Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. jún 2007

Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Aj policajti Trnavského kraja sa zapojili do projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami.

V súvislosti s rómskym etnikom �ijúcim na území Trnavského kraja sa aj naši policajti zapojili do projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami. To znamená, �e v okresoch Trnava, Galanta a Dunajská Streda sú špeciálne vyškolení policajti pre prácu s rómskou komunitou. Hlavnou nápl�ou ich práce je dohliada� na dodr�iavanie verejného poriadku a riešenie drobných sporov v rómskej komunite. Po�as práce v komunite policajti h�adajú optimálne formy riešenia daného problému. Ich �alšou úlohou je aj poskytovanie poradenstva a svojou �innos�ou majú tie� preventívne pôsobi� na problematiku záškoláctva.

Cie�om projektu je vybudovanie vzájomnej dôvery medzi Rómami a „svojim“ policajtom a úzka spolupráca medzi všetkými zainteresovanými terénnymi sociálnymi pracovníkmi.  Na stretnutiach s predstavite�mi obcí sa budú zaobera� aj problematikou �istoty, nelegálnych stavieb, prihlasovania psov a pod.

Šiesti vy�lenení policajti v rámci kraja boli na prácu v komunite vyškolení a pravidelne sa zú�ast�ujú pracovných porád, na ktorých sa prejednávajú problémy a tie� na nich vyhodnocujú svoju �innos�. Na týchto poradách sa stretávajú s predstavite�mi dotknutých rezortov a mimovládnych organizácií, s ktorými si vymie�ajú svoje skúsenosti. Podrobnejšie informácie o uvedenom projekte nájdu ob�ania na stránke www.minv.sk/krpztt/komunity/, kde mô�u necha� aj svoje odkazy.


Martina Kredatusová - hovorca KR PZ Trnava