Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. marec 2008

Záhada strateného erbu

Dôsledné plnenie si povinností našich mestských úradníkov?

Nie, tentoraz nejde o žiadnu rozprávku, či tajomný príbeh v štýle fantasy, akoby sa azda mohlo na prvý pohľad zdať. Na druhej strane mu však istú dávku iracionálnosti zaiste nemožno uprieť. Regionálny informačný systém Hlohovecko.sk sa už  takmer šesť rokov snaží prinášať komplexný servis rozmanitých služieb z rôznych oblastí života v meste. Aj preto sme v roku 2005 prišli s iniciatívou zrealizovať elektronickú podobu spoločenského mesačníka Život v Hlohovci. Vydavateľ, mestská organizácia Hlohovská televízia, s.r.o., myšlienku uvítal a zanedlho si mohli Hlohovčania prečítať časopis už aj na internete. Dizajn a funkčnosť služby boli prispôsobené priamo tomuto účelu. V súlade s charakterom média bol ako nosný vizuálny prvok pri názve časopisu zvolený erb mesta. Umiestnenie toho prvku bolo logickým rozhodnutím, nakoľko sa erb objavuje taktiež na titulnej strane tlačenej verzie časopisu. Spoločnosť HcTV, s.r.o. disponuje aj oficiálnym povolením Mesta Hlohovec používať tento symbol. V žiadnej inej sekcii na stránke Hlohovecko.sk sa erb mesta nenachádza.

Čitatelia dostali k dispozícii nielen články aktuálneho vydania, ale taktiež automaticky zobrazované súvisiace témy, rozšírenú fotogalériu, archív starších článkov a samozrejme možnosť vyhľadávania v publikovaných materiáloch. Služba sa medzi návštevníkmi stránky pomerne rýchlo etablovala. S pozitívnym ohlasom sa stretla aj u Hlohovčanov žijúcich v zahraničí. Svoju spokojnosť na jej adresu prostredníctvom vlastných príspevkov vyjadrila aj spoločnosť HcTV, s.r.o. Elektronickú podobu časopisu taktiež akceptovala redakčná rada mesačníka, ktorej zloženie pozostáva aj zo zamestnancov mestského úradu. Do februára tohto roku bola internetová adresa elektronickej podoby mesačníka na stránke Hlohovecko.sk zverejňovaná na titulnej strane tlačenej verzie časopisu Život v Hlohovci. Rovnako sa objavila aj v propagačných materiáloch, článkoch a médiách spoločnosti HcTV, s.r.o. Do konca januára tohto roku fungoval odkaz na zmienenú službu aj z oficiálnej internetovej stránky mesta.

Mesačne si elektronickú podobu Života v Hlohovci otvorí priemerne 3 - 4 tisíc návštevníkov. Články elektronickej verzie časopisu neboli nikdy využívané na zverejňovanie reklamy a od svojich počiatkov bola táto služba poskytovaná bezodplatne. Dnes je to už takmer dva a pol roka čo je návštevníkom k dispozícii. Medzičasom sme, okrem iného, obohatili obsah stránky aj o vlastnú publikačnú činnosť prostredníctvom Magazínu, agentúrne a policajné správy. Život v Hlohovci tak pomáha dotvárať komplexnú ponuku rozmanitého spektra informácií pre našich čitateľov.

S novou verziou oficiálnej stránky mesta, začiatkom februára tohto roku, sa z nej vytratili všetky externé odkazy na Hlohovecko.sk. Rovnako zmizol aj odkaz na elektronickú podobu mesačníka Život v Hlohovci. Mesto, bez výraznejších doplnkových služieb, začalo zverejňovať časopis pod vlastnou rubrikou. Už dávnejšie sme sa priamo, či sprostredkovane stretli s výhradami niektorých mestských úradníkov namierenými predovšetkým voči obsahu fóra a diskusií k článkom ako aj rubrike „Otázky pre Mesto“ na stránke Hlohovecko.sk. Kroky, ktoré podniklo mesto na „odstrihnutie“ regionálneho informačného systému z oficiálnej webovej stránky nás preto príliš neprekvapili.

Rozhodne však bola prekvapením “Žiadosť o odstránenie protiprávneho stavu,“ ktorú nám Mesto Hlohovec prostredníctvom Mestského úradu zaslalo 3. marca tohto roku. Jej predmetom bolo zistenie, že na stránkach Hlohovecko.sk je použitý erb mesta bez súhlasu obce. Svojím konaním sme sa tak, podľa vyjadrenia kompetentných, dostali do rozporu s ustanovením § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe uvedenej skutočnosti sme boli požiadaní o odstránenie takto špecifikovaného protiprávneho stavu a to stiahnutím symbolov mesta zo spomínanej sekcie Život v Hlohovci.

Skutočne išlo v tejto paradoxnej kauze iba o dôsledné plnenie si povinností našich mestských úradníkov? Je veľmi nepravdepodobné, že by Mesto Hlohovec umožnilo trvanie protiprávneho stavu takmer 30 mesiacov. Rovnako je nepravdepodobné, že by túto skutočnosť tak dlho prehliadalo, vzhľadom na to, že odkazy na uvedenú službu pravidelne používalo v oficiálnych reprezentačných dokumentoch. Od spustenia elektronickej verzie Života v Hlohovci sme neobdržali žiadne výhrady voči dizajnu, funkčnosti, obsahu alebo „cene“ za túto poskytovanú službu pre občanov.

Aj preto možno žiadosť Mesta Hlohovec vnímať ako istú formu postoja voči obsahu stránky, ktorá akosi „nezapadla“ do rokmi zaužívaného a osvedčeného modelu prezentácie mesta.