Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych podľa Zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁVNEJ POMOCI

1./ stav materiálnej núdze (mesačný príjem žiadateľa nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom)

2./ nejde o zrejmú bezúspešnosť - (najmä právo nemôže byť v dôsledku času premlčané, zaniknuté alebo klient nevie označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení)

3./ hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom - (v súčasnosti 8.100,-- Sk). V sporoch, ktorých hodnota sa nedá vyčísliť peniazmi (napr. konanie o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom), sa splnenie tejto podmienky nevyžaduje.


AKÉ SLUŽBY POSKYTUJE CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI KLIENTOM?

1./ Poskytnutie právnej pomoci - na základe žiadosti, riadne vyplnenej a doloženej všetkými potrebnými dokladmi, preukazujúcimi príjmové a majetkové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb a dokladmi preukazujúcimi skutkový stav veci.

O nároku na poskytnutie právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní po doručení riadne vyplnenej a doloženej žiadosti.

Žiadosti sú k dispozícii v kanceláriách centra, na stránke www.legalaid.sk a na stránke Ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk.


2./ Predbežná konzultácia, ktorá sa poskytuje v prípade, keď má klient záujem o poskytnutie právnej pomoci a

-chce podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci a nevie, ako na to alebo

- potrebuje základnú právnu radu

Konzultácia sa poskytuje v trvaní maximálne 1 hodiny a platí sa za ňu podľa zákona poplatok vo výške 150 Sk.

Počas predbežnej konzultácie má klient nárok na

a) vysvetlenie

b) základnú právnu radu

c) upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnom prípade,


3./ Predbežná právna pomoc

Centrum ju na základe žiadosti poskytne vždy, ak hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty (napr. na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu). O jej priznaní, resp. nepriznaní centrum rozhodne urýchlene ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci. Podmienky priznania nároku sa skúmajú dodatočne, ak sa zistí, že klient ich nespĺňa, môžu mu byť dodatočne vyčíslené trovy.


PRÁVNA POMOC PO PRIZNANÍ NÁROKU

- právne poradenstvo (konzultácie),

- pomoc pri mimosúdnych konaniach (napr. mediácia)

- spisovaní podaní na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.)

- zastupovanie pred súdom

- vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Ak je to potrebné, Centrum určí na ochranu záujmov klienta v konaní pred súdom na zastupovanie právnika Centra alebo advokáta, zapísaného v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.

Povinnosťou klienta po priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci je:

- uzatvoriť dohodu o poskytovaní právnej pomoci a udeliť plnomocenstvo Centru alebo určenému advokátovi,

- spolupracovať s Centrom alebo určeným advokátom, akékoľvek zmeny skutočností, rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci oznámiť centru do 8 dní, preukázať na výzvu Centra skutočnosti dôležité na trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Podmienky poskytovania právnej pomoci sa prehodnocujú každých 6 mesiacov, ak centrum zistí, že klient už niektorú z podmienok nespĺňa, právnu pomoc mu odníme.

Úradné hodiny:

Konzultačné hodiny: Pondelok a streda 8.00 - 15.00
Podateľňa: Pondelok - Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok - nestránkový deň