Všeobecné pravidlá pri používaní diskusií na stránke Hlohovecko.sk

Ak nesúhlasíte s pravidlami uvedenými vo Všeobecných pravidlách pri používaní diskusií, nie ste oprávnený využívať komunikačné služby na stránke Hlohovecko.sk, najmä prispievať do diskusií.

1. Práva a povinnosti týmito Pravidlami neupravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.

2. Vzhľadom na charakter, pri ktorom dochádza k uverejňovaniu príspevkov v diskusii, berie diskutujúci na vedomie že správca diskusie môže:

a) po uverejnení príspevku skontrolovať jeho súlad s požiadavkami na obsah príspevkov podľa čl. 3. Všeobecných pravidiel pri používaní diskusií,

b) príspevky ktoré porušia pravidlá, môžu byť bez upozornenia vymazané.

3. Požiadavky na obsah príspevkov.

V obsahu príspevkov nie je dovolené:

a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo soc. pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

b) uverejňovať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné či znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

c) uverejňovať príspevky, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav,

d) propagovať akékoľvek služby alebo tovar,

e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie a používanie omamných látok, jedov a prekurzorov,

f) propagovať vojnu alebo opisovať krutosť, či inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním, schvaľovaním,

g) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu jednania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom SR,

h) obchádzať vyššie uvedené zákazy, týkajúce sa obsahu príspevkov tým, že bude nahrádzať zakázaný obsah príspevkov výrazmi, znakmi alebo iným spôsobom, pričom z celkového vyznenia príspevku bude možné identifikovať, že obsah príspevku je v rozpore s bodom 3,

i) zverejňovať informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb, alebo zasiahnuť do práv týchto osôb,

j) zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.

4. Autor poslaním príspevku súhlasí s podmienkami zverejnenia a Všeobecnými pravidlami pri používaní diskusie na stránke Hlohovecko.sk

Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

Prevádzkovateľ diskusie si vyhradzuje právo bez udania dôvodu, na základe vlastného uváženia, zmazať akýkoľvek anonymný aj neanonymný príspevok, ktorý menuje konkrétnu osobu.

Pri opakovanom porušovaní pravidiel diskusie, predovšetkým v prípade používania vulgarizmov, napádania ostatných účastníkov diskusie, znevažovania služby diskusií portálu, reklamy (najmä uvádzania URL stránky), trollingu môže prevádzkovateľ znemožniť ďalšie zasielanie príspevkov konkrétnemu autorovi.

Odoslaním diskusného príspevku súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu určenom Zásadami spracúvania osobných údajov zverejnených na tejto stránke.

V prípade, že príspevok porušuje tieto pravidlá, alebo máte pocit, že príspevok porušuje Vaše práva alebo práva ďaľšej osoby, oznámte nám to na adrese [email protected].