Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. apríl 2016

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo na štvrtkovom zasadnutí novú nájomnú zmluvu s Občianskym združením Zámok Hlohovec. Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Poslanci MsZ včera (28. 4.) uznesením schválili odňatie budovy národnej kultúrnej pamiatky zo správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec,  zámok s účinnosťou k 1. mája 2016 prechádza do správy mesta Hlohovec. Zároveň zaviazali MsKC k dátumu účinnosti odňatia budovy zámku uzatvoriť s o. z. Zámok Hlohovec dohodu o ukončení doteraz platnej Nájomnej zmluvy zo dňa 23. 10. 2014 v celom rozsahu. Došlo tiež k zrušeniu súčasnej  Zmluvy o spolupráci zo dňa 3. 3. 2014, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Hlohovec a občianskym združením. Oba zmluvné vzťahy nahradila nová nájomná zmluva medzi mestom Hlohovec a OZ Zámok Hlohovec. Jej obsahom je najmä účel a spôsob užívania predmetu nájmu, definovanie práv a povinností zmluvných strán a určenie rozsahu spolupráce, ktorá je doposiaľ podchytená. Nová nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.

Mesto ako vlastník a správca zámku má záujem svoj majetok zhodnocovať a zároveň zachovať kontinuitu aktivít o. z. Zámok Hlohovec, ktoré do hlohovského zámku prinavrátilo život. Účelom novej nájomnej zmluvy je revitalizácia, údržba, opravy, reštaurovanie a rekonštrukcia zámku s cieľom jeho postupnej obnovy a rozvoja ako národnej kultúrnej a historickej pamiatky, ako aj pokračovanie v organizovaní kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, dobrovoľníckej činnosti, vzdelávacích, prezentačných a benefičných aktivít a umožniť prevádzkovanie sprievodcovsko-informačných služieb. V budúcnosti je plánované zriadenie historickej a dočasnej expozície múzea v týchto priestoroch.

Včera schválený prenájom zámku Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec však neznamená koniec záchranných a rekonštrukčných prác zo strany mesta. Mesto Hlohovec v súčasnosti rekonštruuje celú strechu zámku v hodnote cca 400 000 €. Plánujeme tiež doriešiť odvodnenie múru a statiku bastionu tak, aby bol celý objekt zo stavebno-technického hľadiska stabilizovaný. Následne mesto Hlohovec pripraví vlastný plán revitalizácie celého areálu. Vznikne tak časový priestor na hľadanie možností externého financovania obnovy zámku a priľahlého areálu, či na rokovania s prípadnými ďalšími investormi.  V súčasnosti mesto Hlohovec rieši v spolupráci s Vlastivedným múzeom aj možnosť získania dotácie na rekonštrukciu objektu jazdiarne, ktorú múzeum využíva ako depozitár.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Cenu odpadového hospodárstva získalo Občianske združenie Zámok Hlohovec.

Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Členovia OZ chceli v apríli odprezentovať výsledky svojej práce. Mesto ich podujatie na zámku stoplo.

Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Občianske združenie Zámok Hlohovec pripravilo pre deti jarný tábor plný zaujímavých aktivít.

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Po nezhodách s mestom aktivisti na zámku končia. Idú zachraňovať kaštieľ v Chtelnici.

Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Tretí ročník obľúbeného podujatia mesto nepovolilo. O aktuálnej situácii sa rozhodli informovať aktivisti z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.