Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. november 2014

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta

Všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta

Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí

15. november 2014 od 7.00 do 20.00 hodiny

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Hlohovec a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta Hlohovec a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Volebné okrsky a volebné miestnosti

1. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 1:
Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Fraštacká, Hlohová, Kamenná, M. R. Štefánika, Tolstého
a pre voličov, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Mesto Hlohovec
(t.j. občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)
Predseda OkVK: Miloslav Drgoň: 0907 / 243 041

2. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 2:
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Bezručova, Františkánske námestie, Komenského, Nábrežie A. Hlinku (č. 1 – 23 nepárne), Nám. sv. Michala, R. Dilonga, Zábranie
Predseda OkVK: Laura Danielová: 0908 / 833 493

3. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 3:
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Fándlyho, Hurbanova, Jesenského, Palackého, Pribinova, Puškinova, Radlinského, Rozmarínova, Starý rínok, Štúrova, Železničná
Predseda OkVK: Radúz Salej: 0911 / 952 958

4. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 4:
Spojená škola, Palárikova 1A, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Bernolákova, Drevená, Družstevná, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Mladý háj, Palárikova, Pri cintoríne, Rázusova, Šafárikova, Teplá izba, Továrenska, Zajačky
Predseda OkVK: Marta Beňová: 0903 / 205 184

5. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 5:
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Kukučínova, Nitrianska, Tehelná
Predseda OkVK: Milan Pástvy: 0905 / 713 447

6. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 6:
Denné centrum Ruža, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Koperníkova (okrem č. 1, 2, 3), Lipiny, Pri hvezdárni, Slov. nár. povstania, Tokajka, Vinohradská (č. 1, 2, 3, 4, 10)
Predseda OkVK: Mária Matovičová: 0919 / 321 169

7. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 7:
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Balatón, Balatónska, Bottova, Koperníkova (č. 1, 2, 3), Kpt. Nálepku, Nerudova, Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova, Šomodská, Tajovského, Vinohradská (č. 6, 8, 11, 13), Vodárenská, Zámok
Predseda OkVK: Kristína Balabanová: 0908 / 036 488

8. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 8:
Denné centrum Ruža, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Za poštou, Závalie (č. 1, 2, 3, 5, 7, 9)
Predseda OkVK: Juraj Potanko: 0949 / 382 512

9. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 9:
AXA klub, Nám. sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Michalská, Podzámska (č. 2 – 21, 37, 41)
Predseda OkVK: Michal Bartoš: 0949 / 268 905

10. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 10:
Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Podzámska (č. 23 – 35), Závalie (č. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19A, 19B)
Predseda OkVK: Martin Bezák: 0902 / 423 085

11. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 11:
Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Hollého, M. Bela (č. 10, 12, 14), Pod Beranom
Predseda OkVK: Ladislav Bezák: 0904 / 142 913

12. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 12:
Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
M. Bela (č. 1, 2, 4, 6, 8), Manckovičova
Predseda OkVK: Marek Tomek: 0907 / 094 270

13. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 13:
Kúpalisko Hlohovec, Zámok 14, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Gaštanová, Nábrežie A. Hlinku (č. 2 – 12 párne, č. 27 – 39 nepárne), Pod Šomod, Sihotská
Predseda OkVK: Alojz Škoda: 0915 / 918 067

14. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 14:
Základná škola, Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
9. mája, Arpáda Felcána, Cisárka, Čsl. armády, Hviezdoslavova, Ľ. Zúbka, M. Benku, Petra Jilemnického, Vansovej
Predseda OkVK: Eduard Barek: 0905 / 852 327

15. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 15:
Stredná odborná škola technická, Františka Lipku 5, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Fraňa Kráľa, Františka Lipku, Gáborská, Gorkého, Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Mierová, Ružová, Stará hora, Veterná
Predseda OkVK: Mária Šajtlavová: 0907 / 052 933

16. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 16:
Základná škola, Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Čulenova, Dukelská, Hošták, Kruhová, Pánska niva, Poniklecová, Rovná, Slnečná, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vážska
Predseda OkVK: Tomáš Kludil: 0902 / 320 033

17. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 17:
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 23, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
D. Jurkoviča, Mlynská, Okrúhla, Pltnícka, Priemyselná, Školská, Šulekova, Za Váhom, Záhradnícka
Predseda OkVK: Lýdia Bittnerová: 0915 / 675 325

18. miesto konania volieb vo volebnom okrsku č. 18:
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 23, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo
pre voličov s trvalým pobytom v meste Hlohovec na uliciach:
Hájska, Holubyho, Janka Kráľa, L. Novomeského, Ľ. Podjavorinskej, Osloboditeľov, Rybárska, Seredská, Terezov
Predseda OkVK: Martin Bittner: 0907 / 129 112

Nepretržitá služba organizačného štábu Mesta Hlohovec pre voľby do orgánov samosprávy obcí v deň konania volieb

Mgr. Ivan Taliga, vedúci právneho oddelenia MsÚ Hlohovec Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
kancelária vedúceho právneho odd. MsÚ (I. posch., č. dv. 8)
Kontakty: tel.: 033/7368 203
e-mail: [email protected]

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov na post primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Podobné témy
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Miroslav Kollár suverénne prevalcoval konkurenciu. Terajší primátor pohorel na celej čiare.

Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb do samosprávnych orgánov

Milan Domaracký - kandidát na primátora
Milan Domaracký - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.