Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. január 2017

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo

Po nezhodách s mestom aktivisti na zámku končia. Idú zachraňovať kaštieľ v Chtelnici.

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo

Vyjadrenie na úvod.

Vážení priaznivci, priatelia, sympatizanti a podporovatelia,
Posledné dni sa v hlohovských médiách – Fraštacké noviny, Hlohovská televízia – objavili informácie zaznievajúce z úst pána primátora, v ktorých sa vyjadruje k činnosti občianskeho združenia Zámok Hlohovec a k spolupráci s ním. Na úvod treba povedať, že informácie, ktoré boli publikované, nie sú ani zďaleka úplné a v istom svetle sa javia ako zavádzajúce. Preto je našou povinnosťou zaujať k ním stanovisko a postupne sa k jednotlivým problémom vyjadriť. Ešte zdôrazníme, že sme nechceli rozpútať mediálny pingpong a radšej sme venovali energiu na to, aby sme si pripravovali plán činnosti na rok 2017. Aj v predvianočnej reportáži odvysielanej v spravodajstve RTVS sme zaujali postoj pozitívnej propagácie našej práce a nevyjadrili sme sa ani slovom k problémom, ktoré nastali v spolupráci s mestom. Na publikované slová primátora v regionálnych médiách však musíme chtiac-nechtiac reagovať. Vyjadríme sa k ním iba raz, pretože nechceme strácať čas neustálym vypisovaním a radšej sa budeme venovať našej práci, ktorá nás najviac napĺňa – obnova a propagácia kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Vážení priatelia,
chceme sa Vám touto cestou predovšetkým poďakovať za Vaše priateľstvo a pomoc, ktoré ste nám v bohatej miere poskytli aj v roku 2016. ĎAKUJEME.

Naším hlavným cieľom je obnova kultúrnych pamiatok a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Obnova Hlohoveckého zámku a príprava podujatí, ktoré sme pre Vás v jeho priestoroch pripravovali, bolo naše jediné poslanie. Chceli sme z neho vytvoriť krásne miesto pre všetkých Hlohovčanov a návštevníkov Hlohovca.

Nie sme politici ani mediálni odborníci a nemienime plytvať vlastnou energiou na hlúpe spory. Sme kolektív tvorivých ľudí, ktorých snahou je niečo budovať, tvoriť a nie utápať sa v ustavičných „žabo-myších“ sporoch, ktoré sú pre všetkých vyčerpávajúce, zbytočné a predovšetkým nás odpútavajú od činnosti. Na viacerých stretnutiach s primátorom sme sa snažili nájsť spôsob, ako pokračovať v obnove zámku spoločne, no mesto nás ako partnera k tejto spolupráci odmietlo. Po tom, čo nám nebolo zo strany vedenia mesta umožnené pokračovať v obnove zámku z projektov Obnovme si svoj dom a INTERREG, na ktoré sme mali pripravené žiadosti a potenciálne by sme pritiahli na zámok vyše 550.000,- Eur, rozhodli sme sa využiť náš potenciál naplno tam, kde nás uvítali s otvorenou náručou.

   

S obcou Chtelnica máme od 16.12.2016 podpísanú zmluvu o spolupráci na obnove a oživení Chtelnického kaštieľa, ktorý rovnako ako Hlohovecký zámok  patril rodu Erdődy a práve prostredníctvom neho je osud oboch sídiel pevne spätý a previazaný. Pán starosta Peter Radošinský a obecné zastupiteľstvo nás plne podporujú. Ďakujeme im predovšetkým za ich pozitívny prístup vo všetkých oblastiach spolupráce. Spoločne pracujeme na riešení problémov (ako sa dá) a nie na ich vytváraní  (prečo sa nedá). Už na začiatku našej spolupráce sme začali pracovať na štúdii obnovy kaštieľa, čo je prvý zásadný krok a základný kameň všetkých ďalších činností, ktorý nám umožní pracovať oveľa efektívnejšie. Začali sme spoločne s obcou Chtelnica  pripravovať viacero rozvojových projektov zameraných na rekonštrukciu kaštieľa a na prípravu kultúrnych podujatí. Pripravujeme dve nové divadelné vystúpenia. Aj grant Obnovme si svoj dom 2017 sme podali na kaštieľ v Chtelnici, keďže zo strany mesta Hlohovec nám podať tento grant nebol umožnený a nechceli sme prepásť šancu, čerpať z grantu financie.

   

Podujatia, na ktoré ste boli zvyknutí v Hlohovci (Vianoce na zámku, koncerty, divadlo, tvorivé dielne, ...) budeme v plnej miere realizovať v Chtelnici a v takom rozsahu, ako nám budú umožňovať možnosti napr. zámockej záhrady ich budeme prezentovať v Hlohovci. Či už v Chtelnici alebo u nás doma ste na tieto podujatia srdečne vítaní. O termínoch ich konania Vás budeme v krátkej dobe informovať. Aj naďalej sa snažíme v spolupráci s Hlohoveckým cechom vinárov o zrealizovanie niektorých podujatí priamo v Hlohovci.

   

V minulom roku sme zrealizovali projekt Ekoučebňa, ktorého realizáciu podporil Recyklačný fond. Jeho hlavným výstupom sú učebné pomôcky (kniha s prvkami rozšírenej reality, pracovné zošity, metodiky pre učiteľov, náučné video a stolová hra) pre deti v materských školách a na 1. stupni základných škôl zamerané na triedenie odpadov a ich recykláciu. Boli spracované tak, aby u detí budovali návyky na triedenie odpadov a naučili minimalizovať ich tvorbu (prevencia vzniku odpadov). Všetky tieto produkty vzdelávacieho ekologického projektu budú dodané každej zo spolupracujúcich škôl. Ďalším výstupom projektu je plne vybavená ekoučebňa pre 26 detí, ktorá sa v súčasnosti nachádza v ZŠ Kľačany. Pôvodne sme chceli túto učebňu umiestniť na Hlohoveckom zámku v miestnosti, ktorú sme na tento účel začali pripravovať. Naším zámerom bolo vytvoriť pre návštevníkov zámku novú atrakciu, ktorá by prilákala zaujímavý produkt a umožnila deťom učiť sa v novom a neobvyklom prostredí, kde by okrem environmentálnych znalostí získali prostredníctvom kontaktu s kultúrnou pamiatkou vzťah k histórii a tradíciám regiónu. Žiaľ, rozhodnutie mesta s odvolaním sa na prebiehajúce rekonštrukčné práce nám nedovolilo tento zámer zrealizovať a v súlade s predpokladanými rizikami projektu sme učebňu presunuli do školy v Kľačanoch. Je to jedna zo zazmluvnených škôl, ktorá pripravila pre tento účel triedu. Keďže hlohovské školy disponujú plnohodnotne vybavenými učebňami, kde sa dá realizovať ekologická výučba z výstupov projektu, rozhodli sme sa pomôcť práve kľačianskej škole, ktorá takéto vybavenie nemá (čiže sme ju zabezpečili stolmi, stoličkami a elektronickou tabuľou) a ak sa zámok sprístupní, bude tento mobiliár prenesený do pôvodne pripraveného priestoru. Dlhodobým cieľom projektu je vytvoriť takéto učebne vo všetkých školách na Slovensku. Upozorňujeme, že najdôležitejším výstupom projektu je jeho náplň (knihy, zošity, hry, video), ktoré obdrží každá zazmluvnená škola v plnom rozsahu. To znamená, že deti nebudú o nič ukrátené.

V roku 2017 sa nám podarilo zrekonštruovať ďalších 5 renesančných miestností na prvom podlaží, čiastočne aj pivničné priestory na zámku a tou najťažšou a najšpinavšou prácou bolo vypratanie podkrovia od holubieho trusu a odpadu, ktorý sa nachádzal v podkroví strechy a bolo potrebné sa ho zbaviť, aby mohla začať zo strany mesta jej komplexná rekonštrukcia a obnova. Firma zodpovedná za realizáciu prác v časoch intenzívnych dažďov nezakrývala rozobratú strechu a iba vďaka O. Z. a jeho zamestnancov nevznikli väčšie škody, pretože z vlastných nákladov, resp. z darov od sponzorov kupovali plachty na zakrývanie strechy a snažili sa zachrániť, čo sa dalo. Aj tak v dôsledku nedbanlivej práce firmy zatieklo a popadalo niekoľko stropových výzdob, ktoré už nikto nezachráni.

Čo sa týka ekonomického zhodnotenia roku 2016, môžeme konštatovať, že počas pôsobenia O. Z. sa nám každoročne darilo na obnovu zámku získať väčší obnos financií. Zatiaľ čo v roku 2014 to bolo vyše 8.800,- Eur, v roku 2015 už 57.800,- Eur, a v roku 2016 krásnych 274.417,- Eur. Spolu je to 341.017,- Eur, v čom nie je zahrnutá nezištná a obetavá práca dobrovoľníkov počas brigád (spolu takmer 3000 brigádnických hodín) a tiež sme sem nezapočítali ani pomoc našich partnerov, podporovateľov a sympatizantov v podobe poskytnutia materiálov či zabezpečenia služieb. Škoda, že táto pekne narastajúca postupnosť investícií do zámku sa zo zdrojov získaných naším O. Z. musí zastaviť, resp. presunúť v ďalších rokoch do Chtelnice.

   

Uplynulý rok sme si uvedomili, že naša činnosť nadobudla zaujímavý rozmer a súvislosti, ktoré v konečnom dôsledku harmonizujú logiku nášho pôsobenia v meste i regióne. Od orientácie na históriu a dejiny nášho zámku, keď sme sa ho snažili obnovovať, povzniesť a propagovať až po orientáciu na budúcnosť v projekte ekoučebne a ekologického vzdelávacieho projektu, kde sa venujeme najmä mládeži. História a budúcnosť sú tu pevne zviazané a ich nositeľom budú naše deti. Najmä pre nich všetko robíme.

Sme nesmierne radi, že sa mesto Hlohovec po predchádzajúcich dlhých rokoch rozhodlo pristúpiť k podstatnej rekonštrukcii objektu zámku, no mrzí nás, že pri týchto činnostiach odmietlo našu spoluprácu, pomoc a skúsenosti. V spoločnej súčinnosti, prerozdelením síl a vzájomnou pomocou sme mohli do obnovy priniesť oveľa viac financií. Škoda. Napriek tomu im prajeme, aby sa práca darila a šla im od ruky.

S veľkou vďakou

členovia a sympatizanti OZ Zámok Hlohovec

Podobné témy
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Cenu odpadového hospodárstva získalo Občianske združenie Zámok Hlohovec.

Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Prvá augustová sobota privítala v krásnom areáli chtelnického kaštieľa 1200 návštevníkov.

Aktivisti spustili petíciu
Aktivisti spustili petíciu
Mesto chce rozviazať nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec. Aktivisti preto spustili petíciu.

Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Členovia OZ chceli v apríli odprezentovať výsledky svojej práce. Mesto ich podujatie na zámku stoplo.

Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Občianske združenie Zámok Hlohovec pripravilo pre deti jarný tábor plný zaujímavých aktivít.