Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. október 2008

Rekonštrukcia železničného priecestia

Aktuálne informácie súvisiace s uzávierkou cesty a rekonštrukčnými prácami.

V dňoch 20. októbra od 8:00 hod. do 31. októbra 18:00 hod. bude prebiehať uzávierka cesty II/507 (smer Hlohovec – Piešťany, Topoľčany) z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia. Bližšie informácie súvisiace s avizovanými stavebnými prácami nám poskytol  Marián Jamrich - koordinátor Strediska miestnej správy železničných tratí a stavieb v Nitre, ktoré sú objednávateľom stavby. Zodpovedným zhotoviteľom prác sú Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej údržby Topoľčany.

Zámerom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného priecestia, ktorá bude pozostávať zo sanácie železničného spodku a výmeny štrkového lôžka. Upravovať sa bude najmä napojenie ciest, s čím súvisí výmena koľajového roštu, ktorý pozostáva z podvalov koľajníc a drobných upevňovacích spojov. Na priecestí bude použitá gumokovová konštrukcia typu STRAIL. Prečistením štrkového lôžka, ktoré bude prebiehať strojne, sa zníži nivelácia koľaje, súvisiaca so sklonom vozoviek. Suma za rekonštrukčné práce sa vyšplhá zhruba na päť miliónov slovenských korún.

Obchádzková trasa pre vodičov bude prebiehať v dvoch smeroch. Prvý povedie cez Pastuchov, Lukáčovce, Alekšince, Rišňovce, Kľačany a meria približne 34 km. Druhá obchádzková trasa povedie cez Koplotovce smerom do Piešťan a jej dĺžka predstavuje zhruba 46 km. „Práve zdĺhavosť obchádzkových trás bola aj hlavným dôvodom, prečo sme pôvodný termín konsolidácie stavby skrátili a uzávierka cesty sa presunula z  5. novembra na posledný deň v októbri. Všetko však záleží aj od počasia,“ hovorí Marián Jamrich.

Pre rýchlu zdravotnú pomoc, hasičov a naliehavé prípady polície bude zriadený v blízkosti železničného priecestia náhradný prejazd, ktorý budú obsluhovať zamestnanci ŽSR. Podjazd, ktorý sa nachádza v blízkosti, údajne plánuje mesto vyčistiť a v budúcnosti by mal slúžiť výhradne na bezpečný prechod pre chodcov. „Veríme, že rekonštrukcia železničného priecestia konečne definitívne vyrieši problémy, ktoré tento úsek už dlhé obdobie vodičom spôsoboval, “ dodáva na záver Marián Jamrich.

Tlačová správa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave

Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie v meste Hlohovec. Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia a úpravy priľahlých ciest na ulici Zábrania a Hviezdoslavova bude od 20. 10. 2008 do 5.11. 2008 úplne uzatvorené železničné priecestie. Doprava bude presmerovaná pomocou prenosného dopravného značenia na obchádzkové trasy nasledovne:

  • príjazd do Hlohovca od Trnavy a od Serede na ceste II/513: obchádzka po ceste III/5132 pri obci Šulekovo smerom na Leopoldov – Červeník na cestu I/61, ďalej smerom do Piešťan a následne po ceste II/507 späť do Hlohovca,

  • príjazd do Hlohovca od Nitry na ceste II/513: obchádzka smerom na obec Alekšince po ceste III/51314, ďalej smerom cez obce Lukáčovce a Pastuchov na cestu II/514 a odtiaľ naspäť na cestu II/507 do Hlohovca.    

V čase uzávierky môžu chodci využiť lávku pre peších alebo prejsť cez podchod v blízkosti železničného priecestia. Autobusové linky budú odklonené, dočasné konečné zastávky sa budú nachádzať z oboch strán uzatvoreného železničného priecestia (bližšie informácie k obmedzeniam hromadnej dopravy poskytnú ich prevádzkovatelia).

Vodičov žiadame, aby rešpektovali osadené dopravné značenie a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.  

Oznam SAD TRNAVA, a.s.

Z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Hlohovci v dňoch od 20.10.2008 do 5.11.2008 nebudú obsluhované zastávky prímestskej dopravy na ul. Hlohová a železničná stanica na linkách:

Hlohovec-Šalgovce-Radošina
Hlohovec-Radošina-Piešťany
Hlohovec-Veľké Ripňany
Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce
Hlohovec-Sokolovce-Piešťany
Hlohovec-Veľké Ripňany-Topoľčany
 
Nástupná aj výstupná zastávka pre tieto linky bude na ul. M.Benku č.9. Odchody spojov z tejto zastávky budú podľa času odchodu zo zastávky Hlohovec, Peterská ul.

Z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Hlohovci v dňoch od 20.10.2008 do 5.11.2008 bude MHD zabezpečená nasledovne:

V úseku Dolná Sihoť – železničná stanica bude MHD vykonávaná jedným autobusom, ktorý bude končiť aj začínať na prímestskej zastávke linky Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov. Doprava v úseku železničná stanica–ul. Šoltésovej-Prefa bude zabezpečovaná druhým autobusom, pričom odchody spojov budú zo zastávky M.Benku č.9 časovo naväzovať na príchody spojov na železničnú stanicu. Možný posun odchodu spojov bude 5-10 minút z dôvodu čakania na cestujúcich, ktorí budú prechádzať cez žel. priecestie a budú pokračovať v cestovaní druhým autobusom.

Cestovný lístok zakúpený v jednom autobuse MHD na jednom spoji bude platiť aj v druhom autobuse MHD.

Harmonogram opravných prác na priecestí ŽST Hlohovec v km 23,358

20.10. 2008 – pondelok, výluka koľ. č. 1   8,00 - 13,40
- roznesenie dopravného značenia do 8,00 hod
- zarezanie, vybúranie a odvoz asfaltu s  UDS, T815  
- demontáž jestvujúcej priecestnej konštrukcie v  s UDS a T815
- montáž koľajových polí na inventárkach

21.10. 2008 – utorok, výluka koľ. č. 1   8,00 – 16,20 hod
- zníženie nivelety koľaje pomocou celoprofilovej čističky

22.10. 2008 – streda, výluka koľ. č. 1  8,00 – 16,20 hod
- odrezanie koľaje na dĺžku 20 m
- vytrhnutie KP s cestným žeriavom, položenie na plošinový vozeň, zvezenie na skládku
- odstránenie starého štrkového lôžka na dĺžku 12 m
- výkop pre sanáciu s UDS v dĺžke cca 12 m, bagrovanie do T815 odvoz na skládku
- pokládka a rozprestretie geotextílie 12 m, TENSAR SS30 12 m pod priecestie
- nasypanie podkladanej sanačnej vrstvy štrkodrvy 0-63  hr. 0,10m dl. 12 m z T815 a jej úprava
- zriadenie odvodnenia, trativod DN 160 Raudrill dl.12 m s obetónovaním, v priestoroch vedľa koľ.č. 1 spolu s vrcholovou šachtou DN 80  a vsakovacou jamou
- zriadenie podkladanej časti koľajového lôžka navozením T815 zo skládky spolu so zhutnením
- vloženie nového  KP v dl. 20 m S49/SB8 – inventár
- zaštrkovanie koľaje zo skládky
- úprava štrkového lôžka
- smerová a výšková úprava koľaje na rýchlosť 30 km/h s ASP

23.10. 2008 – štvrtok, výluka koľaje č. 1   8,00 - 13,40 hod
- výmena inventárnych koľajníc
- smerová a výšková úprava koľaje na rýchlosť 50 km/h s ASP
- zváranie koľaníc

24.10. 2008 – piatok,
- vybudovanie záverných múrikov priecestnej konštrukcie

29.10. 2008 – streda, (prípadne utorok 28.10.2008) výluka koľaje č.  1  8,00 – 13,40 hod
- smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť
-  montáž priecestnej konštrukcie

30 a 31.10. 2008 – štvrtok a piatok
- pokládka živičných vrstiev
- znesenie dopravného značenia

Toto je harmonogram prác vyplývajúci z posledného rokovania na MÚ Hlohovec dňa 25.IX.2008 a prejednaný s dodávateľom prác.

Zo strany infraštruktúry sa jedná o vynútený ústretový krok, pretože sa skracuje doba konsolidácie. To budeme musieť riešiť dôsledným  zhutňovaním – Dodávateľ bol vyzvaný na zabezpečenie príslušnej mechanizácie.    

Predpokladaná cestná obchádzka od 20.10. 2008 (8.00 hod.) – 31.10. 2008 (18.00 hod.), cez Piešťany. Čo sa týka cestnej obchádzkovej trasy, túto ŽSR neriešia a nemajú na ňu vplyv. Rieši to príslušné mesto, dopravný inšpektorát, prípadne VÚC.

Bude zriadený (označený) podchod pre peších a náhradný prejazd s osadenými závorami, strážený, pre HZZ, RZP a Políciu.

Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

Galéria k článku