Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. október 2013

Televízia požiadala o navýšenie dotácie

Poslanci prerokujú i návrh na úpravu rozpočtu. Napriek nedávnej kritike Hlohovská televízia požiadala o viac peňazí z mestskej kasy.

Televízia požiadala o navýšenie dotácie

Vo štvrtok (24. októbra) poslanci znovu zasadnú za rokovacie stoly. Na programe je i úprava rozpočtu. Napriek tomu, že v septembri sa na Hlohovskú televíziu zosypala paľby kritiky, spoločnosť požiadala o navýšenie dotácie o 5-tisíc eur. Mesto jej navrhlo pridať 2-tisíc. Vlani lokálna televízia dostala 76-tisíc eur. Po schválení predloženého návrhu sa tohtoročná dotácia vyšplhá na 77-tisíc.  

Členovia zastupiteľstva taktiež prerokujú nariadenia o používaní ohňostrojov, ako aj predaji a popíjaní alkoholu v uliciach mesta.

Nedávny audit odhalil nepriaznivý stav verejného osvetlenia v Hlohovci. Parlament sa bude preto zaoberať aj aktuálnou otázkou jeho rekonštrukcie.

Nielen aktivisti z Hlohovca, ale i okolia už dávajú vyše roka jasne najavo, že si neželajú rozšírenie skládky Vlčie hory. Podarilo sa im zmeniť aj postoj mesta k zámeru. Na programe októbrového zasadnutia je návrh na stavebnú uzáveru areálu.

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2013, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, výpožička (príloha č.1, príloha č.2 )
 4. Návrh na nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
 5. Návrh na nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013 (vrátane návrhu na úpravu rozpočtu SOÚ) a návrh na rozpočtové opatrenie
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec c. 135/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely na území mesta Hlohovec
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec c. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Hlohovec c. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec
 10. Územný plán mesta Hlohovec, podnety na obstarávanie Zmien a doplnkov doručené do 30.6.2013
 11. Územný plán mesta Hlohovec, úprava smernej časti Ú 2013/01, zmena etapizácie bytovej výstavby Okrúhla 67 IBV
 12. Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, stavebná uzávera
 13. Návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia v Hlohovci a v m. č. Šulekovo
 14. Správa o vykonanej kontrole
 15. Návrh na zmenu člena Komisie dopravy a životného prostredia
 16. Návrh termínov určených pre akt uzavretia manželstva na rok 2014
 17. Interpelácie
 18. Rôzne
 19. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.