Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

17. október 2014

Voda naša každodenná

Aktívny občan už dva roky poukazuje na vážny problém v Hlohovci.

Voda naša každodenná

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom výživy ľudstva, súčasťou biosféry, dôležitou priemyselnou a energetickou surovinou, súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby. Plní tiež kultúrnu a estetickú funkciu a je podmienkou  čistoty, hygieny a zdravia ľudí. Voda sa stala „ropou“ 21. storočia, stane sa predmetom sporov medzi národmi a príčinou vojen.

Otázkou súvisiacou so zásobovaním obyvateľov Hlohovca pitnou vodou sa zaoberám skoro 2 roky. Svoje úsilie som zameral najprv na inštitúcie a odborníkov v tejto oblasti.

Pri osobných stretnutiach vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva a potom na akademickej pôde som zbieral názory a riešenia na nepriaznivý vývoj v oblasti zásobovania pitnou vodou v našom meste. Iróniu snaženia bolo to, že skutoční odborníci mi boli ochotní bezplatne a inokedy za kyticu kvetov poskytnúť cenné informácie (ako laikovi) v tejto oblasti. Mestská organizácia na moju žiadosť o poskytnutie   relevantných štatistických údajov, mi zaslala list advokátskej kancelárie, že nehospodári s verejnými prostriedkami a z toho dôvodu sa na ňu „Infozákon“ nevzťahuje. Obdobné vysvetlenie mi bolo zaslané aj právnym oddelením mesta. Pritom účelom môjho snaženia nebolo získať údaje pre vypracovanie diplomovej práce na Univerzite 3. veku.

Bolo mi smutno z toho, keď primátor mesta v Hlohoveckej televízii vyslovil uznanie „občanovi“ mesta za iniciatívu, ale ako funkcionár mesta a v prípade  VaTS  s.ro.  (mestská organizácia) aj v pozícii valnej hromady spoločnosti s. r.o. nebol ochotný primäť konateľa, aby mnou požadované údaje boli poskytnuté v čase pred oficiálnou uzávierkou. (Požadované údaje je možné zistiť po 31.3, keď zo zákona ich organizácie musia zverejniť.) Pritom nešlo o utajované údaje.

Ale teraz k predmetu veci. Podľa zákona o obecnom zriadení (§ 4 ods.3 pís. g zákona) Obec zabezpečuje obyvateľstvo pitnou vodou. V roku 2003 vtedajším vedením mesta bola zriadená VaTS s.r.o.  so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta. Do jej správy a užívania boli odovzdané rozvodné siete pitnej vody a kanalizačná sieť (hodnota majetku k 31.12.2013 bola 11 162 tis. Eur) za účelom plnenia úloh v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, čo je možné overiť na webovej stránke VaTS  s.r.o. v predmete podnikania kde sa uvádza:

  • Bod 1. Odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody
  • Bod 2. Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V – II

Z pohľadu Obch. zákonníka VaTS s.r.o. má samostatnú právnu subjektivitu, ale bola zriadená na plnenie úloh ktoré vyplývajú zo zákona jej zriaďovateľovi.

A aká je skutočná situácia v zásobovaní pitnou vodou? Pokiaľ mám informácie, tak v zásobovaní ako takom nie sú vážne problémy. Podľa konštatácie z výročných správ sa zvyšuje výskyt porúch a ako príčina sa uvádza „opotrebené rozvody“ (rozumej staré, z rokov 50–tých).
Ale pri plnení úloh zásobovaním pitnou vodou musíme brať do úvahy aj ekonomickú stránku. A tá je alarmujúca.

V roku  2005 bol nákup vody 1 510 673 metrov kubických, predaj odoberateľom t.j. obyvateľstvu a organizáciám bol 1 215 833 metrov kubických Rozdiel medzi nákupom a predajom činil 294 840 metrov kubických, čo predstavuje 19,6 percenta.

V roku 2013 bol nákup vody  1 489 470 metrov kubických, predaj odoberateľom 973 316 metrov kubických. Rozdiel medzi nákupom a predajom činí 518 354 metrov kubických čo prestavuje 34,8 percenta a oproti roku 2005 t.j. za 9 rokov nárast strát predstavuje neuveriteľných 176,09 percenta. Aké množstvo z uvedeného rozdielu boli nevyhnutné technologické straty sa nikde neuvádza, tak môžem konštatovať, že stratami by sme mohli (teoretický pri žiadnych stratách) zásobovať ešte jedno mesto s počtom 6 470 občanov. A príčina? V každej výročnej správe je konštatované, že príčinou strát sú opotrebované rozvody a dokonca predchádzajúci konateľ ako dôkaz doniesol na zastupiteľstvo „vzorku“ potrubia, ktorú si každý s kompetentných mohol na vlastné oči overiť a podľa toho sa k problému postaviť. A ako sa „kompetentní“ zvolení k tomu postavili ? Vzali to na vedomie a voda mizne naďalej v podzemí Hlohovca a občania to samozrejme (vrátane poslancov) zaplatia.

Tu je namieste zacitovať §7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce.

„Povinnosť obce a jej organizácií hospodáriť s majetkom  obce v prospech vývoja obce a jej občanov...“ V predchádzajúcom texte som uvádzal hodnotu majetku, s ktorým „hospodária“ VaTS s.r.o.  A aká je skutočná hodnota (nie účtovná) teraz? Keď za dlhých 10-15 rokov nebola vykonaná obnova rozvodov i napriek rôznym vyhláškam, naposledy  Vyhláškou  MŽP č. 262/2010 Z.z., ktorá ukladá správcom vodovodov ročne obnoviť najmenej 2 percentá dĺžky vodovodných rozvodov. Vedia o tomto stave a povinnosti riešenia tohto stavu volení zástupcovia ľudu? Dozorná rada, ekonomická  komisia a v neposlednom rade zastupiteľstvo neuveriteľných 15 rokov ignoruje tento alarmujúci vývoj.

A prečo alarmujúci? Ani na rok 2015 sa v rozpočte nenašli prostriedky na riešenie tejto situácie. Dokonca niektorí poslanci na čele s primátorom mesta koketovali so stavbou „AQUAPARKU“ za cca 6 mil. eur formou úveru. Ja by som odporučil objednať „prútikára“, aby našiel tu unikajúcu vodu a potom stačí iba vyhĺbiť jamu a vyriešime problémy s plavárňou. Ako som uvádzal, občania zaplatia 25 percent strát vody vo forme vodného (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) zvyšných  9,8 percent zo „zisku“ VaTS s.r.o. Ale VaTS za posledné 2 roky vykázalo stratu cca 140 tisíc,  v konečnom dôsledku (nakoľko organizácia je mestská) bude musieť straty uhradiť mesto zo svojho rozpočtu na úkor iných priorít. Ale ako sme svedkami vajatania predstaviteľov mesta, tak žiadne priority mesta nie sú.

Teoreticky, ak by bola zabezpečená stratovosť vody na úrovni 19 percent, čo je podľa štatistických údajov vo väčšine vodárenských spoločností, tak by bolo možné zrealizovať obnovu sietí tak, ako je to uvedené v materiáli zo dňa 20.8.2013 pod názvom „Výsledky monitoringu vodovodnej siete v Hlohovci“. V predmetnom monitoringu na základe meraní, vodovodné potrubie bolo rozdelené do 4 kategórii podľa opotrebovanosti a bol spracovaný „rebriček“ s uvedením odhadovanej ceny nákladov na rekonštrukciu. Uvediem poradie podľa stupňa naliehavosti: Bernoláková  - II etapa-náklad 84-tis, Hurbanová - 136-tis, Železničná - 60-tis atď.

Uvedený materiál bol prejednaný v orgánoch mesta a odložený a/a. V tejto súvislosti musím povedať, že jeden z členov DR a zároveň poslanec sa na mňa osopil, že predsa monitoring bol vykonaný kamerovým systémom a k tomu sa nebude viac vyjadrovať. Ja zasa konštatujem, že keby p. poslanec a zároveň člen DR bol dôsledný a spomínaný materiál  preštudoval, tak by zistil, že monitoring bol vykonaný korelátorom ENIGMA, filozofiou ktorého je použitie koreláčnych senzorov, ktoré sa osadzujú na sieť a korelujú medzi sebou a nie kamerami.  Primátor v Hlohovskej televízií vo svojom príhovore spomenul žiadosť mesta o poskytnutie podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 vo výške  473 723,12 eura. Z uvedenej čiastky „by sme mohli vymeniť poškodené rozvody vody,“ uviedol v prejave. Len pracovníci zodpovední za  tento proces zabudli p. primátora oboznámiť, že uvedená žiadosť bola MŽP SR 22.4.2014 zamietnutá!

Ak všetko zhrnieme a podčiarkneme, tak rezultát je jasný. Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v dohľadnej dobe nehrozí. Straty vody budú narastať a mesto namiesto rozvoja bude musieť cez dotácie z verejných zdrojov vykrývať ekonomické straty. A na čom sa dohodla DR (dozorná rada VaTS s.r.o.) na svojom rokovaní 19.5.2014? Citujem: Pre budúcnosť je potrebné hľadať možnosti realizácie nasledovných opatrení:

  • Postupná rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete (a čuduj sa svete - objavili koleso)
  • Spojenie M ČOV s.r.o. a VaTS s.r.o. (k tomu sa vyjadrím na zastupiteľstve)
  • Rokovať o podmienkach predaja resp. prenájmu vodovodnej a kanalizačnej siete spoločnosti TAVOS a.s. (len škoda, že súčasťou predaja resp. prenájmu nie je budova radnice vrátane tých, v hlavách ktorých sa tento nápad  zrodil).

Členovia rady konštatovali, že náklady a výnosy spoločnosti boli riadne zúčtované (neviem, či niektorý člen DR má okrúhlu pečiatku a osobne overil pravdivosť  tohto konštatovania ). K zápornému výsledku hospodárenia necítili potrebu sa vyjadriť. Následne konateľ spoločnosti zdôvodnil príčiny finančnej straty spoločnosti za rok 2013. Ja by som sa pod uvedené dôvody bál podpísať.

Uvedený materiál bol komisiami vzatý na vedomie a s rovnakým výsledkom aj v zastupiteľstve s jednou zmenou, že možnosť odpredaja, resp. prenájmu vodovodnej a kanalizáčnej siete, bola  z opatrení vyčiarknutá. Na zasadnutí MZ dňa 18.9.2014 po mojom vystúpení, v ktorom som poukázal na nepriaznivý vývoj v hospodárení už aj za 1. polrok 2014, poslanec p. Pestún navrhol MZ odporučiť objednanie auditu hospodárenia VaTS s.r.o. a na základe toho prijať radikálne opatrenia na zamedzenie finančných strát. „Demokratická“  väčšina poslancov však mála iný názor a vykonanie auditu neschválila, vraj oni vedia kde je problém a odmena za vykonanie auditu by bolo zbytočné mrhanie fin. prostriedkami.

Uvedená správa je pre občanov Hlohovca, ktorí sa narodili nedávno a už nepotrebujú plienky ako aj pre občanov na sklonku života, ktorí ešte plienky nepotrebujú.

A celkom na záver: Na jeden z mojich príspevkov v lete minulého roka, že v Snine zrekonštruovali zámok, námestie a rekreačnú oblasť Rybníky, mi primátor písomne odpovedal: Obyvatelia Sniny mali šťastie... Ja by som ho doplnil: „Občania Sniny mali šťastie, že zodpovední funkcionári vrátane poslancov, ktorí riadili a riadia Hlohovec, sa nenarodili v Snine“. (Tento výrok sa nevzťahuje na tých, ktorí  sa na tejto podobe nášho mesta nepodieľali. pozn. Autora.)

Michal Šuliman

Galéria k článku

Podobné témy
Hlohovčania sa obávajú vody z azbestových potrubí
Hlohovčania sa obávajú vody z azbestových potrubí
V meste je takmer 6,5 kilometra potrubí vyrobených z azbestu. Môže voda, ktorá nimi preteká, škodiť?

Vodovody v meste dožívajú. Straty dosahujú státisíce eur!
Vodovody v meste dožívajú. Straty dosahujú státisíce eur!
Ročne zaznamenáva Hlohovec obrovské úniky pitnej vody. Časť potrubí je ešte z azbestu. Pozrite si zoznam ulíc, kde je situácia kritická.

Vodovodné potrubie je časovanou bombou Hlohovca
Vodovodné potrubie je časovanou bombou Hlohovca
Stav mestskej vodovodnej siete je alarmujúci. Skoro tretina vody vyjde nazmar.