Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

7. november 2012

Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica

Nový konateľ zadlženej polikliniky oboznámi poslancov so stavom spoločnosti. Vystúpiť sa chystajú i aktivisti proti skládke.

Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2012, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Apelovať na vedenie sa opäť chystajú i miestni aktivisti bojujúci proti rozšíreniu skládky Vlčie hory. Zaujíma ich pokračovanie komunikácie mesta s prevádzkovateľmi smetiska. Príďte ich podporiť aj vy! Viac info na HCskladka.sk

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, zmena uznesenia MsZ (prílohy, dodatok č. 1, príloha k dodatku č. 1)
 4. Návrh na zmenu uznesenia a úprava rozpočtu na rok 2012
 5. Návrh na úpravu prevodu majetku, ktorý bol bezodplatne prevzatý od spoločnosti BH s. r. o. a návrh na odpísanie pohľadávky Mesta Hlohovec voči spoločnosti BH s. r. o.
 6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení Dodatku č. 2
 7. Návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Hlohovec č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8
 8. Územný plán mesta Hlohovec, podnety na obstarávanie Zmien a doplnkov doručené do 30.6.2012
 9. Digitálna technická mapa mesta Hlohovec (DTMH)
 10. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2013
 11. Návrh termínov určených pre akt uzavretia manželstva na rok 2013
 12. Návrh na zmenu člena Komisie podnikania, obchodu a služieb
 13. Stav spoločnosti NsP s. r. o. k 30.9.2012
 14. Protesty prokurátora proti VZN mesta Hlohovec č. 102/2008, 120/2011 a 121/2011
 15. Podanie projektu – Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad suterénom a obnovu lóggií slobodáreň Železničná 2
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
 18. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.