metrov kubických, čo predstavuje 19,6 percenta.

V roku 2013 bol nákup vody  1 489 470 metrov kubických, predaj odoberateľom 973 316 metrov kubických. Rozdiel medzi nákupom a predajom činí 518 354 metrov kubických čo prestavuje 34,8 percenta a oproti roku 2005 t.j. za 9 rokov nárast strát predstavuje neuveriteľných 176,09 percenta. Aké množstvo z uvedeného rozdielu boli nevyhnutné technologické straty sa nikde neuvádza, tak môžem konštatovať, že stratami by sme mohli (teoretický pri žiadnych stratách) zásobovať ešte jedno mesto s počtom 6 470 občanov. A príčina? V každej výročnej správe je konštatované, že príčinou strát sú opotrebované rozvody a dokonca predchádzajúci konateľ ako dôkaz doniesol na zastupiteľstvo „vzorku“ potrubia, ktorú si každý s kompetentných mohol na vlastné oči overiť a podľa toho sa k problému postaviť. A ako sa „kompetentní“ zvolení k tomu postavili ? Vzali to na vedomie a voda mizne naďalej v podzemí Hlohovca a občania to samozrejme (vrátane poslancov) zaplatia.

Tu je namieste zacitovať §7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce.

„Povinnosť obce a jej organizácií hospodáriť s majetkom  obce v prospech vývoja obce a jej občanov...“ V predchádzajúcom texte som uvádzal hodnotu majetku, s ktorým „hospodária“ VaTS s.r.o.  A aká je skutočná hodnota (nie účtovná) teraz? Keď za dlhých 10-15 rokov nebola vykonaná obnova rozvodov i napriek rôznym vyhláškam, naposledy  Vyhláškou  MŽP č. 262/2010 Z.z., ktorá ukladá správcom vodovodov ročne obnoviť najmenej 2 percentá dĺžky vodovodných rozvodov. Vedia o tomto stave a povinnosti riešenia tohto stavu volení zástupcovia ľudu? Dozorná rada, ekonomická  komisia a v neposlednom rade zastupiteľstvo neuveriteľných 15 rokov ignoruje tento alarmujúci vývoj.

A prečo alarmujúci? Ani na rok 2015 sa v rozpočte nenašli prostriedky na riešenie tejto situácie. Dokonca niektorí poslanci na čele s primátorom mesta koketovali so stavbou „AQUAPARKU“ za cca 6 mil. eur formou úveru. Ja by som odporučil objednať „prútikára“, aby našiel tu unikajúcu vodu a potom stačí iba vyhĺbiť jamu a vyriešime problémy s plavárňou. Ako som uvádzal, občania zaplatia 25 percent strát vody vo forme vodného (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) zvyšných  9,8 percent zo „zisku“ VaTS s.r.o. Ale VaTS za posledné 2 roky vykázalo stratu cca 140 tisíc,  v konečnom dôsledku (nakoľko organizácia je mestská) bude musieť straty uhradiť mesto zo svojho rozpočtu na úkor iných priorít. Ale ako sme svedkami vajatania predstaviteľov mesta, tak žiadne priority mesta nie sú.

Teoreticky, ak by bola zabezpečená stratovosť vody na úrovni 19 percent, čo je podľa štatistických údajov vo väčšine vodárenských spoločností, tak by bolo možné zrealizovať obnovu sietí tak, ako je to uvedené v materiáli zo dňa 20.8.2013 pod názvom „Výsledky monitoringu vodovodnej siete v Hlohovci“. V predmetnom monitoringu na základe meraní, vodovodné potrubie bolo rozdelené do 4 kategórii podľa opotrebovanosti a bol spracovaný „rebriček“ s uvedením odhadovanej ceny nákladov na rekonštrukciu. Uvediem poradie podľa stupňa naliehavosti: Bernoláková  - II etapa-náklad 84-tis, Hurbanová - 136-tis, Železničná - 60-tis atď.

Uvedený materiál bol prejednaný v orgánoch mesta a odložený a/a. V tejto súvislosti musím povedať, že jeden z členov DR a zároveň poslanec sa na mňa osopil, že predsa monitoring bol vykonaný kamerovým systémom a k tomu sa nebude viac vyjadrovať. Ja zasa konštatujem, že keby p. poslanec a zároveň člen DR bol dôsledný a spomínaný materiál  preštudoval, tak by zistil, že monitoring bol vykonaný korelátorom ENIGMA, filozofiou ktorého je použitie koreláčnych senzorov, ktoré sa osadzujú na sieť a korelujú medzi sebou a nie kamerami.  Primátor v Hlohovskej televízií vo svojom príhovore spomenul žiadosť mesta o poskytnutie podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 vo výške  473 723,12 eura. Z uvedenej čiastky „by sme mohli vymeniť poškodené rozvody vody,“ uviedol v prejave. Len pracovníci zodpovední za  tento proces zabudli p. primátora oboznámiť, že uvedená žiadosť bola MŽP SR 22.4.2014 zamietnutá!

Ak všetko zhrnieme a podčiarkneme, tak rezultát je jasný. Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v dohľadnej dobe nehrozí. Straty vody budú narastať a mesto namiesto rozvoja bude musieť cez dotácie z verejných zdrojov vykrývať ekonomické straty. A na čom sa dohodla DR (dozorná rada VaTS s.r.o.) na svojom rokovaní 19.5.2014? Citujem: Pre budúcnosť je potrebné hľadať možnosti realizácie nasledovných opatrení:

 • Postupná rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete (a čuduj sa svete - objavili koleso)
 • Spojenie M ČOV s.r.o. a VaTS s.r.o. (k tomu sa vyjadrím na zastupiteľstve)
 • Rokovať o podmienkach predaja resp. prenájmu vodovodnej a kanalizačnej siete spoločnosti TAVOS a.s. (len škoda, že súčasťou predaja resp. prenájmu nie je budova radnice vrátane tých, v hlavách ktorých sa tento nápad  zrodil).

Členovia rady konštatovali, že náklady a výnosy spoločnosti boli riadne zúčtované (neviem, či niektorý člen DR má okrúhlu pečiatku a osobne overil pravdivosť  tohto konštatovania ). K zápornému výsledku hospodárenia necítili potrebu sa vyjadriť. Následne konateľ spoločnosti zdôvodnil príčiny finančnej straty spoločnosti za rok 2013. Ja by som sa pod uvedené dôvody bál podpísať.

Uvedený materiál bol komisiami vzatý na vedomie a s rovnakým výsledkom aj v zastupiteľstve s jednou zmenou, že možnosť odpredaja, resp. prenájmu vodovodnej a kanalizáčnej siete, bola  z opatrení vyčiarknutá. Na zasadnutí MZ dňa 18.9.2014 po mojom vystúpení, v ktorom som poukázal na nepriaznivý vývoj v hospodárení už aj za 1. polrok 2014, poslanec p. Pestún navrhol MZ odporučiť objednanie auditu hospodárenia VaTS s.r.o. a na základe toho prijať radikálne opatrenia na zamedzenie finančných strát. „Demokratická“  väčšina poslancov však mála iný názor a vykonanie auditu neschválila, vraj oni vedia kde je problém a odmena za vykonanie auditu by bolo zbytočné mrhanie fin. prostriedkami.

Uvedená správa je pre občanov Hlohovca, ktorí sa narodili nedávno a už nepotrebujú plienky ako aj pre občanov na sklonku života, ktorí ešte plienky nepotrebujú.

A celkom na záver: Na jeden z mojich príspevkov v lete minulého roka, že v Snine zrekonštruovali zámok, námestie a rekreačnú oblasť Rybníky, mi primátor písomne odpovedal: Obyvatelia Sniny mali šťastie... Ja by som ho doplnil: „Občania Sniny mali šťastie, že zodpovední funkcionári vrátane poslancov, ktorí riadili a riadia Hlohovec, sa nenarodili v Snine“. (Tento výrok sa nevzťahuje na tých, ktorí  sa na tejto podobe nášho mesta nepodieľali. pozn. Autora.)

Michal Šuliman

Galéria k článkuČlánok bol zobrazený 9306x
Diskusia k článku (26)


Podobné témy
Hlohovčania sa obávajú vody z azbestových potrubí
Hlohovčania sa obávajú vody z azbestových potrubí
V meste je takmer 6,5 kilometra potrubí vyrobených z azbestu. Môže voda, ktorá nimi preteká, škodiť?

Vodovody v meste dožívajú. Straty dosahujú státisíce eur!
Vodovody v meste dožívajú. Straty dosahujú státisíce eur!
Ročne zaznamenáva Hlohovec obrovské úniky pitnej vody. Časť potrubí je ešte z azbestu. Pozrite si zoznam ulíc, kde je situácia kritická.

Vodovodné potrubie je časovanou bombou Hlohovca
Vodovodné potrubie je časovanou bombou Hlohovca
Stav mestskej vodovodnej siete je alarmujúci. Skoro tretina vody vyjde nazmar.


Diskusia k článku (26 komentárov) »

26 komentárov


 1. gravatar

  Pán Šuliman má pravdu. Najlepší manager HC dr. S. donesie na MSZ podobne ako tie hrdzavé rúry aj kľúče od nemocnice. Posledný nech zhasne.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Vďaka p. Šuliman. Aspoň niekto v tomto meste ide do detailov pri riešení konkrétneho problému. Mimochodom-nemohli by ste aspoň zopár poslancov prihlásiť tiež na Univerzitu 3. veku? :-)

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Pán Šuliman, klobúk dole, vaša hlbková analýza má hlavu a pätu. Na rozdiel od od tých ktorý len prídu na zastupitelstvo pokývkať hlavami, aj to len preto aby nezaspali. Aj tak zaspali dobu.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Ďakujem pán Šuliman a prajem veľa zdravíčka.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Je urcite vela "ciernych" odberatelov, napriek tomu ze uz bolo na niektorych poukazane sa aj tak nic neurobilo :o((

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Citujem/vypichujem z článku: Voda sa stala „ropou“ 21. storočia, stane sa predmetom sporov medzi národmi a príčinou vojen. Veľmi dôležitá veta...

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Je to alarmujúce,žiaľ iba pre tých,ktorí s tým nemôžu nič urobiť.Ten,ktorý chce byť opäť primátorm,sa vznáša hrdo po meste ,akoby bol záchrancom a spasiteľom,mal by však byť braný na zodpovednosť.Tí čo ho budú voliť,by si mali uvedomiť,že čo nevidieť tú jeho odbornosť a starostlivosť o mesto budeme všetci splácať.Taktiež potom nech ďakujú tej tlupe,ktorá má možnosť do toho zasiahnúť,ale všetky návrhy rozhľadenejších občanov / viď p.Šuliman / ignorujú,snažia sa udržať súčasný stav,z dôvodov podržať svojich neschopákov.Jasný príklad,ako im záleží na spokojnosti občanov.No a takýto,podľa mňa drzáci,sa opätovne tlačia tam,kde treba používať aj rozum.Osobne si však myslím,že dochádza aj k veľkým krádežiam vody,na čo by si mali zodpovední posvietiť - lenže kto z nich je zodpovedný ?

  Hodnotenie (+77%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Je to presne ako v známom filme. "Lidi se tu koupou v takových sračkách, a on bazén." Načo by sa mali opravovať potrubia a znižovať strata? Treba nám akvapark!

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Podľa môjho názoru , za tento nepriaznivý stav nemôže len terajší primátor. On je len pokračovateľom nekoncepčného vedenia mesta." ETO "dielo " je aj jeho predchodcov a samozrejme ostatných volených . Veď rozpočet mesta je schvaľovaný v komisiách a v neposlednom rade aj zastupiteľstvom. V tomto prípade, tak ako som žiadal, je nutná analýza príčin .Nedá mi neuviesť ešte jednu perličku pri výmene názorov týkajúceho sa monitoringu vodovodnej siete.Po "poučení", že monitoring bol vykonaný kamerovým systémom, mi technik organizácie vykonávajúcej predmetnú činnosť/ kamerový monitoring/ odpovedal, že je zvedavý ,akým spôsobom by dotyčný pán poslanec dostal kameru do potrubia v ktorom je "natlákovaná" voda.A čierne odbery ? Veď v jednom zo svojich vystúpení som uviedol príklad z nemenovanej vodárenskej spoločnosti, že vytvorili dvojicu pracovníkov , ktorých nazývajú pátračmi a ti, hlavne v nočných hodinách , práve takýmto prístrojom aký majú VaTS Hlohovec, zisťujú čiernych odberateľov. Veď čierny odber obyvateľov sídlisk asi nebude zaujímavý, ale odberateľ ktorý má veľkú záhradu prípadne bazén, je potenciálnym čiernym odberateľom.Ale to pracovníci VaTS dobré vedia. Chýba však organizácia práce.Možno zvýšenie počtu pracovníkov práve o tých "pátračov", čo by v konečnom výsledku prinieslo efekt a títo "pátrači" pri rozumnom zainteresovaní by si na seba určite zarobili. Ale to by sa nesmeli zamestnávať "čierne" duše bez pracovnej náplne. Toto ni je moje zistenie, ale konštatovanie pracovníkov dotknutej organizácie.A tu sa ukáže efektívnosť a nutnosť auditu.

  Hodnotenie (+99%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  V prepočte na počet obyvateľov je najviac čiernych odberov na Pánskej nive.

  Hodnotenie (-20%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  žeby to tá poslankyňa ? Co ja vím ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  ...a mozno je viac ciernych odberov ako deravych rur :)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Na manckovičovej je aj čierny odber tepla - vedené je z vykurovania schodiska do bytu p.primátora.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Odporúčam si dnes, 21. 10. 2014 o 20.00 hod., alebo zajtra 22. 10. 2014 o 09.00 hod. na STV 2 pozrieť dokument: Azbest - biela smrť. Potom rozhodujte, či treba zaskliť zámok a zaviesť tam elektriku, aby archeológovia pohodlnejšie pracovali, alebo vymeniť azbestové vodovodné potrubie cez ktoré v niektorých častiach mesta prúdi pitná voda do domácnosti. Pijú ju aj deti, ktoré vám majú zarábať na dôchodok a s rakovinou sa im tiež asi nebude chcieť prechádzať po zámku, hrade, či kaštieli, či čo to je. Sociálne rozhodnite, kam pôjdu peniaze z mestskej kasy. Dúfam, že zo zámku sa nechystáte spraviť mestský hospic s domácimi klientmi.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   ale otazka nestoji, ci sa bude riesit zamok alebo potrubie, ale ci tu budu mesto riadit ludia, nasledkom ktorych cinov tu vobec nejaki pracujuci ludia budu zit

   Príspevok je reakciou na "poslancom a primátorovi aj tým budúcim"

   Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    pokial sa v tomto meste bude riesit zamok na ukor hnileho vodovodneho potrubia, podciarkujem a zdoraznujem z mestskej kasy, tak sa pytam, komu to prospeje? To sme uz taki bohati, pardon, ze som si to doteraz nevsimol, aby sme nevedeli, kam utopit financie? Vsetko v tomto meste je vyriesene pre bezny chod normalneho zivota a vsetko slape na jednicku, aby sme si mohli dovolit taky luxus ako je prevadzka zamku, a opatovne podciarkujem z mestskej kasy, t.j z nasich dani??? Dopravu, skoly, skolky, zdravotnictvo, cistotu, bezpecnost atd... predpokladam uz mame vyriesene Nech sa paci, snivajme dalej... Inak, pre vsetkych snivajucich - pozor! Blizia sa komunalne volby!

    Príspevok je reakciou na "tak to staviate vy"

    Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     ...toto je ironia,,, pre tych, ktori by to pripadne nepochopili...

     Príspevok je reakciou na "nech sa paci"

     Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Mesto nemá dosť financií, aby samé v krátkej dobre opravilo Hrad Hlohovec. Súčasne však ignorovalo hrozby pamiatkárov (Ministerstva kultúry), aby opravilo aspoň to najnutnejšie - strechu. Keďže tak nespravilo do stanoveného termínu, hrozí mu pokuta. Pokiaľ by bola (postupným nabalovaním) pokuta vyššia, než prostriedky vynaložené na najbezprostrednejšiu opravu časti strechy, potom bude pre mesto hospodárnejšie opraviť tú strechu, než platiť pokutu. Ekonómovia na to majú aj nejaký termín (hraničná miera efektivity vynaložených prostriedkov?) ... Problém je pravdepodobne niekde inde: na akcie ako guláš, športový deň a film o meste na x kusoch - DVD sa peniaze našli. Vraj ak by sa nevyužili na ten účel, tak by boli "prepadli". Kto rozhoduje, na aký účel sa majú takéto prostriedky využívať? Je účelnejšie peniaze prejesť, než z nich niečo opraviť?

     Príspevok je reakciou na "nech sa paci"

     Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Pisete mudro a na filozoficku otazku "Je účelnejšie peniaze prejesť, než z nich niečo opraviť?” aj odpoviem. Nie, nie je, plne s vami suhlasim a to bez ironie! Ale preço by sme nemohli opravit vodovodne potrubie? Aky je dovod? Ze nam za potrubie nedal nikto pokutu? To sa budu priority v tomto meste riesit podla vysky pokut? Zatial to tak vyzera...A znovu podotykam, ze hovorim o nasich peniazoch v mestskej kase ! Hovorite, ze by peniaze “prepadli”. Mozete vysvetlit prosim, ako odborne ekonomovia nazyvaju tento jav? A ak sa v tomto meste najde niekto sikovny a vybavi dotacie, fondy alebo inu financnu podporu, tak potom nech sa zamok premeni hoc aj na rozpravku - nech sa paci :-)

     Príspevok je reakciou na "nech sa paci"

     Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Najnutnejšia oprava havarijného stavu časti strechy zámku stojí menej, než rekonštrukcia celej vodovodnej siete v HC. Nevravím, že oprava zámku je dôležitejšia než rekonštrukcia vodovodu. Základné inžinierske siete sú určite dôležitejšie než historické a kultúrne pamiatky. Keby však mesto (politici) chcelo(i), už by ten vodovod bol opravený. Ale niekomu asi vyhovuje, že vodovod má 50 % stratu, ak to doteraz neopravil. Hovorí sa tomu aj "čierny odber". istá skupina spoľahlivých voličov má vytvorené ekonomicky výhodné podmienky na prežitie. Pozrite len primátorov monológ zpred týždňa v miestnej televízii. Ak tých 100 min vydržíte sledovať, nájdete odpoveď. To, že by inak eurofondy "prepadli" vraví súčasné vedenie mesta (nájdite si správy z médií z mája minulého roka). Neviem ako sa ten jav nazýva ekonomicky, ale ľudovo sa tomu hovorí nenažraná sviňa. Kamiben miro džas te chal. Paľikerav. Ačhen Devleha.

     Príspevok je reakciou na "nech sa paci"

     Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     http://www.ta3.com/clanok/1049765/kandidat-na-starostu-chcel-hlasy-od-romov-za-maso.html

     Príspevok je reakciou na "nech sa paci"

     Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  by sme nemohli opravit vodovodne potrubie ? No lebo by to nebolo vidno ! Aquapark za 6 mil € áno..

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.