Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

30. november 2008

Nespokojnosť občanov

Obyvatelia Hlohovca uvažujú o petícii za odvolanie primátora mesta.

Horúcou témou posledných dní na diskusnom fóre je myšlienka petície za odvolanie primátora mesta Hlohovec – Jána Dlhopolčeka. Motívom k tomuto kroku sú zaiste aj nedávne udalosti, ktoré sa významne dotkli života všetkých obyvateľov. Ide najmä o postoj k rekonštrukcii železničného priecestia, neriešenie dlhodobo kritickej dopravnej situácie, zanedbávanie problémov miestnej časti Šulekovo.

Akú možnosť majú teda občania vyjadriť svoju nespokojnosť s primátorom mesta? Na rozdiel od poslancov mestského zastupiteľstva, primátora je možné odvolať. Hlasovanie o odvolaní primátora vyhlási mestské zastupiteľstvo v prípade, ak o to petíciou požiada minimálne 30% oprávnených voličov.

Petícia je listina, ktorou sa občania obracajú vo veciach verejných alebo spoločného záujmu na orgány verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami či protestom. Možnosti a náležitosti petičného práva určuje zákon o petičnom práve.

Petícia, ktorou občania žiadajú odvolanie primátora, musí obsahovať určité náležitosti. Je to listina, adresovaná príslušnému orgánu, ku ktorej sa pripájajú tzv. petičné hárky s podpismi. Ak text petície nie je priamo na petičnom hárku, musí byť každý hárok označený tak, aby bolo jasné, akú petíciu občania podpisujú. Na hárkoch musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Občania, ktorí petíciu podporia, uvedú svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis. Zostavovateľ musí dať občanom možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. K podpísaniu petície nie je možné nikoho nútiť, ani podpísanie zakázať.

Z petičného práva občanov vyplýva povinnosť úradov prijať petíciu, prešetriť ju a vybaviť. Príslušný úrad do 30 dní písomne oboznámi zostavovateľa o výsledku šetrenia.

V prípade, ak petícia spĺňa všetky náležitosti, mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov (miestne referendum) o odvolaní primátora. Referendum je platné vtedy, ak sa ho zúčastní viac ako 50% oprávnených voličov. Úspešnosť referenda je rozhodujúca pre usporiadanie volieb nového primátora.

Podľa štatistických údajov z obdobia posledných komunálnych volieb v Hlohovci, bolo v zoznamoch voličov zapísaných 18 752 osôb. Úspešnosť referenda v tomto období by zabezpečila účasť viac ako 9 376 voličov. Volieb v roku 2006 sa zúčastnilo 6 097 obyvateľov, čo znamenalo 32,51% účasť.

Aj keď snaha o odvolanie starostov a primátorov je pomerne častá, len málokedy končí úspechom. Veľakrát takáto iniciatíva zlyháva na formálnych nedostatkoch petície a nízkej účasti voličov na referende. Dôvodom môže byť aj podstatne slabšia propagácia v porovnaní s masívnou kampaňou počas komunálnych volieb. Napriek tomu majú takéto aktivity zmysel. Dávajú jasne najavo nespokojnosť značnej skupiny obyvateľov, čo môže byť správnym impulzom k náprave.

Brožúra vysvetľujúca proces uplatňovania petičného práva (www.viaiuris.sk) »

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.