Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

12. december 2012

Poslanci rozhodnú o osude športovej haly

Hádzanári bijú na poplach. Vystrieda spoločnosť Maynet na Zábraní nový nájomca?

Poslanci rozhodnú o osude športovej haly

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2012, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom (prílohy)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2012
 5. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2013 - 2015
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území mesta Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec
 9. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 122/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 121/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky
 11. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec
 13. Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy rozpočtovej organizácie
 14. Schválenie zadania urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k. ú. Hlohovec- cintorín na Nitrianskej ulici)“
 15. Strategický zámer projektu Športovo-relaxačné centrum Hlohovec
 16. Správa o vykonaných kontrolách
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
 18. Vyhodnotenie Michalského jarmoku 2012
 19. Návrh na zmenu člena Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej
 20. Návrh na schválenie termínov rokovaní MsZ a MsR na rok 2013
 21. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
 22. Interpelácie
 23. Rôzne
 24. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.