Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. jún 2014

Mestským firmám chýbajú peniaze. Poslanci zasadnú už tento štvrtok

Peniaze chýbajú technickým službám aj televízii. Na nový vizuál domu služieb si chce mesto požičať do 500-tisíc.

Mestským firmám chýbajú peniaze. Poslanci zasadnú už tento štvrtok

Poslanci mestského zastupiteľstva zasadnú už najbližší štvrtok na tretej tohtoročnej schôdzi. Po účtovných závierkach budú na programe predovšetkým výročné správy obchodných spoločností a rôzne informačné hlásenia.

HcTV žiada ďalšiu dotáciu 8-tisíc eur na dofinancovanie televízneho vysielania a vydávania mesačníka „Život v Hlohovci“. Celková ročná výška príspevku od mesta pre túto obchodnú spoločnosť by sa tak vyšplhala na 80-tisíc eur. Podľa slov konateľa a zároveň poslanca mestského zastupiteľstva Jána Libanta, informácie, ktoré diváci a čitatelia prostredníctvom Hlohovskej televízie získavajú, napomáhajú rozvíjať zdravý lokálpatriotizmus a zvyšujú informovanosť obyvateľstva.

Do finančných problémov sa dostala aj spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., ktorá zaznamenala v minulom roku stratu viac ako 126-tisíc eur. Podľa výročnej správy je hlavným dôvodom nárast nákladov na čistenie odpadových vôd. Navrhovaným riešením sú rokovania s firmou Saneca Pharmaceuticals o podmienkach odkúpenia obchodného podielu v mestskej čističke a zmena prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej siete na Trnavskú vodárenskú spoločnosť.

Poslanci budú tiež rokovať o investičnom zámere „Obnova a modernizácia fasády a priečelia Domu služieb Hlohovec“. Na rekonštrukciu mestského strašiaka si mesto plánuje zobrať úver do 500-tisíc eur.

Rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné a začína o 14-tej hodine v dome kultúry na Pribinovej ulici. O 17-tej hodine budú mať možnosť vystúpiť občania so svojimi pripomienkami.

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h v dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, nájom (prílohy)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014 a návrh na rozpočtové opatrenie
 5. Zmena písm. d) uznesenia č. 69 zo dňa 13.9.2012 Územný plán mesta Hlohovec (nový) a zmena termínu predloženia návrhu zadania na schválenie
 6. Urbanistická štúdia „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci“
 7. Územný plán mesta Hlohovec –Zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo, návrh z januára 2014
 8. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na roky 2011 – 2015
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 140/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)
 10. Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy rozpočtovej organizácie
 11. Návrh Dodatku č. 9 k zriaďovacej listine MsKC v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 12. Obnova a modernizácia fasády a priečelia Domu služieb Hlohovec
 13. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. za rok 2013
 14. Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o. za rok 2013
 15. Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec za rok 2013
 16. Informačná správa o stave mestskej zelene v Hlohovci, o zámeroch a pripravovaných projektoch v oblasti realizácie výsadieb na území mesta
 17. Schválenie obstarania zmeny a doplnku ÚPN mesta Hlohovec na základe podnetu spoločnosti Ardis a. s.
 18. Správa o vykonaných kontrolách
 19. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 20. Návrh na menovanie komisie na vyhodnotenie prihlášok uchádzačov na výkon funkcie hlavného kontrolóra
 21. Interpelácie
 22. Rôzne (Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia)
 23. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.