Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. august 2008

Mesto bez vízie

Vedúca oddelenia regionálneho rozvoja netuší ako prilákať návštevníkov do Hlohovca.

Je prirodzené, že každý občan má vlastný názor na to, čo sa mu na jeho meste páči a rovnako aj na to, s čím nie je spokojný a čo mu chýba. Mnohé z týchto myšlienok sú častou témou našich obývačiek, či debát na posedení s priateľmi. V slobodných voľbách si preto vyberáme predstaviteľov, ktorých názory sú najbližšie k tým našim. Veríme, že práve oni zmenia veci k lepšiemu a prispejú k tomu, že život v meste, ktoré je naším domovom sa zdokonalí a posunie smerom dopredu. Veríme, že naše predstavy a ich sľuby sa jedného dňa stanú realitou.

K tomu, aby sa tieto očakávania skutočne naplnili, majú naši volení zástupcovia možnosť rozhodovať o veciach verejných aj počas rokovaní mestského zastupiteľstva. Je právom a zároveň povinnosťou každého poslanca konať v súlade so záujmami občanov, ktorí mu prejavili svoju dôveru. Jedným z nástrojov, ktorý im môže pri rozvoji mesta napomôcť, je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Ide o strategický dokument, ktorý okrem podrobnej analýzy jednotlivých sfér života v meste predostiera aj smerovanie vývoja v časovom horizonte najbližších rokov. Zameriava sa na silné a slabé stránky v danej lokalite a vymedzuje rámec krokov k dosiahnutiu stanovených cieľov. Dôležitým faktom je taktiež skutočnosť, že PHSR by sa mal stať rámcom či východiskom aj pre budúce uplatňovanie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy.

Zabezpečením vypracovania tohto významného dokumentu bolo poverené oddelenie regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hlohovci pod vedením JUDr. Kornélie Žákovej. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hlohovec na r. 2008-2013 vzišiel zo spolupráce so spoločnosťou Fond Consult, s.r.o., Bratislava a mesto na jeho vypracovanie získalo dotáciu z fondov Európskej únie v hodnote 940 tisíc slovenských korún. Zároveň treba podotknúť, že doteraz je to jediný úspešný projekt, predkladaný naším mestom, ktorému sa podarilo získať finančnú podporu z eurofondov. Ide v poradí o druhý dokument tohto charakteru, ktorý si Mesto Hlohovec dalo vypracovať.

Počas zasadnutia mestského zastupiteľstva (26.6. 2008) bol materiál, aj za prítomnosti jeho autorov, predložený na schválenie. Dokument uviedol primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček a Kornélia Žáková, ktorá poukázala na jeho obsažnosť a hutnosť. Taktiež vyzvala poslancov k tomu, aby materiál počas konajúceho sa zasadnutia schválili s tým, že prípadné pripomienky bude možné priebežne dopĺňať. Nutnosť tohto kroku bola, podľa slov vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja, podmienkou pre získanie dotácií z eurofondov aj na ďalšie predložené projekty.

Medzi prítomnými poslancami prebehla pomerne dlhá a živá diskusia, počas ktorej zaznelo množstvo pripomienok. Tie boli priamo v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva zapracované do PHSR, aby sa dokument mohol ešte v ten deň schváliť. Takýto postup je však absolútne neštandardný. Podľa vyjadrenia primátora bol materiál 16. mája tohto roku predložený členom mestskej rady a jeden exemplár dostali k dispozícii nezávislé poslankyne. Materiál však nebol predložený na pripomienkovanie jednotlivým komisiám a neprebehlo ani verejné prerokovanie s občanmi mesta. Proces tvorby, ako aj samotné schvaľovanie takéhoto dôležitého dokumentu, by malo byť podmienené širokým politickým, odborným a spoločenským konsenzom. Na celej veci je totiž najkurióznejšia skutočnosť, že niektorí z prítomných poslancov nedostali dokument pred zasadnutím mestského zastupiteľstva k dispozícii vôbec.

Aj napriek opodstatnenej pripomienke z poslaneckých lavíc, ktorá sa týkala možného presunu rokovania na najbližší termín, Kornélia Žáková opakovane zdôraznila nutnosť uzavrieť celú záležitosť čo najskôr. A tak poslanci, práve z dôvodu časovej tiesne vyvolanej vedúcou oddelenia regionálneho rozvoja, bez dôkladnejšej prípravy koncipovali a štylizovali svoje pripomienky, ktoré boli dopĺňané priamo do dokumentu. Celý priebeh nedostatočne zmanažovaného procesu schvaľovania pripomínal skôr kabaret ako seriózne zasadnutie mestského pléna. Tí, ktorí mali to šťastie a dokument sa im dostal do rúk včas, postupne upozorňovali na niektoré nezrovnalosti, ktoré sa v materiáli objavili.

V dokumente sa napríklad ocitla zmienka o dobrom technickom stave plynových rozvodov, či podpora výstavby veterných elektrární. O dobrom technickom stave naozaj nemožno v súvislosti s plynovými rozvodmi v tomto meste hovoriť a získavanie elektrickej energie prostredníctvom veterných turbín taktiež nedostalo v Hlohovci zelenú. Keď sa jeden z poslancov zaujímal o problematiku dopravy, prítomní zástupcovia spoločnosti Fond Consult, s.r.o., Bratislava len s poľutovaním skonštatovali, že autor, ktorý spracovával túto oblasť, nie je na zasadnutí prítomný. Zaujímavý je aj fakt, že medzi silnými stránkami mesta je uvedený dostatok kultúrnych aktivít, či pravidelné verejné diskusie obyvateľov mesta na aktuálne témy. O „dostatku“ kultúrnych podujatí sme sa už presvedčili aj prostredníctvom nejednej ankety medzi občanmi mesta a čo sa týka obojstrannej komunikácie s obyvateľmi, tá určite medzi silné stránky čelných predstaviteľov Hlohovca nepatrí.

Keďže aj samotný občan je dôležitým článkom, ktorý by mohol pozdvihnúť úroveň svojho mesta, zaujímalo nás, prečo sa v tomto roku neuskutoční súťaž Moje zviditeľnenie mesta. V mestskom rozpočte totiž položka na zorganizovanie tohto podujatia figuruje. Hovorkyňa mesta a zároveň aj niekdajšia členka poroty – Eva Uhráková sa nám však k tejto otázke nevyjadrila.

Mnohí očakávali, že dokument predstaví víziu, ktorá vo svojej podstate opisuje a prináša ideálnu predstavu fungovania a stavu samosprávy. No nepredstavil. O tom, že konkrétnejšia vízia pravdepodobne obchádza aj oddelenie regionálneho rozvoja, presvedčila prítomných počas zasadnutia mestského zastupiteľstva aj Kornélia Žáková. Vedúca oddelenia, ktoré by malo vynikať kreativitou, invenciou a podporovať zaujímavé nápady totiž vyhlásila, že netuší ako prilákať do Hlohovca návštevníkov a skonštatovala: „Neviem, to budeme piecť trdelníky, alebo čo...?“