Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. november 2014

Milan Domaracký - kandidát na primátora

Životopis a odpovede na otázky.

Milan Domaracký - kandidát na primátora

Milan Domaracký, Ing., 61 r., manažér, Hlohovec, Koperníkova 2466/76, nezávislý kandidát

VZDELANIE:    
- VŠP Nitra, odbor fytotechnika - ukončená v roku 1976
- postgraduálne štúdium SVŠT Bratislava – „Aktuálne trendy priestorového plánovania v kontexte celoeurópskej integrácie“ - ukončené v roku 2005

PRIEBEH ZAMESTNANÍ:    
1976 – 1983 JRD Bojničky – agronóm
1983 – 1990 JRD Merašice – agronóm
1990 – 1995 JRD Merašice – predseda JRD
1995 – 1996 Štátny majetok Hlohovec – riaditeľ
1996 – 1998 Rena s.r.o., Břeclav-obchodný zástupca
1998 – 2002 Okresný  úrad  Hlohovec – vedúci Odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
2003 – 2011 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. – konateľ
2011 – trvá Správa a údržba ciest TTSK-vedúci okresného strediska Hlohovec

ZNALOSŤ JAZYKOV:
- Ruský jazyk – pasívne
- Nemecký jazyk – pasívne

INÉ SCHOPNOSTI:
- práca na PC
- vodičský preukaz skupiny „C“
- zbrojný preukaz
- znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)
- odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

ĎALŠIE AKTIVITY:
1998 – 2010 poslanec MsZ a člen MsR v Hlohovci
2010 – poslanec MsZ v Hlohovci
2001 – 2005 poslanec VÚC TTSK
2005 – 2009 poslanec VÚC TTSK
2009 – 2013 poslanec VÚC TTSK
2013 – poslanec VÚC TTSK

ZÁĽUBY:    - futbal, lyžovanie, záhradka, hubárčenie

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Hlohovec?

Už som sa zmieňoval v jednom periodiku o tom, že o mojej kandidatúre ma presvedčili občania tohto mesta, ktorí do mňa vložili svoju dôveru a ja ich nemienim sklamať. Svoj súhlas s mojou kandidatúrou vyjadrili svojim podpisom.


2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v Hlohovci od posledných komunálnych volieb?

Situácia je neprehľadná a chaotická. Podľa mňa to spôsobila rozhádaná politická scéna koaličných partnerov, ktorá sa odrazila na celkovom vývoji. Primátor mesta si nedal na začiatku volebného obdobia schváliť svoj volebný program mestským zastupiteľstvom a pri presadzovaní záujmov sa skákalo z extrému do extrému. Svoju úlohu zohrali i často krát nedostatočne a nedôsledne pripravované materiály, ktoré boli predkladané na rokovania mestského zastupiteľstva. Výsledkom čoho bol chaos, nekoncepčnosť a neodbornosť v menežovaní mestského zastupiteľstva a tým i celého mesta.


3. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy Hlohovca ktoré je nutné urgentne riešiť?

Odpoviem protiotázkou: "čo znamená slovo urgentne?" Nie je náhodou už neskoro? Som toho názoru, že v prvom rade je viac ako potrebné, resp. naliehavé zjednotiť novozvolený poslanecký zbor a "bojovať" za farby mesta a nie za záujmy jednotlivcov. V druhom rade je potrebné upriamiť pozornosť na situáciu v doprave a parkovaní na území mesta. Tu by som rešpektoval vypracovaný generel dopravy a oprel sa o odborný a kvalitný posudok odborníkov na dopravu. No a v neposlednom rade bude potrebné dôsledne rešpektovať a presadzovať program "Otvorená samospráva", aby si občan nemusel pýtať informácie prostredníctvom infozákona. Som toho názoru, že posilňovanie verejnej kontrolovateľnosti verejných inštitúcií a zvyšovanie kvality zverejňovaných informácií patrí medzi najúčinnejšie protikorupčné opatrenia.


4. Aké sú podľa Vás možnosti riešenia zlej dopravnej situácie v Hlohovci a aké kroky v tejto oblasti by ste urobili ako prvé, ak by ste vo voľbách uspeli?

Prvé kroky by mali viesť k preskúmaniu minulých chýb, identifikovaniu nahromadených problémov a k riešeniu tých najpálčivejších. Na začiatku by mala byť analýza dopravnej politiky v predchádzajúcom volebnom období a jej skutočných vplyvov na ekonomiku, sociálnu sféru a životné prostredie. Po vyčistení stola by malo nové vedenie mesta naštartovať transparentný proces prípravy novej, modernej dopravnej koncepcie. Pochopiteľne v súčinnosti s odborníkmi a tými, ktorí tento problém už riešili, čiastočne vyriešili alebo začínajú riešiť. Osobne zastávam názor, že mestu by pomohla i zmena usporiadania cestnej siete. Toto všetko však nie je možné riešiť bez úzkej spolupráce s VÚC a vládou SR. Hlavne tá posledne menovaná by mala vytvárať podmienky na zlepšenie dopravnej obslužnosti a predovšetkým vytvárať legislatívne, ekonomické a organizačné predpoklady pre prevod kompetencií na regionálne a miestne samosprávy v tejto oblasti.


5. Aké sú podľa Vás dôvody odchodu obyvateľov z mesta a ako by ste ich chceli udržať? Akými konkrétnymi krokmi by ste chceli skvalitniť život v Hlohovci?

Dôvodov bude určite viacero, ale za ten hlavný považujem odchod mladých ľudí na priľahlé dediny okresu, kde je oveľa lacnejšie bývanie ako v samotnom meste. Či už sa jedná o bývanie v štartovacích bytoch pre mladé rodiny alebo vo výstavbe rodinných domov.
Pri posudzovaní kvality berieme do úvahy kvalitu života vo svojej krajine, meste či obci, ale aj svoj zdravotný stav, finančnú situáciu alebo možnosti využitia voľného času. V nemalej miere nás robí spokojnými aj práca. Kvalita života v našich mestách a Hlohovec nevynímajúc je slabá. Pri posudzovaní, či je mesto atraktívne u ľudí najviac zaváži prostredie, bezpečnosť, prístup k zdravotnej starostlivosti a pracovné príležitosti. Tieto okruhy sú zahrnuté v mojom volebnom programe a som presvedčený, že mnohé riešenia skvalitnia životy občanov nášho mesta.


6. Akými konkrétnymi spôsobmi by ste chceli podporiť možnosti bývania v meste?

Jednoznačne za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania. Domnievam sa, že v tejto oblasti mesto do značnej miery pokrivkáva. Možností je viacero, od budovania štartovacích bytov pre mladé rodiny až po účinnú pomoc zo strany mesta pri výstavbe rodinných domov.


7. Aká je Vaša predstava podpory športu?

Odpoviem jednou vetou. Maximálna! Kto ma pozná vie veľmi dobre, že som veľkým fanúšikom a vyznávačom športu a sám nielen aktívne športujem, ale i vo veľkej miere podporujem rôzne športové aktivity či už na území mesta alebo okresu.


8. Aká je Vaša predstava zefektívnenia práce a výsledkov mestských spoločností? V ktorých mestských firmách je podľa Vás najväčší priestor na zlepšenie? Aké konkrétne kroky by ste urobili ako prvé?

Veľmi dôverne poznám všetky mestské organizácie. Priestor na zlepšenie je vo všetkých mestských spoločnostiach. Zefektívnenie ich práce vidím predovšetkým v aktívnom dozore, vyvodzovaní zodpovednosti, poskytovaní poradenstva a v neposlednom rade v dôslednom výkone kontrolnej činnosti. Najväčší priestor na zlepšenie vidím vo Vodárenských a technických službách, Mestskom kultúrnom centre a Hlohovskej televízii.


9. Akým spôsobom by ste chceli zlepšiť komunikáciu obyvateľov s vedením mesta? Zavediete elektronizáciu verejnej správy a sprístupníte mestskú televíziu občanom? Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne jedenkrát mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na Mestskom úrade?

Projekt Otvorená samospráva by mal byť jedným zo základných projektových dokumentov pre každého funkcionára v samospráve. Som osobne presvedčený, že pre účinnú verejnú kontrolu je potrebné zverejňovať všetky relevantné informácie o hospodárení mesta a mestských organizácií formou prístupnou a predovšetkým zrozumiteľnou pre všetkých občanov nášho mesta. Samospráva slúži občanom, pretože spravuje a používa peniaze občanov a preto musí vládnuť otvorene a s ich aktívnou účasťou. Budem rád, ak obecné komunikačné nástroje  (mestský rozhlas, mestská televízia, mestské periodiká a pod.) sa budú využívať tak, aby do nich mali zabezpečený rovnomerný prístup všetci aktéri mestského života. Osobne sa chcem zasadiť o zapojenie sa do projektu City Monitor a mať tak absolútnu kontrolu nad prijatými podnetmi od občanov. Vidím v tom moderný komunikačný kanál s našimi občanmi.


10. Boli by ste ochotný pred každým schvaľovaním svojho platu robiť odpočet a prijmete zodpovednosť za chyby a nenaplnené sľuby napríklad aj znížením platu na zákonné minimum?

Samozrejme. Nemám s tým žiaden problém! Sebakritika je to, čo robí politika a verejného činiteľa veľkým!


11. Ako vidíte mesto Hlohovec po štyroch rokoch pod vaším vedením?

Hypotetická otázka. Nie som veštec, ale som presvedčený, že určite v lepšom stave ako je dnes!

Podobné témy
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Miroslav Kollár suverénne prevalcoval konkurenciu. Terajší primátor pohorel na celej čiare.

Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb do samosprávnych orgánov

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.