Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

11. júl 2014

Ján Brezovský sa vracia na radnicu

Bývalý primátor uspel pri voľbe hlavného kontrolóra. V druhom kole porazil Milana Domarackého.

Ján Brezovský sa vracia na radnicu

Šesťročné funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra mesta Hlohovec Jána Kozáka skončí 31. augusta. Poslanci sa preto mimoriadne zišli vo štvrtok a vyberali jeho nasledovníka.

Do výberového konania sa prihlásilo až dvanásť uchádzačov. Tí museli spĺňať požiadavky minimálne stredoškolského vzdelania, aspoň päťročnej praxe a znalosti základov účtovníctva. Časť z nich prišla svoje skúsenosti predstaviť priamo na zastupiteľstvo.

Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ten sa však v tajnej voľbe nepodarilo získať žiadnemu z uchádzačov. Najviac hlasov dostali Ján Brezovský a Milan Domaracký.

 Uchádzač  Počet hlasov  Uchádzač  Počet hlasov
 Ing. Ivan ŠIMO  0  Ing. Ján BREZOVSKÝ  5
 Mgr. Anna UHRÁKOVÁ  4  Ing. Zuzana BLAŠKOVIČOVÁ  0
 PhDr. Zlatica OPÁLEKOVÁ  0  Ing. Beáta CHOCHLÍKOVÁ  1
 Ing. Eva KMEŤOVÁ  0  Ing. Milan DOMARACKÝ  7
 Ing. Petra VALACHOVÁ  3  Bc. Ľubica SCHOTTERTOVÁ  0
 Milan BOROVSKÝ  0  Ing. Zuzana UVÍROVÁ  0

Voľba kontrolóra preto pokračovala druhým kolom. Na zvolenie už postačovala väčšina hlasov prítomných zástupcov občanov. V opakovanom výbere uspel Ján Brezovský.

 Uchádzač  Počet hlasov  Uchádzač  Počet hlasov
 Ing. Ján BREZOVSKÝ  11  Ing. Milan DOMARACKÝ  9

Bývalý primátor Hlohovca v rokoch 1990 až 2002 vo svojom príhovore vyzdvihol skúsenosti s fungovaním mestského úradu, dlhoročnú prax ekonóma a hlavného účtovníka. 

 
Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.