Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

18. máj 2015

Mesto obstaráva cintorínske služby, údržbu zelene a komunikácií

Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na prevádzku cintorínov v Hlohovci a v mestskej časti Šulekovo.

Mesto obstaráva cintorínske služby, údržbu zelene a komunikácií

Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na prevádzku cintorínov v Hlohovci a v mestskej časti Šulekovo. Predmetom zákazky sú cintorínske služby, údržba cintorínov, správa budov a zariadení, čistenie (upratovanie) budov a ostatné súvisiace služby.

Predpokladaná hodnota zákazky na štyri roky je 172.000,00 EUR bez DPH. Rámcová dohoda s víťazom verejného obstarávania sa uzatvorí na dobu určitú a to na 4 roky od nadobudnutia jej účinnosti. Predmet zákazky je financovaný z finančných prostriedkov rozpočtu mesta Hlohovec.

Všetky podrobnosti zákazky sú zverejnené v profile obstarávateľa, ktorým je Mesto Hlohovec, na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/4729/150544/1.

Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 3. júna 2015 do 09:00 hod. Ponuku je potrebné doručiť poštou na korešpondenčnú adresu Mestského úradu v Hlohovci, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec alebo osobne do podateľne MsÚ na 1.poschodí.

Mesto Hlohovec zároveň pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene a so zabezpečením opráv, čistenia, letnej a zimnej údržby mestských komunikácií, údržby dopravného značenia a odvozu odpadu zo smetných nádob na území mesta Hlohovec. Predpokladaná hodnota predmetu tejto zákazky je 4,4 milióna EUR, pričom trvanie zákazky je na obdobie štyroch rokov. Predbežné oznámenie o pripravovanom verejnom obstarávaní bolo zverejnené o. i. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/296325

V súčasnosti sa finalizujú súťažné podklady.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.