Repete

Repete

Zverejnené 29.11.2020 18:25:43

 

Športová hala HC
Suma 45 000 € na energie na Športovú halu HC, je navrhnutá v Rozpočte mesta Hlohovec pre rok 2021 poslancom na schválenie. Sú tam navrhnuté aj sumy na energie pre Futbalový štadión HC – 7 000 € a na energie pre Futbalový štadión Šulekovo – 4 500 €. Mesto opäť v prideľovaní dotácií obrazne povedané mieša hrušky s jablkami. Prečo ? Totižto Futbalový štadión HC a Futbalový štadión Šulekovo patria pod Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. s majetkovou účasťou mesta 100%. Športová hala HC je prenajatá obchodnej spoločnosti, ktorá sa nájomnou Zmluvou č. 816/2012 uzavretou s Mestom Hlohovec zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu odo dňa začatia nájmu, najmä cenu za dodávku elektriny, plynu, vody, tepla, prípadne iných energií a služieb, a to priamo dodávateľom týchto energií a služieb. Teda spoločnosť na jednej strane sa mestu zaväzuje , že bude platiť všetky energie a mesto na druhej strane schvaľuje dotáciu 45 000 € na energie pre Športovú halu. Prečo hovorím, že mesto mieša hrušky s jablkami? Vysvetlím. Zákon hovorí o dvoch možnostiach poskytovania dotácií . § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. – Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Podľa tohto ustanovenia je možné prideliť dotácie pre Futbalový štadión HC, Futbalový štadión Šulekovo, Umelú ľadovú plochu a iné. Druhá možnosť pridelenia dotácií je podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z. Túto možnosť mesto rieši Všeobecne záväzným nariadením č. 274/2020. Vrátim sa ku konkrétnej dotácii – Energie na športovú halu HC – 45 000 €. Dotáciu chce MSZ schváliť podľa VZN č. 274/2020 Čl. 11. Vážení čitatelia, upozornite svojich poslancov, aby si pred schvaľovaním dotácií v Rozpočte mesta, najskôr preštudovali príslušné zákony, VZN a zmluvy.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím