Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

12. marec 2015

Jarné upratovanie v Hlohovci

Mesto už tradične v marci a v apríli zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, vinohradov a parkov.

Jarné upratovanie v Hlohovci

Mesto Hlohovec sa pripravuje na jarné upratovanie. Do konca mesiaca marec čistiace služby a údržbu miestnych komunikácií pre VaTS, a teda pre mesto, zabezpečuje firma TKO Ekopres II. Už čoskoro budú v uliciach čistiace mechanizmy, ktoré pozametajú ulice.

Mesto už tradične v marci a v apríli zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, vinohradov a parkov. Na apríl je naplánovaný zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) a tiež zber objemných a drobných stavebných odpadov. Na tento účel budú v jednotlivých lokalitách pristavené veľkokapacitné kontajnery. Do upratovania budú taktiež zapojení aktivační pracovníci.

Mesto Hlohovec tento rok  podporí aj dobrovoľníkov, ktorí sa už niekoľko rokov starajú o čistotu mesta. Mestský poslanec Juraj Šiška tento rok už po štvrtýkrát organizuje akciu „smeťozber“ - jarné upratovanie Hlohovca, ktoré sa uskutoční 28. 3. 2015 od 9.30.

Zraz je naplánovaný pri futbalovom štadióne Slovan. Pripravuje ju spolu s aktívnymi kamarátmi a známymi, ktorí si hovoria DOZOR HC, t.j. Dobrovoľný Občasný Zber Odpadkov Rukami a s občianskym združením Fraštačania. Spoločne vyzývajú občanov Hlohovca venovať jeden deň prírode a vyčistiť lokality: „Hrádza“, Park Dilongova, Zámocká záhrada a ďalšie, podľa záujmu ľudí. Upratovanie hrádze zo strany m. č. Šulekovo bude deň predtým, v piatok 27. 3. 2015 popoludní, od 16.00.

Aj v piatok akciu zastrešuje J. Šiška a futbalový klub v Šulekove. Mesto Hlohovec zabezpečí odvoz zozbieraného odpadu a jeho uloženie na skládku. Viac informácií k akcii „smeťozber“ nájdete na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/#!/events/381455212038182/?fref=ts

ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV ZO ZÁHRAD A PARKOV

TERMÍNY:
23. 03. 2015 - celé územie mesta Hlohovec
                         (okrem časti Peter, Nová štvrť, Pánska niva a miestna časť Šulekovo)
24. 03. 2015 - časť Peter, Nová štvrť a Pánska niva
25. 03. 2015 - miestna časť Šulekovo

13. 04. 2015 - celé územie mesta Hlohovec
                         (okrem časti Peter, Nová štvrť, Pánska niva a miestna časť Šulekovo)
14. 04. 2015 - časť Peter, Nová štvrť a Pánska niva
15. 04. 2015 - miestna časť Šulekovo
 
Občania sú povinní orezy a konáre maximálnej dĺžky 1,5 m zviazať špagátom (nie drôtom) a uložiť pred svoj rodinný dom najskôr deň pred plánovaným dňom odvozu.

ZBER VYTRIEDENÝCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
(odpad kategórie N - nebezpečný)

TERMÍNY ZBERNÝCH MIEST:

RODINNÉ DOMY:
16. týždeň - 13. 04. 2015 do 17. 04. 2015 – Hlohovec - zber odpadov pre občanov bývajúci
v rodinných domoch

17. týždeň - 21. 04. 2015 – Hlohovec - zber odpadov pre občanov bývajúci v rodinných domoch, kde sa zber vykonáva 1x za 2 týždne (nepárny: ul. Drevená, Družstevná, Hviezdoslavova, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Ľ. Zúbku, Palárikova, Rázusova, Tehelná, Továrenská, Vansovej, Hoštáky, Cisárka).

17. týždeň - 22. 04. 2015 - samostatný zber vytriedených odpadov v mestskej časti Šulekovo, vrátane Terezova

Občania, bývajúci v rodinných domoch mesta Hlohovec, môžu vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) vyložiť k smetnej nádobe na komunálny odpad súčasne s termínom vývozu podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2015.

Upozorňujeme občanov z rodinných domov, aby pri vykladaní nebezpečného odpadu ho zabezpečili tak, aby nedochádzalo k úniku uvedených látok (uložiť do igelitových vreciek, vriec, kartónových alebo plastových obalov).

Vykladanie vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) mimo stanoveného termínu je zakázané a je možné ho odovzdať len v zberných dvoroch na Priemyselnej ul. v Hlohovci, m. č. Šulekovo a ul. Šoltésovej 22,v Hlohovci.

BYTOVÉ DOMY, resp. SÍDLISKÁ:
Zberové vozidlo na vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) bude pristavené v nasledovných lokalitách a dňoch:

13. 04. 2015 - pondelok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. - sídlisko Nitrianska pri kotolni
14. 04. 2015 - utorok od 15, 00 hod do 18, 00 hod.  -ul. Fraštacká parkovisko pri AMOSE-náhradné diely - autosúčiastky
15. 04. 2015 -  streda od 15, 00 hod do 18, 00 hod. - v priestore vnútrobloku  na parkovisku ul. Manckovičova     
16. 04. 2015 -   štvrtok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. -  križovatka Koperníkova, Vinohradská parkovisko
17. 04. 2015 -  piatok  od 15, 00 hod do 18, 00 hod. -  Sihoť pri vstupe na sídlisko, parkovisko vpravo

Občania z bytových domov resp. sídlisk sa pri odovzdávaní nebezpečného odpadu preukážu dokladom totožnosti.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV:
pneumatiky nepatria do kategórie vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N nebezpečný) preto je potrebné tieto osobne odovzdať do zberných dvorov.

ZBER OBJEMNÝCH A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV

V súvislosti s otvorením druhého zberného dvora na Šoltésovej ul. č. 22 v Hlohovci, dochádza k zmene organizácie zberu „OBJEMNÝCH A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV“ nasledovne:

TERMÍNY A MIESTA PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV:

21. 04. 2015  -  24. 04. 2015

Mesto Hlohovec
•    sídlisko Nitrianska - pri kotolni, 1 ks
•    Spodná časť spájajúca ulice Jarmočnú, Tehelnú, Rázusovu, 1 ks
•    Rad majora Pavloviča –oproti č. 2, 1 ks
•    Podzámska 17, 1 ks
•    Michalská 5, 1 ks
•    Za poštou 10, 1 ks
•    Rázusova ( park), 2 ks
•    Fándlyho, 1 ks
•    Zábranie (parčík s križovatkou  Vajanského ul.), 1 ks
•    Komenského – záhradné centrum, 1 ks
•    Fraštacká  pri č. 27, 1 ks
•    Sídlisko Dolná Sihoť(vstup na sídlisko oproti tel. búdky v zelenom páse), 1 ks
•    R. Dilonga 14 (na sídlisku), 1 ks
•    Palackého, 1 ks

miestna časť Šulekovo:
•    Mlynská - pri poštovom novinovom stánku,  (Terezov), 1 ks
      Sereďská (Humná oproti cintorínu)                    

Naplnené kontajnery budú odvážané v uvedených dňoch priebežne.

V nasledujúcich lokalitách sa uskutoční zber OBJEMNÝCH A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV v jesenných mesiacoch tohto roku, o čom bude verejnosť v predstihu informovaná.

•    Závalie medzi č.9 – 11
•    Hollého 14 - 16 (na sídlisku Čínsky múr)
•    M. Bela vo  vnútrobloku s Manckovičovou
•    Vinohradská v križovatke s Tajovského
•    Vodárenská 1
•    Inovecká v križovatke s ul. Čsl. Armády
•    Čsl. armády - pri križovatke s ul. 9 mája pri križovatke s Kamenohorskou ul.
•    Jilemnického (pri obchode)
•    Gagarinova - (križovatka Kamenohorská, Inovecká)
•    Mierová (Lubonas, Mier)
•    Svätopeterská (priestranstvo pred prevádzkou zmrzliny)
•    Hviezdoslavova priestor pri železnici
•    Pánska Niva
•    Rovná v križovatke s  Dukelskou ul.
        
Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané umiestňovať vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N - nebezpečný odpad), ktorého zvoz je zabezpečovaný osobitne. Veľkorozmerný a veľkoobjemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné  do kontajnerov naložiť v rozobratom resp. demontovanom stave.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Foto: Miroslav Chmelka

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.
Error: Status=409 Text=